17.08.2022

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o systemie kwalifikacji

opublikowano: 2015-03-31 przez:

Rząd przyjął we wtorek założenia do projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji. System ma mieć za zadanie m.in. umożliwienie dostępu do informacji na temat możliwych do uzyskania kwalifikacji oraz efektywniejsze wydawanie środków na kształcenie i szkolenia.

Zgodnie z projektowaną regulacją - za przygotowanie której odpowiedzialne jest Ministerstwo Edukacji Narodowej - stworzony zostanie Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). Obejmie on kwalifikacje tworzone i nadawane, zgodnie z określonymi standardami jakości, które dzięki temu staną się bardziej wiarygodne w kraju i za granicą. Zintegrowany System Kwalifikacji ma być wdrażany stopniowo od początku 2016 r.

System będą tworzyć: Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) oraz ogólne zasady dotyczące zapewniania jakości kwalifikacji.

Wprowadzenie Polskiej Ramy Kwalifikacji, powiązanej z Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK), umożliwi porównywanie kwalifikacji nadawanych w Polsce z tymi nadawanymi w innych krajach Unii Europejskiej. Polska Rama Kwalifikacji - opisana w tzw. raporcie referencyjnym dla Komisji Europejskiej - będzie miała osiem poziomów kwalifikacji osiąganych na drodze edukacji formalnej (od podstawówki po doktorat), pozaformalnej (na kursach, warsztatach, szkoleniach) lub nieformalnej (w pracy, w drodze e-learningu). Każdemu poziomowi zostaną przypisane poszczególne etapy edukacji, np. matura to poziom czwarty, dyplom inżyniera - szósty, magistra - siódmy, a doktorat - ósmy.

Każdemu poziomowi kwalifikacji towarzyszyć ma opis efektów uczenia się na tym poziomie w kategoriach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Poziomy kwalifikacji będą umieszczane na świadectwach, dyplomach i certyfikatach.

Wszystkie istotne informacje o kwalifikacjach (w wersji polskiej i angielskiej) będą dostępne w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. W rejestrze zostaną ujęte kwalifikacje, których jakość będzie gwarantowana określonymi procedurami i nadzorowana przez konkretny podmiot. Informacje zgromadzone w rejestrze będą udostępniane za pośrednictwem portalu internetowego, który zostanie powiązany z portalem Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Rejestr ma prowadzić Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

"Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji będzie sprzyjać dynamice wzrostu gospodarczego, budowaniu gospodarki innowacyjnej i opartej na wiedzy. Gospodarka taka wymaga wysokiej jakości kapitału ludzkiego, który zapewnia odpowiedni system kształcenia i nabywania kwalifikacji. Zintegrowany System Kwalifikacji ułatwi osobom uczącym się i pracodawcom wybór potrzebnych usług edukacyjnych, zapewni nowe możliwości nabywania kwalifikacji, a także usprawni rekrutację pracowników i ułatwi zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwach" - napisano w komunikacie CIR po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Jak zaznaczono, umożliwi też efektywniejsze wydawanie środków publicznych i prywatnych na kształcenie i szkolenia. "Łatwiejszy stanie się dostęp do informacji o kwalifikacjach. Skróci się czas i spadną koszty uzyskiwania kwalifikacji przez zwiększenie możliwości ich wiarygodnego potwierdzania. Łatwiejsza porównywalność kwalifikacji będzie sprzyjać mobilności polskich pracowników na rynku krajowym i europejskim" - oceniono.

Proponowane rozwiązania są efektem prac prowadzonych w Polsce od 2008 r. Nad ramami kwalifikacji pracuje też blisko 140 państw świata, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej. Polskie prace nad założeniami do tego systemu oparte są na analizach polskiego i zagranicznych systemów kwalifikacji oraz badaniach naukowych.

W komunikacie po posiedzeniu rządu wyjaśniono, że przyjęcie regulacji ustawowej, jako podstawy prawnej do funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, pozwoli uzyskać znaczące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na wdrożenie proponowanych rozwiązań. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy