25.04.2024

Postanowienie z dnia 19 listopada 2018 r. Sygn. akt: D 102/18

opublikowano: 2020-09-24 przez: Więckowska Milena

Postanowienie z dnia 19 listopada 2018 r. Sygn. akt: D 102/18
 
PRZEWODNICZĄCY: r. pr. Michał Rajski
CZŁONKOWIE:    r. pr. Katarzyna Szwed-Kawka
                                          r. pr. Andrzej Szmigiel
     PROTOKOLANT:   Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na posiedzeniu wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego z […] r. w sprawie oznaczonej sygn. akt RD […] przeciwko radcy prawnemu U., […];
 
postanowił
  1. na podstawie art. 343 § 7 k.p.k. w zw. z art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych z uwagi na sprzeciw pokrzywdzonego wobec wydania orzeczenia i orzeczenie uzgodnionej z obwinionym kary, zwraca sprawę Rzecznikowi Dyscyplinarnemu w celu kontynuowania postępowania.
  2. na podstawie art. 98 § 2 k.p.k. w zw. z art. 74 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych odroczyć sporządzenie uzasadnienia na czas do 7 dni.
 
Uzasadnienie
 
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w W. (dalej: Rzecznik) w dniu […] roku, działając na podstawie art. 355 § 1 k.p.k. wniósł o uznanie radcy prawnego U. winnym zarzucanego mu czynu tj. o to, że w sprawie zawisłej przed Sądem Rejonowym dla W. P. P. (sygn. akt […]) w dniu […] roku nie stawił się przed Sądem Rejonowym w G. na przeprowadzonej w ramach pomocy prawnej czynności przesłuchania reprezentowanego przez siebie powoda M., jak również nie zapewnił substytuta oraz nie podjął działań w celu nie przeprowadzenia przez Sąd ww. czynności procesowej, w sytuacji, gdy okoliczności a zwłaszcza stan zdrowia powoda wymagał obecności obwinionego pełnomocnika, czym naruszył obowiązek wykonywania czynności zawodowych w sposób rzetelny, sumienny oraz z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania, tj. popełnił czyn art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6 i art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz wniósł o orzeczenie wobec Obwinionego na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 kary dyscyplinarnej upomnienia.

U uzasadnieniu wniosku Rzecznik podniósł, iż Obwiniony przyznał się do zarzucanego mu czynu i do winy, a okoliczności popełnienia czynu i wina – w świetle zgromadzonego materiału dowodowego nie budzą wątpliwości. Ponadto Rzecznik wskazał, iż kara upomnienia, o wymierzenie której wniósł Obwiniony, jest adekwatna do stopnia jego winy oraz społecznej szkodliwości czynu i tym samym uznać należy, że cele wychowawcze i zapobiegawcze orzeczonej kary zostaną osiągnięte. 

Zgodnie z art. 343 § 2 k.p.k. uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia. W aktach sprawy znajduje się zwrotne potwierdzenie odbioru zawiadomienia z dnia […] roku o wyznaczeniu terminu posiedzenia w trybie art. 335§1 k.p.k. wyznaczonym na dzień […] o godzinie […], z którego wynika, iż Pokrzywdzony osobiście odebrał to zawiadomienie w dniu […] roku. Wskazać zatem należy, iż  Pokrzywdzony został należycie powiadomiony o terminie posiedzenia.

W dniu […] roku do OIRP wpłynęło pismo Pokrzywdzonego, w którym wyraził on sprzeciw wobec ukarania U. karą upomnienia, argumentując m.in. iż w jego ocenie kara ta jest nieadekwatna do popełnionego czynu. W dniu […] roku do OIRP wpłynęło kolejne pismo Pokrzywdzonego, w którym ponownie oświadczył, iż sprzeciwia się zastosowaniu proponowanej kary upomnienia.

Sprzeciw Poszkodowanego wyrażony w powołanych wyżej pismach przesądza o zaistnieniu  negatywnej przesłanki przewidzianej w art. 343 § 2 k.p.k., wykluczającej  możliwość uwzględnienia przez Sąd wniosku Rzecznika o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z Obwinionym kary.

Wobec braku podstaw do uwzględnienia wniosku o którym mowa w art. 335 § 1, na podstawie art. 343 § 7 k.p.k. Sąd zwraca sprawę Rzecznikowi  w celu kontynuowania postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 343 § 7 k.p.k. w związku z art. 741 ustawy o radcach prawnych Okręgowy Sąd Dyscyplinarny postanowił jak w sentencji.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy