25.04.2024

Postanowienie z dnia 17 lipca 2018 r. Sygn. akt: D 51/18

opublikowano: 2020-10-12 przez: Więckowska Milena

Postanowienie z dnia 17 lipca 2018 r. Sygn. akt: D 51/18
Postanowienie prawomocne.
 
PRZEWODNICZĄCY:  r. pr. Katarzyna Kosicka - Polak
CZŁONKOWIE:    r. pr. Gerard Dźwigała
r. pr. Bogdan Sanowski
PROTOKOLANT:    Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu K.(1), […], obwinionej o to, że: nienależycie wykonywała czynności zawodowe działając w charakterze obrońcy z urzędu W. w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w W. […] Wydział Karny w sprawie o sygn. akt […], co polegało na niestawieniu się na rozprawie w dniu […] r. pomimo prawidłowego zawiadomienia, bez należytego usprawiedliwienia i bez zapewnienia stosownego zastępstwa,
tj. popełnienia czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określone w art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego ogłoszonego Uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego („KERP”) w zw. z art. 64 ust. 1 urp.
 
postanawia:
 
  1. Umorzyć na podstawie art. 17 § 1 pkt 9 kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 741 ustawy o radcach prawnych postępowanie w niniejszej sprawie.
  2. Na podstawie art. 98 § 2 Kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 741 ustawy o radcach prawnych odroczyć sporządzenie uzasadnienia na czas do 7 dni.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem z dnia […] roku (data wpływu do Sądu: […] roku) Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., radca prawny K.(2) (dalej: „ZRD”) wniosła o ukaranie r. pr. K.(1), wpisanej na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. pod nr […] (dalej: „Obwiniona”), obwinionej o to, że nienależycie wykonywała czynności zawodowe działając w charakterze obrońcy z urzędu W. w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w W. […] Wydział Karny w sprawie o sygn. akt […], co polegało na niestawieniu się na rozprawie w dniu […] r. pomimo prawidłowego zawiadomienia, bez należytego usprawiedliwienia i bez zapewnienia stosownego zastępstwa, tj. popełnienia czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określone w art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego ogłoszonego Uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (dalej „KERP”) w zw. z art. 64 ust. 1 ustawą o radcach prawnych (dalej „urp”).
 
W piśmie z dnia […] roku (data wpływu do Sądu: […] roku) Obwiniona udzieliła odpowiedzi na wniosek o ukaranie z dnia […] roku wraz z wnioskami dowodowymi, wnosząc o umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania karnego w związku z art. 64 ust. 1 urp ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu przy uwzględnieniu całokształtu sprawy, w tym w szczególności sytuacji osobistej Obwinionej występującej w owym czasie oraz okoliczności odraczania przez sąd także innych terminów w sprawie o sygnaturze akt […], w której Obwiniona jest obrońcą z urzędu. Do pisma została załączona dokumentacja medyczna Obwinionej.
 
Na rozprawie w dniu […] roku Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej: „OSD”) doręczył ZRD odpis odpowiedzi na wniosek o ukaranie z dnia […] roku wraz z wnioskami dowodowymi.
 
Po przeprowadzeniu rozprawy, wysłuchaniu wyjaśnień Obwinionej oraz zeznań Pokrzywdzonego, ZRD cofnął wniosek o ukaranie z dnia […] roku.
 
Mając na uwadze powyższe Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w związku z brakiem skargi uprawnionego oskarżyciela, zobowiązany był na podstawie art. 17 § 1 pkt 9 kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 741 upr, postępowanie w niniejszej sprawie umorzyć.

(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy