25.04.2024

Orzeczenie z dnia 9 września 2013 r., Sygn. akt: D 56/2013

opublikowano: 2013-09-09 przez: Mika Ewelina

Orzeczenie z dnia 9 września 2013 r., Sygn. akt: D 56/2013
Orzeczenie prawomocne
 
Przewodniczący: r. pr. Igor Bąkowski
Członkowie: r. pr. Michał Rajski
r. pr. Robert Karpiński
Protokolant: Karolina Izdebska
 
Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...]r. w Warszawie sprawy przeciwko r. pr. S, [...], Obwinionej o to, że naruszyła zasady etyki radcy prawnego, tj. art. 23 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, poprzez niespełnienie przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych i uzyskania co najmniej 30 punktów szkoleniowych w ciągu Pierwszego Cyklu Szkoleń Zawodowych, który rozpoczął się w dniu […]
 
orzeka:
 
  1. Uznaje r. pr. S winną popełnienia czynu polegającego na tym, że naruszyła zasady etyki radcy prawnego poprzez niespełnienie przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych i uzyskania co najmniej 30 punktów szkoleniowych w ciągu Pierwszego Cyklu Szkoleń Zawodowych, który rozpoczął się w dniu […]r. i skończył się w dniu […]który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 23 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany z ostrzeżeniem obok niej orzekając dodatkowo na podstawie art. 65 ust. 2a zakaz wykonywania patronatu na czas 3 lat;
     
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od Obwinionej
    r. pr. S na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...] ([...]) złotych.
     
Uzasadnienie
 
[...] r. do Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie wpłynęło […]– Kierownika Działu Doskonalenie zawodowe radców prawnych w którym wskazano, iż zgodnie z uchwałą nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, każdy radca prawny wpisany na listę radców prawnych obowiązany był uzyskać co najmniej 30 punktów szkoleniowych w ciągu pierwszego cyklu szkoleń zawodowych, który rozpoczął się […]i skończył się […]. Wskazano także, że zgodnie z Uchwałą nr 74 KRRP z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, radca prawny, który w trakcie cyklu szkoleń zawodowych rozpoczętego w dniu […]. nie uzyskał liczby punktów szkoleniowych obowiązany był uzyskać brakującą liczbę do dnia […]r. Ponadto Okręgowa Izba Radców Prawnych umożliwiła zgłaszanie zaległych zaświadczeń do dnia 30 września 2012 r. Pani […]w załączeniu do złożonego pisma złożyła listę osób, które do dnia […]r. nie spełniły wymaganego uchwałą obowiązku doskonalenia zawodowego. Na liście tej figurowało nazwisko radcy prawnego S, która obowiązana była zdobyć 30 punktów szkoleniowych.

W dniu [...] r. radca prawny S (zwana dalej także Obwinioną) złożyła do Okręgowej Izby Radców Prawnych wyjaśnienia. Wskazała, iż od [...] lat wykonuje zawód radcy prawnego i przez ten czas nie naruszyła nigdy zasad etyki. Wykonywane zajęcia natomiast uniemożliwiają jej uczestnictwo w szkoleniach radcowskich.

Po zapoznaniu się z informacjami z pisma Kierownika Działu Doskonalenie Zawodowe oraz z wyjaśnieniami Obwinionej, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wszczęła dochodzenie w przedmiotowej sprawie i przedstawiła zarzuty Obwinionej.

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, postanowieniem z [...] r. ([...]) Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie postanowiła wszcząć dochodzenie, w toku którego przedstawiła Obwinionej (postanowienie o przedstawieniu zarzutów, [...]) zarzut naruszenia zasad etyki radcy prawnego poprzez niespełnienie przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych i uzyskania co najmniej 30 punktów szkoleniowych w ciągu Pierwszego Cyklu Szkoleń Zawodowych, który rozpoczął się w dniu […]i skończył w dniu […]co stanowi naruszenie art. 23 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.).

Wnioskiem z [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wniosła do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie („OSD”) o wszczęcie przeciwko Obwinionej postępowania dyscyplinarnego w związku z zarzuconymi jej wyżej czynami ([...]).

Obwiniona stawiła się na rozprawę Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w dniu [...] r. W trakcie przesłuchania ([...]) wyjaśniła, że nie przyznaje się do zarzucanego jej czynu, bo uważa, że obowiązek szkolenia nie może istnieć i nikt nie może na nią nałożyć takiego obowiązku. Wskazała iż OIRP nie jest jej pracodawcą i nie może jej zmuszać do takich czy innych zachowań. Stwierdziła, że sama się dokształca i OIRP nie ma możliwości sprawdzenia czy jej umiejętności są na niższym poziomie niż tych którzy chodzą na szkolenia organizowane przez izbę. Wskazała iż wie, że prowadzone są także szkolenia internetowe. Wskazała iż w okresie którego dotyczy postępowanie aktywnie wykonywała zawód.

Sąd dopuścił dowód z listy osób, które do dnia […]nie spełniły wymaganego uchwałą obowiązku doskonalenia zawodowego ([...]).

Na podstawie dowodów zgromadzonych w toku przewodu sądowego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił, co następuje:

Obwiniona radca prawny w okresie […]r. do […]r. nie wypełniła obowiązku szkoleniowego i nie zdobyła ani jednego z wymaganych 30 punktów szkoleniowych; w okresie tym obwiniona wykonywała zawód i podlegała obowiązkowi doskonalenia zawodowego (dowód: lista osób, które do dnia […]nie spełniły wymaganego uchwałą obowiązku doskonalenia zawodowego – [...], wyjaśnienia Obwinionej złożone na rozprawie – [...]).

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że Obwiniona dopuściła się zarzucanego jej we wniosku o wszczęcie postępowania czynu naruszenia zasad etyki zawodu radcy prawnego poprzez niespełnienie przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych i uzyskania co najmniej 30 punktów szkoleniowych w ciągu Pierwszego Cyklu Szkoleń Zawodowych, który rozpoczął się w dniu […]i skończył w dniu […]., co stanowi naruszenie art. 23 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, obowiązkiem radcy prawnego jest dbałość o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne. Art. 23 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowi, iż radca prawny obowiązany jest brać udział w szkoleniach zawodowych na zasadach określonych przez właściwy organ samorządu.

Uchwała nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, określa zasady brania udziału w szkoleniach zawodowych o których mowa w art. 23 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ustalając, iż każdy radca prawny wpisany na listę radców prawnych obowiązany był uzyskać co najmniej 30 punktów szkoleniowych w ciągu pierwszego cyklu szkoleń zawodowych, który rozpoczął się […]r. i skończył się […]. Zgodnie z Uchwałą nr 74 KRRP z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, radca prawny, który w trakcie cyklu szkoleń zawodowych rozpoczętego w dniu […]r. nie uzyskał liczby punktów szkoleniowych obowiązany był uzyskać brakującą liczbę do dnia […]r. Ponadto Okręgowa Izba Radców Prawnych umożliwiła zgłaszanie zaległych zaświadczeń do dnia […]

Obwiniona podlegała temu obowiązkowi i nie uzyskała nawet jednego punktu szkoleniowego, pomimo szerokiej dostępności szkoleń zawodowych organizowanych przez OIRP. Obwiniona przyznała iż świadoma jest, że szkolenia dostępne są także przez Internet. Wyjaśnienia Obwinionej, że obowiązek szkolenia nie może istnieć i nikt nie może na nią nałożyć takiego obowiązku nie są zgodne z prawdą. OIRP nie musi być pracodawcą Obwinionej aby nakładać na nią obowiązek szkolenia zawodowego. Bycie członkiem OIRP i osobą wpisaną na listę radców prawnych wiąże się z określonymi obowiązkami, w tym obowiązkiem przestrzegania Ustawy o radcach prawnych, zasad etyki zawodowej oraz uchwał organów samorządu. Jednym z takich obowiązków jest wykonywanie obowiązku szkolenia zawodowego na zasadach określonych przez organy samorządu. Obwiniona obowiązku tego któremu podlegała, nie wypełniła choćby w najmniejszym stopniu. Co więcej, Obwiniona w swoich wyjaśnieniach kwestionuje istnienie takiego obowiązku i sprzeciwia się jego wypełnianiu. Wskazać należy, że zgodnie z art. 45 ust. 1 kodeksu etyki radcy prawnego, radcę prawnego obowiązuje szacunek i lojalność wobec organów samorządu radców prawnych, a zgodnie z art. 45 ust. 2 kodeksu etyki radcy prawnego, radca prawny obowiązany jest stosować się do uchwał organów samorządu radców prawnych, niezależnie od ich osobistej oceny.

Na podstawie zgromadzonych dowodów oraz ustalonego stanu faktycznego, Sąd uznał Obwinioną r. pr. S winną czynu polegającego na naruszeniu zasad etyki zawodu radcy prawnego poprzez niespełnienie przez Obwinioną obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych i uzyskania co najmniej 30 punktów szkoleniowych w ciągu Pierwszego Cyklu Szkoleń Zawodowych, który rozpoczął się w dniu […]co stanowi naruszenie art. 23 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.).

Uznając winę Obwinionej w powyższym zakresie Sąd, mając na uwadze zawiniony charakter popełnionego przewinienia dyscyplinarnego uznał, że adekwatne i konieczne dla osiągnięcia celów będzie orzeczenie wobec Obwinionej na podstawie art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1059 ze zm.) kary nagany z ostrzeżeniem. Wysokość wymierzonej kary jest uzasadniona stopniem winy Obwinionej oraz całkowitym zanegowaniem podlegania obowiązkowi doskonalenia zawodowego czy też ogólnie podlegania obowiązkowi przestrzegania uchwał samorządu radców prawnych. Taka postawa Obwinionej jest wysoce naganna. W ocenie Sądu orzeczona kara jest adekwatna do charakteru przewinienia dyscyplinarnego. Dodatkowo Sąd orzekł na podstawie art. 65 ust. 2a ustawo o radcach prawnych zakaz wykonywania patronatu na czas trzech lat, uznając, iż prezentowane przez Obwinioną podejście do obowiązków radcy prawnego w zakresie przestrzegania przepisów i uchwał korporacyjnych przemawia za tym aby obwiniona nie sprawowała patronatu nad aplikantami radcowskimi – patronat ma bowiem służyć wykształceniu aplikantów radcowskich, przygotowaniu ich do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz do przestrzegania przepisów obowiązujących radców prawnych – w tym kodeksu etyki radcy prawnego i uchwał organów samorządu radców prawnych. Zgodnie z art. 52 kodeksu etyki radcy prawnego, radca prawny wykonujący obowiązki patrona winien uczynić wszystko, aby przygotować aplikanta do wykonywania zawodu, przekazując mu wiedzę i doświadczenie oraz kształtując jego postawę etyczną.

O kosztach postępowania OSD orzekł na podstawie art. 706 ustawy o radcach prawnych, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.
 
(EM)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy