12.04.2024

Zgłoszenia do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom

opublikowano: 2016-10-17 przez:

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 783), regulujące zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom wnioskującym o przyznanie ochrony międzynarodowej oraz cudzoziemcom, których pozbawia się tej ochrony.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje w ramach postępowań odwoławczych i polegała na sporządzeniu odwołania od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz działaniu w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed organem drugiej instancji. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Radców prawnych zainteresowanych udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom prosimy o dokonywanie zgłoszeń w terminie do dnia 15 listopada br. Zgłoszenia można dokonać:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoccudzoziemcom@oirpwarszawa.pl, albo
  • pisemnie na adres: OIRP w Warszawie ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa, albo
  • osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, w dni robocze w godz. 9.00–17.00.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, numer wpisu oraz dane kontaktowe, które będą umieszczone na stronie internetowej Urzędu. Radcy prawnemu, który udzieli cudzoziemcowi nieodpłatnej pomocy prawnej, będzie przysługiwać:
1) wynagrodzenie w wysokości 150% stawki minimalnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, której przedmiotem nie jest należność pieniężna ani orzeczenie Urzędu Patentowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze,
2) zwrot niezbędnych i udokumentowanych kosztów przejazdów do ośrodka, strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców oraz do siedziby Rady do Spraw Uchodźców, na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy,
3) zwrot niezbędnych i udokumentowanych kosztów związanych z korzystaniem z usług tłumacza.
Wypłaty wynagrodzenia i zwrotu kosztów dokonywać będzie Szef Urzędu.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy