23.06.2024

Regulamin korzystania z serwisu temidium.pl
(dalej: „Regulamin”)

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem serwisu www.temidium.pl jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
 2. Korzystając ze stron serwisu www.temidium.pl, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Redakcja serwisu www.temidium.pl dokłada wszelkich starań, by zapewnić aktualność, zupełność i dokładność przedstawianych informacji, jednakże w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechanie podjęcia działań na ich podstawie.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki nieodpłatnego i płatnego korzystania z usług oferowanych przez serwis www.temidum.pl.
 5. Serwis jest portalem informacyjnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, służącym przedstawianiu aktualności oraz bieżących informacji i materiałów wideo, tekstowych oraz graficznych.
 6. Dane i informacje do aktualizacji serwisu www.temidium.pl pochodzą z materiałów i informacji pozyskiwanych ze źródeł publicznych oraz przygotowanych na potrzeby Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
 1. Zakres i forma oferty
Zakres i forma oferty obejmuje:
 1. Prezentację materiałów, artykułów, blogów, raportów i innych informacji użytecznych dla użytkowników portalu.
 2. Działania marketingowe związane z promowaniem i reklamowaniem poszczególnych ofert i produktów.
 3. Wysyłkę newsletterów.
 1. Zasady świadczenia usług
 1. Żeby korzystać z serwisu www.temidium.pl jest wymagane:
 1. podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
 2. posiadanie przez użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 1. Ze względu na ograniczenia techniczne, niezależne od Okręgowej Izby Radców Prawnych, Izba nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych. Jednocześnie Okręgowa Izba Radców Prawnych pragnie poinformować, że nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem portalu, systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 2. Okręgowa Izba Radców Prawnych nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkownika informacji zawartych w serwisie. Izba nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez użytkownika, a związane z wykorzystaniem informacji zawartych w serwisie.
 3. Okręgowa Izba Radców Prawnych informuje, że dołoży starań, aby informacje w sieci oraz transmisja danych za pomocą Internetu nosiły znamiona bezpiecznych, tzn. aby przesyłanie informacji odbywało się z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 4. Wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Ponadto ze względów technicznych nie ma gwarancji, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie, w jakiej zostały wysłane, ani że transmisja danych odbywać się będzie bez żadnych przerw oraz wad technicznych.
 5. Zakazane jest wprowadzanie danych i dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym, wprowadzającym w błąd lub poświadczających nieprawdę. W przypadku wykrycia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych wiadomości i informacji noszących znamiona bezprawnych Izba jest uprawniona do uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do tych danych.
 1. Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą portalu lub oferty zawartej na jego stronach.
 2. Reklamacja przesyłana jest przez użytkownika do Izby w postaci elektronicznej na adres: temidium@oirpwarszawa.pl.
 3. Izba rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej przesłania przez użytkownika.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Izba wysyła użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną
Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez www.temidium.pl usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie www.temidium.pl identyfikującego go adresu elektronicznego i zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie www.temidium.pl pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz pod klauzulą o otrzymywaniu informacji handlowej, wyraża zgodę na przesyłanie przez www.temidum.pl, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), w tym biuletynu serwisu www.temidium.pl.
Materiały, informacje i dane przekazywane użytkownikowi w ramach informacji handlowej, w tym publikowane w biuletynie serwisu www.temidium.pl, nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.
 1. Prawa autorskie
 1. Informacje generowane przez serwis www.temidium.pl oraz wszelkie materiały, informacje oraz narzędzia dostępne na portalu mogą być przez użytkowników wykorzystywane tylko do użytku osobistego.
 2. Wykorzystanie informacji, materiałów i narzędzi, o których mowa w punkcie 2 do innych celów niż do użytku osobistego, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, sprzedaż, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób niż wskazany powyżej, może następować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnego, pisemnego zezwolenia ze strony Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w zakresie określonym przez OIRP w Warszawie w tym zezwoleniu. W celu uzyskania zgody należy skontaktować się z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie pod adresem wskazanym w Regulaminie.
 3. Wszelkie znaki towarowe i handlowe, które występują na portalu podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 4. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika będzie on zobowiązany do naprawienia szkody Izby na zasadach ogólnych.
 5. Zamieszczone na stronach internetowych serwis www.temidium.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez serwis www.temidium.pl na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
 1. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje oraz pytania dotyczące działania serwisu www.temidium.pl można kierować pod adres e-mail temidium@oirpwarszawa.pl.
www.temidium.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia w serwisie www.temidium.pl i są doręczane użytkownikom poprzez ich zamieszczenie w serwisie www.temidium.pl. Korzystanie przez użytkownika z serwisu www.temidium.pl po wprowadzeniu zmian do Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika akceptacji dla wprowadzonych zmian.
Wszelkie spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwością.