21.04.2024

Szkolenie – Najnowsze zmiany w prawie pracy – 21.01.2020 r.

opublikowano: 2019-12-11 przez: Więckowska Milena

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 21.01.2020 r. godz. 9.30-15:00.

Tematyka szkolenia obejmuje zmiany kodeksu pracy, które weszły w życie w 2019 roku. Podejmowane zagadnienia zostaną zaprezentowane z perspektywy praktycznej. Po szkoleniu uczestnicy będą dysponować wiedzą w zakresie najnowszych zmian w prawie pracy oraz skutków tych zmian tak dla pracownika, jak i pracodawcy, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa. 

Monika Wieczorek – radca prawny, Partner w kancelarii Kibil Wieczorek. Specjalizuje się w prawie pracy i prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Członek komisji wyjaśniających w polskich i globalnych organizacjach badających występowanie nieprawidłowości w zakresie prawa pracy. Autorka licznych publikacji, m.in. „Prawo dla startupu” i „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych”. Współautorka książki „Dokumentacja RODO w placówkach medycznych” (Wydawnictwo C.H. Beck, 2019). Przygotowuje rozprawę doktorską na temat prywatności w zatrudnieniu (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego). Wykładowca na Politechnice Warszawskiej.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100  Dyskryminacja i mobbing

 • nowa definicja dyskryminacji,
 • nowy rodzaj roszczenia za stosowanie mobbingu,
 • skuteczne mechanizmy przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym, dyskryminacji i mobbingowi,
 • odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za zachowania niepożądane, dyskryminację i mobbing.

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 Uprawnienia rodzicielskie i świadectwa pracy

 • rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego i na prawach urlopu macierzyńskiego,
 • rozszerzenie kręgu osób objętych zakazem rozwiązania umowy o pracę,
 • rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do przywrócenia do pracy,
 • termin wydania świadectwa pracy,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • wniosek do sądu o wydania świadectwa pracy.

1300-1330 lunch

1330-1500 Przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy i pracownika

 • warunki przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę,
 • zakres dopuszczalnych danych zbieranych w procesie rekrutacji,
 • stosowanie monitoringu wizyjnego,
 • stosowanie monitoringu poczty elektronicznej i innych form monitorowania aktywności pracownika,
 • sposoby informowania personelu o monitoringu,
 • stosowanie monitoringu a umowy cywilnoprawne.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom  średniozaawansowany uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (180), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 21.01.2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162,
e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy