25.04.2024

Postanowienie z dnia 8 maja 2019 r. Sygn. akt: D 51/19

opublikowano: 2021-01-08 przez: Więckowska Milena

Postanowienie z dnia 8 maja 2019 r. Sygn. akt: D 51/19
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:     r. pr. Katarzyna Kosicka - Polak
CZŁONKOWIE:           r. pr. Gerard Dźwigała
r. pr. Gerard Madejski
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu Z., […], obwinionemu o to, że:
nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał żadnego z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (tj. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku).
 
postanawia
 
  1. Na podstawie art. 17 § 1 punkt 2 kpk umarza postępowanie.
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowanie pokrywa Okręgowa Izba Radców w W.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem o ukaranie z dnia […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (zwany dalej „Rzecznikiem”) wniósł o uznanie winnym radcy prawnego Z., wpisanego na listę radców prawnych pod numerem […] (zwanym dalej „Obwinionym”) popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (zwanego dalej „KERP”) w związku z art. 7 § 1 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (zwanym dalej „Regulaminem Doskonalenia”) przez to, że nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał żadnego z wymaganych co najmniej […] ([…]) punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od dnia […] roku do […] roku, czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych.
 
Na rozprawie w dniu […] roku pełnomocnik Obwinionego przed odczytaniem przez Rzecznika wniosku o ukaranie, złożył pismo procesowe - wyjaśnienia wraz z wnioskiem o umorzenie postępowania, do którego załączył dwa zaświadczenia o przeprowadzeniu przez Obwinionego szkoleń dla spółki C. Sp. z o.o. oraz dla spółki J. Sp. z o.o. Po zapoznaniu się z odpisem pisma Rzecznik wniosek o umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego pozostawił do decyzji Sądu.
 
W związku ze złożonymi dowodami dokumentującymi przeprowadzenie szkoleń tj. zaświadczeniem wydanym przez spółkę C. Sp. z o.o. z dnia […] roku (k. […]) oraz zaświadczeniem wydanym przez spółkę J. Sp. z o.o. z dnia […] roku (k. […]), postępowanie należało umorzyć na podstawie art. 414 § 1 w zw. z art. 17 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 74 [1] pkt 1 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku, Dz. U. 1982 Nr 19 poz. 145 z póź. zm., z uwagi na fakt, iż czyn jakiego miał się dopuścić Obwiniony, nie zawiera znamion czynu zabronionego.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy