26.10.2021

W Senacie m.in. o przewozie dzieci w fotelikach samochodowych

opublikowano: 2015-03-17 przez:

Przepisy o przewozie dzieci w fotelikach samochodowych, o odwróconym podatku VAT oraz senacki projekt mający ułatwić spadkobiercom dostęp do rachunków bankowych osób zmarłych - to niektóre punkty rozpoczynającego się w środę trzydniowego posiedzenia Senatu.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, którą zajmą się senatorowie, zakłada że obowiązek przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa, będzie zależeć tylko od jego wzrostu. Obecnie każde dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku.

Zakazane będzie przewożenie dzieci do lat 3 pojazdami niewyposażonymi w pasy bezpieczeństwa. Określono, że będzie dozwolone przewożenie dziecka bez fotelika na tylnym siedzeniu, pod warunkiem, że ma co najmniej 135 cm wzrostu i jest zapięte pasem bezpieczeństwa.

Według noweli możliwe będzie przewożenie dziecka w wieku co najmniej 3 lat w pasach bezpieczeństwa – ale bez fotelika – na tylnym siedzeniu pojazdu, gdy dwoje dzieci znajduje się w fotelikach (na tylnym siedzeniu) i nie ma możliwości zainstalowania tam trzeciego fotelika. Przewożenie dzieci poniżej 150 cm wzrostu na przednim siedzeniu bez fotelika bezpieczeństwa będzie zakazane.

Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz Prawa zamówień publicznych, której celem jest uszczelnienie systemu podatkowego przez wprowadzenie tzw. mechanizmu odwróconego VAT na kolejne towary m.in. telefony komórkowe i tablety. Odwrócony VAT jest procedurą, która przewiduje, że to kupujący, a nie sprzedający, zobowiązuje się do odprowadzenia podatku.

Pod obrady trafił także senacki projekt noweli Prawa bankowego, którego celem jest ułatwienie spadkobiercom dostępu do rachunków bankowych osób zmarłych. Jak podkreślono w uzasadnieniu, podstawowym celem projektowanej nowelizacji jest uregulowanie problematyki rachunków nieaktywnych – tzw. "rachunków uśpionych", "określenie wpływu śmierci posiadacza rachunku bankowego na zawartą umowę rachunku bankowego, ułatwienie dostępu do informacji o rachunkach spadkobiercom i zapisobiercom ich posiadacza". Analogiczne przepisy mają dotyczyć rachunków w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych.

Senat zajmie się także zmianami w ustawie o komornikach sądowych, która ma przeciwdziałać dużym różnicom w liczbie spraw wpływających do poszczególnych komorników i poprawić skuteczności egzekucji komorniczych.

Zgodnie z ustawą komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy; wpływ wszystkich spraw w roku przekroczył 5 tys. i skuteczność egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35 proc. lub też gdy wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 tys.

W porządku obrad znalazła się też nowela ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sądy administracyjne uzyskają prawo do zobowiązania urzędu, by wydał wskazaną w wyroku decyzję lub postanowienie (dziś mogą tylko polecać urzędom ponowne zbadanie sprawy). Sąd będzie też mógł określić na to urzędowi termin, a urząd będzie musiał zawiadomić sąd o wykonaniu wyroku. Po zmianach zwiększona ma także zostać ochrona obywateli przed przewlekłością ze strony urzędów i możliwość orzekania przez sądy administracyjne o takiej przewlekłości.

Senat zajmie się też nowelą ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; jej podstawowym celem jest dostosowanie funkcjonowania szkoły - w tym prowadzonych przez nią szkoleń - do zmieniających się warunków, w jakich działa wymiar sprawiedliwości, oraz zmian systemowych wprowadzonych w tym obszarze.

W porządku obrad Izby są też zmiany w przepisach dotyczących systemu kierowania i dowodzenia armią na czas wojny. Chodzi o nowelę ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, która jest związana z reformą systemu kierowania i dowodzenia, wprowadzoną w styczniu ub. roku. Nowela wskazuje, że kompetencje naczelnego dowódcy - powoływanego na czas wojny i podlegającego wtedy prezydentowi - muszą dotyczyć tylko kwestii związanych z obroną państwa.

Senat rozpatrzy także nowelę ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która doprecyzowuje zasady wyliczania kapitału początkowego oraz wysokości świadczenia emerytalnego. Zaproponowano, by osoba przechodząca na emeryturę mogła zdecydować, by do wyliczenia emerytury przyjąć ogłaszane przez GUS tablice dalszego trwania życia obowiązujące w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego, a nie obowiązujące w dacie przyznania świadczenia.

Chodzi o to, by ubezpieczony, który osiągnął wiek emerytalny i rozważa kontynuowanie aktywności zawodowej, mógł dokładniej przewidzieć wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego, niezależnie od przyszłych tablic opublikowanych przez prezesa GUS.

Kolejny senacki projekt - nowelizacji ustawy o finansach publicznych - przewiduje, że Instytucje gospodarki budżetowej poszczególnych resortów będą musiały prowadzić bardziej przejrzystą niż dotąd politykę finansową. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy