21.04.2024

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie przyjęło stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w kraju

opublikowano: 2015-12-09 przez:

Pamiętając o tym, że:
Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym.
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.
Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie stwierdza:
Uznając prawo partii i ugrupowań politycznych do toczenia dyskursu politycznego w warunkach sporu o wartości, koncepcje polityczne i ustrojowe oraz sposoby ich realizacji, z niepokojem obserwujemy występujący w ostatnich miesiącach proces osłabiania społecznego autorytetu instytucji stanowiących fundamenty prawne naszego Państwa.
Apelujemy do stron aktualnej debaty politycznej o zachowanie w jej toku podstawowych zasad i reguł zdefiniowanych w Konstytucji.
W opinii Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, jedynie dialog społeczny oraz współdziałanie władz może umożliwić osiągnięcie rozwiązań przyczyniających się do sprawniejszego działania Rzeczpospolitej, ku dobru jej obywateli, bez naruszania poczucia stabilności systemu prawnego w Państwie.

Włodzimierz Chróścik – Dziekan Rady (-)
Ireneusz Dobrowolski – Wicedziekan Rady (-)
Arkadiusz Koper – Wicedziekan Rady (-)
Gerard Madejski – Wicedziekan Rady (-)
Jolanta Karpińska – Sekretarz Rady (-)
Adam Król – Skarbnik Rady (-)
Kinga Wójcicka-Pogorzelec – Członek Prezydium (-)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy