25.04.2024

Postanowienie z dnia 17 czerwca 2019 r. Sygn. akt: D 174/18

opublikowano: 2021-03-03 przez: Więckowska Milena

Postanowienie z dnia 17 czerwca 2019 r. Sygn. akt: D 174/18
Postanowienie prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:     r. pr. Katarzyna Kosicka - Polak
CZŁONKOWIE:           r. pr. Agnieszka Świstak
r. pr. Robert Karpiński
PROTOKOLANT:         Wioletta Kopka
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu S., […], obwinionej o to, że:
nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i uzyskała […] z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszyła obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się  do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (tj. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku,
 
postanawia:
 
Na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 kpk w związku z art. 741  pkt 1 ustawy o radcach prawnych umarza postępowanie.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem z dnia […] roku (data wpływu do Sądu […] roku) Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., radca prawny L. wniósł o ukaranie r. pr. S., wpisanej na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. pod nr […] (dalej: „Obwiniona”) obwinionej o to, że nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskała żadnego z wymaganych, co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] roku do […] roku, czym naruszyła obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych, tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z art. 7 § 1 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
 
Na posiedzeniu w dniu […] roku Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. ustalił, że Obwiniona została skreślona z ewidencji radców prawnych, mając status „SK” i nie wykonuje już zawodu radcy prawnego.
 
Mając na uwadze powyższe Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w związku z wykreśleniem radcy prawnego z listy radców prawnych zobowiązany był na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 741 ustawy o radcach prawnych, postępowanie w niniejszej sprawie umorzyć.
 
(WK)
 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy