24.04.2024

PiS: ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym - do TK

opublikowano: 2014-10-09 przez:

PiS skieruje ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym do TK - zapowiedzieli senatorowie PiS. Ich zdaniem ustawa - którą zajmuje się jeszcze parlament - jest niezgodna m.in. z zasadą, że własność i prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.


Senat zajmował się w czwartek ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym. Izba zgłosiła poprawki. Zakładają one, że umowa o takim kredycie będzie miała formę aktu notarialnego, doprecyzowują też kwestie dodatkowych kosztów, jakie mogą ponosić kredytobiorcy.

Ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym wraz z zaproponowanymi przez Senat poprawkami poparło 61 senatorów, przeciw było 28, a jeden wstrzymał się o głosu. Ustawą zajmie się teraz Sejm.

"To produkt toksyczny, zbliżony do kredytów we frankach szwajcarskich czy opcji walutowych. Adresatami są osoby starsze. Ustawę tę należy odrzucić. Jeżeli to nie nastąpi i ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, niebawem wpłynie do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie jej zgodności z konstytucją" - mówił senator Henryk Cioch z Prawa i Sprawiedliwości podczas konferencji prasowej.

"To skandaliczna próba wywłaszczenia dużej grupy najbiedniejszych, słabo przygotowanych do obrony prawnej ludzi (...). Banki będą kontrolować wycenę nieruchomości, Obawiamy się, że będzie w skandaliczny sposób zaniżona" - mówił z kolei senator Bogdan Pęk.

Jak zaznaczył sen. Cioch, ustawa "w sposób rażący" narusza art. 64 ust. 1, 2, 3 Konstytucji RP.

Zgodnie z ust. 1 "każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia". Ust. 2 mówi, że "własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej". Z kolei według ust. 3 własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym określa zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron oraz zasady rozliczenia zobowiązań z niej wynikających. Zgodnie z nią taki kredyt oferować będą mogły tylko banki, oddziały banków zagranicznych czy instytucji kredytowych, a także instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną, które podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Informacje przekazywane przed podpisaniem umowy przez bank nie będą stanowiły wiążącej oferty i będą miały jedynie charakter symulacji, w szczególności w zakresie kwoty odwróconego kredytu hipotecznego. Dokładna kwota kredytu może zostać ustalona dopiero po oszacowaniu wartości lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego. Dodatkowym zabezpieczeniem dla kredytobiorców ma być prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.

Ustawa zakłada także, że spadkobiercy kredytobiorcy, jeśli będą chcieli zachować nieruchomość, dostaną 12 miesięcy na spłatę należności bankowi. W wypadku, gdy tego nie zrobią, nieruchomość ma przejść na własność banku, z tym, że jeżeli jej wartość przekroczy sumę należności wobec banku, ten wypłaci nadwyżkę spadkobiercom. Natomiast gdyby wartość nieruchomości nie pokryła całej należności wobec banku, ten nie będzie mógł wobec nich zgłaszać roszczeń z tego tytułu. (PAP)


 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy