25.04.2024

Orzeczenie z dnia 9 października 2018 r. Sygn. akt: D 41/18

opublikowano: 2020-07-30 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 9 października 2018 r. Sygn. akt: D 41/18
Orzeczenie prawomocne, zmienione częściowo przez WSD.
Zgodnie z orzeczeniem WSD Sygn. WO 28/19 orzeka co następuje:
 1. W punkcie 1 sentencji orzeczenia poprawia błędną kwalifikację prawną czynu poprzez wykreślenie przepisów: „w związku z art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 1”.
 2. Zmienia punkt 1 i 3 części wstępnej orzeczenia w ten sposób, że:
  1/ w punkcie 1 z opis czynu wykreśla słowa: „K.(2) i K.(3)”;
  2/ w punkcie 3 z opis czynu wykreśla słowa: „i K.(3)”.
 3. Utrzymuje w mocy orzeczenie w pozostałym zakresie.
 
PRZEWODNICZĄCY:   r. pr. Agnieszka Świstak
CZŁONKOWIE:    r. pr. Marzena Okła - Anuszewska
r. pr. Igor Bąkowski
PROTOKOLANT:    Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach […] r. i […] w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu P.(1), […], obwinionemu o to, że:
 1. działając jako pełnomocnik Pana K.(1), K.(2) i K.(3) w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż do dnia […] r. nie podejmował czynności procesowych, co doprowadziło do negatywnych konsekwencji procesowych w postępowaniu sądowym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. o sygn. akt […]
  tj. że w sprawie tej nie złożył do Sądu wymaganych dokumentów, nie stawiał się w Sądzie na rozprawach oraz nie złożył skargi kasacyjnej pomimo, że zapewniał mocodawców, że w sprawie podejmuje stosowne czynności, że sprawę załatwia oraz że z Sądu przyjdzie stosowne zawiadomienie,
  tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w związku z art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
 2. Działając jako pełnomocnik Pana K.(1), K.(2) i K.(3) w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż do dnia […] r. nie podejmował czynności procesowych, co doprowadziło do negatywnych konsekwencji procesowych w postępowaniu sądowym zainicjowanym przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny, powództwem K.(1) przeciwko Ł. i B. o odszkodowanie, sygn. akt […],
  tj. że pomimo wezwania Sądu nie uzupełnił w terminie braku formalnego pozwu przez uiszczenie opłaty w wysokości […] zł oraz złożenie odpisu pozwu,
  tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w związku z art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
 3. Przyjęcie od Pana K.(1), K.(2) i K.(3) w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż do dnia […] r. kwoty w wysokości około […] zł (słownie […] złotych) na poczet wynagrodzenia radcy prawnego w sprawach, które toczyły się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. o sygn. akt […] oraz Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny o sygn. akt […], a następnie niepodejmowanie czynności procesowych i niewykonywanie obowiązków pełnomocnika w ww. sprawach,
  tj. popełnienia czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określonego w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
 4. Braku współdziałania z Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego w okresie od pierwszego wezwania do złożenia wyjaśnień w sprawie, tj. od […] r. do dnia zakończenia dochodzenia w sprawie, tj. do dnia […] r. poprzez nie złożenie od dnia odbioru wezwań z dnia […] r., z dnia […] r. oraz z dnia […] r. wyjaśnień oraz niestawianie się w wyznaczonych terminach na przesłuchania w charakterze Obwinionego, tj. popełnienia czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określonego w art. 62 ust. 1 i 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. 
 
orzeka: 
 1. Uznaje radcę prawnego P.(1), […], winnym zarzucanego w punkcie 1 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 w związku z art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] zł ([…] złotych);
 2. Uniewinnia radcę prawnego P.(1), […], od zarzutu zawartego w punkcie 2 wniosku o ukaranie;
 3. Uznaje radcę prawnego P.(1), […], winnym zarzucanego w punkcie 3 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
 4. Uznaje radcę prawnego P.(1), […], winnym zarzucanego w punkcie 4 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 62 ust. 1 i 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] zł ([…] złotych);
 5. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w punktach 1 i 4 łączy w ten sposób, że orzeka jako karę łączną karę pieniężną w wysokości […] zł ([…] złotych);
 6. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego P.(1), […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę w wysokości […] zł ([…] złotych).                     
 
Uzasadnienie

W dniu […] r. do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynął wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko radcy prawnemu P.(1) – numer wpisu […] (Obwiniony), obwinionemu o to, że:
 1. działając jako pełnomocnik Pana K.(1), K.(2) i K.(3) w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż do dnia […] r. nie podejmował czynności procesowych, co doprowadziło do negatywnych konsekwencji procesowych w postępowaniu sądowym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. o sygn. akt […], tj. że w sprawie tej nie złożył do Sądu wymaganych dokumentów, nie stawiał się w Sądzie na rozprawach oraz nie złożył skargi kasacyjnej pomimo, że zapewniał mocodawców, że w sprawie podejmuje stosowne czynności, że sprawę załatwia oraz że z Sądu przyjdzie stosowne zawiadomienie
  tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w zw. z art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
 2. działając jako pełnomocnik Pana K.(1), K.(2) i K.(3) w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż do dnia […] r. nie podejmował czynności procesowych, co doprowadziło do negatywnych konsekwencji procesowych w postępowaniu sądowym zainicjowanym przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny, powództwem K.(1) przeciwko Ł. i B. o odszkodowanie, sygn. akt […] tj. że pomimo wezwania Sądu nie uzupełnił w terminie braku formalnego pozwu przez uiszczenie opłaty w wysokości […] zł oraz złożenie odpisu pozwu tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w zw. z art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 3. przyjęcie od Pana K.(1), K.(2) i K.(3) w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż do dnia […] r. kwoty w wysokości około […] zł (słownie […] złotych) na poczet wynagrodzenia radcy prawnego w sprawach, które toczyły się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. o sygn. akt […] oraz Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny o sygn. akt […], a następnie niepodejmowanie czynności procesowych i niewykonywanie obowiązków pełnomocnika w ww. sprawach tj. popełnienia czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określone w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 4. braku współdziałania z Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego w okresie od pierwszego wezwania do złożenia wyjaśnień w sprawie tj. od […] r. do dnia zakończenia dochodzenia w sprawie tj. do dnia […] r. poprzez nie złożenie od dnia odbioru wezwań z dnia […] r. z dnia […] r. oraz z dnia […] r. wyjaśnień oraz nie stawienie się w wyznaczonych terminach na przesłuchania w charakterze Obwinionego tj. popełnienia czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określone w art. 62 ust. 1 i 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (dalej KERP).

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył co następuje:

Sąd nie znajdując podstaw do kwestionowania, dał wiarę wszystkim dokumentom dopuszczonym jako dowód w sprawie. Sąd przyjął, że w ramach przeprowadzonego w sprawie postępowania zostały zbadane wszystkie okoliczności warunkujące prawidłową ocenę przesłanek odpowiedzialności dyscyplinarnej Obwinionego.

Odnosząc się do zarzutu, że Obwiniony działając jako pełnomocnik Pana K.(1), K.(2) i K.(3) w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż do dnia […] r. nie podejmował czynności procesowych, co doprowadziło do negatywnych konsekwencji procesowych w postępowaniu sądowym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. o sygn. akt […], tj. że w sprawie tej nie złożył do Sądu wymaganych dokumentów, nie stawiał się w Sądzie na rozprawach oraz nie złożył skargi kasacyjnej pomimo, że zapewniał mocodawców, że w sprawie podejmuje stosowne czynności, że sprawę załatwia oraz że z Sądu przyjdzie stosowne zawiadomienie, na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny.

W dniu […] r. K.(1) udzielił Obwinionemu pełnomocnictwa do reprezentowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. […] Wydział w sprawie skargi na decyzję M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia […] r., sygn. akt […]. (k […]) Za należycie udowodnione dokumentami znajdującymi się w aktach sprawy Sąd uznał również to, że pismem z dnia […] r. Obwiniony wniósł o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku zapadłego w sprawie w dniu […] r. Pismem z dnia […] r. Obwiniony jako pełnomocnik ustanowiony w sprawie, wezwany został do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości […] zł za odpis orzeczenia sporządzony na skutek zgłoszonego żądania. Do pisma dnia […] r. Obwiniony załączył dowód wpłaty w wysokości […] zł. Kopię tego dowodu wpłaty oraz kopie ww. pism Sąd zaliczył w poczet materiału dowodowego. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego nie wynika, że Obwiniony podjął w sprawie jakiekolwiek inne czynności. Powyższe potwierdzają zeznania świadków K.(1) i K.(2) złożone w trakcie rozprawy  w dniu […] r., którzy w zgodnych zeznaniach potwierdzili również, że Obwiniony nie podejmował w sprawie koniecznych czynności, co doprowadziło do negatywnych konsekwencji procesowych w postępowaniu sądowym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Ustalenia te oraz fakt udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W., zdaniem Sądu, należy skonfrontować z faktem niezłożenia skargi kasacyjnej w sprawie lub alternatywnie niesporządzenia opinii w przedmiocie bezzasadności jej wniesienia. Pomimo, iż pełnomocnictwo z dnia […] r. upoważniało do reprezentowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, to zdaniem Sądu należy przyjąć, że działanie pełnomocnika nie może zakończyć się z momentem wydania przez ten sąd orzeczenia. Ustanowiony w ten sposób pełnomocnik powinien bowiem podjąć dalsze czynności tj. złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem oraz poinformować o  wydanym orzeczeniu i jego uzasadnieniu mocodawcę, a w zależności od okoliczności, kierując się nadrzędną zasadą rzetelnego wykonywania obowiązków zawodowych, podjąć dalsze czynności w sprawie tj. wnieść skargę kasacyjną lub opinię o bezzasadności jej wniesienia. Ewentualne braki formalne dotyczące reprezentowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a podniesione przez ten sąd w przypadku braku pełnomocnictwa wprost upoważniającego do reprezentowania przed tym sadem, zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, nie mogą być powodem usprawiedliwiającym takie działanie radcy prawnego, które sprzeniewierza się owej zasadzie. W ocenianym stanie faktycznym Obwiniony pismem z dnia […] r. wniósł o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku zapadłego w sprawie w dniu […] r. oraz doręczył sądowi dowód uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości […] zł za odpis orzeczenia sporządzony na skutek zgłoszonego żądania. Obwiniony nie podjął jednak żadnych dalszych czynności w sprawie tj. nie poinformował mocodawcy o zapadłym orzeczeniu oraz nie sporządził skargi kasacyjnej ani opinii o bezzasadności jej wniesienia, czym naruszył art. 6 KERP, bowiem zachowanie takie stanowi przejaw nierzetelnego wykonywania czynności zawodowych. Zgodnie z tym przepisem radca prawny mając na uwadze treść roty ślubowania określonej w ustawie o radcach prawnych, obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami.

Odnosząc się do zarzutu, że Obwiniony działając jako pełnomocnik Pana K.(1), K.(2) i K.(3) w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż do dnia […] r. nie podejmował czynności procesowych, co doprowadziło do negatywnych konsekwencji procesowych w postępowaniu sądowym zainicjowanym przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny, powództwem K.(1) przeciwko Ł. i B. o odszkodowanie, sygn. akt […] tj. że pomimo wezwania Sądu nie uzupełnił w terminie braku formalnego pozwu przez uiszczenie opłaty w wysokości […] zł oraz złożenie odpisu pozwu, Okręgowy Sad Dyscyplinarny zwraca uwagę, że wydane w sprawie zarządzenie z dnia […] r., podpisane przez SSR P.(2), w pkt […] zobowiązywało do wezwania powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez złożenie 1 odpisu pozwu oraz uiszczenie opłaty w wysokości […] zł. w terminie […] dni pod rygorem zwrotu pozwu. (k. […]) Wykonaniem tego zarządzenia w ww. zakresie jest pismo z dnia […] r. – wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, skierowane do powoda - p. K.(1). (k. […]) Na skutek niewykonania powyższego wezwania przez p. K.(1), zarządzeniem z dnia […] r. Sąd Rejonowy w S. […] Wydział Cywilny zwrócił pozew uzasadniając, że w dniu […] r. K.(1) uiścił opłatę od pozwu, jednakże w zakreślonym terminie nie został uzupełniony brak formalny pozwu w zakresie złożenia jego odpisu. (k. […]) Z przedstawionego stanu faktycznego w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że to powód K.(1), nie zaś Obwiniony, był obowiązany do uzupełnienia braków formalnych w ww. zakresie. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego nie wynika żadna okoliczność, która mogłaby być uznana przez Sąd za podważającą powyższe ustalenie. Brak jest bowiem jakiegokolwiek dowodu świadczącego o tym, że w sprawie o sygn. akt […] Obwiniony miałby być obowiązany do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez złożenie 1 odpisu pozwu oraz uiszczenie opłaty w wysokości […] zł. w terminie […] dni pod rygorem zwrotu pozwu. W konsekwencji nie sposób uznać, że to z winy Obwinionego doszło do negatywnych konsekwencji procesowych w postępowaniu sądowym zainicjowanym przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny, powództwem K.(1) przeciwko Ł. i B. o odszkodowanie, sygn. akt […]. Powyższe przemawia za uniewinnieniem Obwinionego od zarzucanego mu czynu.

Dokonując oceny i rozstrzygając w zakresie czynu polegającego na przyjęciu od Panów K.(1), K.(2) i K.(3) w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż do dnia […] r. kwoty w wysokości około […] zł (słownie […] złotych) na poczet wynagrodzenia w sprawach, które toczyły się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. o sygn. akt […] oraz Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny o sygn. akt […], a następnie niepodejmowanie czynności procesowych i niewykonywanie obowiązków pełnomocnika w ww. sprawach, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zwraca uwagę, że w trakcie przesłuchania na rozprawie w dniu […] r. świadkowie K.(1) i K.(2) potwierdzili fakt przekazania Obwinionemu ww. kwoty zeznając jednocześnie, że na okoliczność tej wpłaty nie otrzymali od Obwinionego żadnego pokwitowania. Obaj świadkowie zeznali również, że Obwiniony nie podejmował koniecznych czynności w ww. sprawach. Sąd dał wiarę tym zeznaniom, ponieważ są one spójne nie tylko w zakresie kwoty, ale również w zakresie tego, że zgodnie z ustaleniami z Obwinionym, wypłacone wynagrodzenie było wynagrodzeniem za prowadzenie obu spraw tj. administracyjnej – w W. i cywilnej – w S..  Wiarygodność złożonych zeznań pozostaje aktualna również w zakresie niepodejmowania czynności procesowych w tych sprawach. Powyższe przesądza o uznaniu Obwinionego winnym zarzucanego mu czynu oraz ocenie tego czynu jako sprzecznego z art. 6 KERP. Opisane działanie Obwinionego musi bowiem zostać sklasyfikowane jako nierzetelne i nieuczciwe wykonywanie obowiązków zawodowych.

Obwiniony pismami z dnia […] r., […] r. oraz […] r. został wezwany, odpowiednio przez Rzecznika Dyscyplinarnego i Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., do złożenia pisemnych wyjaśnień w związku z zawiadomieniem złożonym przez  Panów K.(1), K.(2) i K.(3). Pierwsze z wymienionych pism Obwiniony odebrał w dniu […] r. (k. […], […], […], […], […], […])  Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że Obwiniony do dnia zakończenia dochodzenia w sprawie tj. do dnia […] r. nie złożył wyjaśnień w sprawie. Ponadto pismami z dnia […] r. oraz […] r. Obwiniony został wezwany przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego do stawiennictwa w celu przesłuchania w charakterze obwinionego. (k. […], […], […], […]). Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że Obwiniony do dnia zakończenia dochodzenia w sprawie tj. do dnia […] r. nie złożył w sprawie wyjaśnień.

Powyższym zaniechaniem, będącym wyrazem braku współdziałania Obwinionego z organami samorządu radców prawnych - Rzecznikiem Dyscyplinarnym, w sprawach wykonywania zawodu, zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Obwiniony naruszył dyspozycję art. 62 ust. 1 KERP. Zgodnie bowiem z tym przepisem radca prawny obowiązany jest współdziałać z organami samorządu radców prawnych w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem i zadaniami oraz w sprawach wykonywania zawodu i przestrzegania Kodeksu. Zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego nie można mieć wątpliwości, że w ocenianym stanie faktycznym Obwiniony nie złożył wyjaśnień w sprawie wynikającej z ustawowych zadań samorządu radców prawnych. Zgodnie bowiem z art. 41 pkt 5 ustawy o radcach prawnych do zadań samorządu należy w szczególności nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich. Ów nadzór samorząd realizuje m.in. w ramach uprawnień przyznanych w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych i aplikantów radcowskich. Powyższe zachowanie Obwinionego, zdaniem Sądu, stanowi również naruszenie art. 62 ust. 3 KERP. W świetle tego przepisu radca prawny wezwany do złożenia wyjaśnień przez podmioty, o których mowa w ust. 2 a więc m.in. przez rzecznika dyscyplinarnego lub jego zastępcę, w sprawach wynikających z ustawowych zadań samorządu radców prawnych bądź Kodeksu obowiązany jest złożyć wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

Z powyższych względów Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w zakresie czynów objętych zarzutem pierwszym, trzecim i czwartym wniosku o ukaranie uznał winę Obwinionego. W ocenianym stanie faktycznym wyżej omówione działania Obwinionego, pozostając w sprzeczności ze wskazanymi normami wyrażonymi w KERP determinują odpowiedzialność dyscyplinarną. Zgodnie bowiem z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.

Sąd uznał, że adekwatne dla osiągnięcia celów postępowania dyscyplinarnego będzie wymierzenie kary pieniężnej w wysokości […] zł. ([…] złotych) za pierwszy z zarzucanych czynów, kary  nagany za trzeci z zarzucanych czynów oraz kary pieniężnej w wysokości […] zł ([…] złotych) za czwarty z czynów objętych wnioskiem o ukaranie.

Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych orzeczone kary pieniężne Sąd połączył w ten sposób, że orzekł jako karę łączną karę pieniężną w wysokości […] zł. ([…] złotych).

Zgodnie z art. 651 ust. 2 pkt 2 ustawy o radcach prawnych kara nagany nie podlega łączeniu z karą pieniężną.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wyraża przekonanie, że wymierzone kary powinny zapobiec naruszaniu przez Obwinionego zasad etyki radcy prawnego w przyszłości.

O kosztach postępowania Sąd orzekł naa podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.

(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy