16.07.2024

Radcy prawni i adwokaci na spotkaniu w sprawie zmian w kpc - wspólny komunikat

opublikowano: 2021-02-04 przez: Więckowska Milena

W dniu 2 lutego 2021r. przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego – adwokackiego mec. Rafał Dębowski – sekretarz NRA i radców prawnych mec. Włodzimierz Chróścik – Prezes KRRP spotkali się z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Anną Dalkowską i kierownictwem Departamentu Legislacji Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zasadniczym przedmiotem rozmów był projekt o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899) w zakresie proponowanych zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku po ustaniu ostatniego z ww. stanów. Podczas spotkania przedstawiciele obu samorządów przedłożyli opinie prawne o projekcie ustawy oraz postulaty legislacyjne.

Przedstawiciele naszych samorządów zwrócili uwagę na najważniejsze zagrożenia i problemy wynikające z przedłożonego do Sejmu projektu ustawy. Wskazali na brak zabezpieczeń procesowych dla obywateli – uczestników wymiaru sprawiedliwości dotkniętych skutkami epidemii. Ważnym elementem rozmów były kwestie związane z zapewnieniem prawidłowości doręczeń pełnomocnikom procesowym korespondencji drogą elektroniczną, jak też zapewnienie możliwości sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości poprzez powrót do posiedzeń stacjonarnych z alternatywą dla posiedzeń zdalnych i jako wyjątkiem posiedzeń niejawnych. Rozmawiano również o liczebności składów orzekających.

Strony zgodziły się z potrzebą wypracowania rozwiązań alternatywnych, tak aby w sposób należyty chronić interesy uczestników wymiaru sprawiedliwości – stron i pełnomocników procesowych przy zapewnieniu zasady ciągłości i sprawności funkcjonowania sądów. W zakresie doręczeń przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości ze zrozumieniem przyjęli postulaty samorządów zawodowych dotyczące wydłużenia skutku doręczenia do 14 dni i zabezpieczenia uzyskania informacji o wysłaniu korespondencji w tej formie.

Strony ustaliły konieczność dalszych prac nad tą propozycją legislacyjną i wypracowania alternatywnych, satysfakcjonujących nasze środowiska zawodowe propozycji. Konkluzją ze spotkania jest także potrzeba dalszych rozmów w celu wypracowania długofalowych rozwiązań w zakresie informatyzacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Pod wspólnym komunikatem podpisali się : r.pr. Włodzimierz Chróścik – Prezes KRRP oraz adw. Rafał Dębowski – Sekretarz NRA

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy