22.06.2024

Orzeczenie z dnia 9 października 2017 r. Sygn. akt: D 56/17

opublikowano: 2018-02-22 przez:

Orzeczenie z dnia 9 października 2017 r. Sygn. akt: D 56/17
Orzeczenie nieprawomocne
Przewodniczący:  radca prawny Andrzej Szmigiel
Członkowie: radca prawny Agnieszka Świstak
radca prawny Gerard Madejski
Protokolant: Karolina Szymala
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] w W. sprawy przeciwko radcy  prawnemu M., […], obwinioną o to, że :

1. W okresie od […] do dnia […] nie skontaktowała się z wyznaczonym mediatorem w sprawie sygn. akt […] Sądu Rejonowego dla W. P. w W. […] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
2. w okresie od dnia […] do dnia […] nie wykonała zobowiązania Sądu Rejonowego dla W. P. w W. […] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt […] do ostatecznego sprecyzowania powództwa poprzez wymienienie roszczeń dochodzonych w sprawie, podanie kwot dochodzonych roszczeń oraz ich podstawy faktycznej i prawnej,
3. w okresie od dnia […] do dnia […] nie wykonała zobowiązania Sądu Rejonowego dla W. P. w W. […] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt […] do podania przyczyn nieobecności na rozprawie w dniu […] oraz przyczyn niekontaktowania się z wyznaczonym w sprawie mediatorem, poinformowania Sądu o możliwości osobistego stawiennictwa powoda w Sądzie, zajęcia stanowiska czy podtrzymuje roszczenia z pisma z dnia […] oraz z jakiej umowy są one wywodzone, tj. popełnienia przewinień dyscyplinarnych określonych w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) w związku z art. 12 ust. 1 i art. 48 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.  
orzeka:
 
 1. Uznaje radcę prawnego M., […], winną czynu zarzucanego jej w pkt. 1 wniosku o ukaranie, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) w związku z art. 12 ust. 1 i art. 48 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężna w wysokości […] złotych ([…]), 
 2. Uznaje radcę prawnego M., […], winną czynu zarzucanego jej w pkt. 2 wniosku o ukaranie, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) w związku z art. 12 ust. 1 i art. 48 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężna w wysokości […] złotych ([…]), 
 3. Uznaje radcę prawnego M., […], winną czynu zarzucanego jej w pkt. 3 wniosku o ukaranie, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) w związku z art. 12 ust. 1 i art. 48 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężna wymierza karę pieniężna w wysokości […] złotych ([…]), 
 4. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w punktach 1 - 3 łączy w ten sposób, że orzeka jako karę łączną karę […] złotych ([…]); 
 5. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego M., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] złotych ([…]).
                                                                 Uzasadnienie
 
W dniu […] Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wydał postanowienie o przedstawieniu radcy prawnemu M. […] zarzuty, że będąc ustanowionym z urzędu pełnomocnikiem powoda pana D.:
1.          w okresie od […] do dnia [….] nie skontaktowała się z wyznaczonym w sprawie mediatorem.
 
2.          w okresie od dnia […] do dnia […] nie wykonała zobowiązania Sądu
do ostatecznego sprecyzowania powództwa poprzez wymienienie roszczeń dochodzonych w sprawie, podanie kwot dochodzonych roszczeń oraz podstawy faktycznej i prawnej.
3.          w okresie od dnia […] do dnia […] nie wykonała zobowiązania Sądu
do podania przyczyn nieobecności na rozprawie w dniu […] oraz przyczyn niekontaktowania się z wyznaczonym w sprawie mediatorem, poinformowania Sądu o możliwości osobistego stawiennictwa powoda w Sądzie, zajęcia stanowiska czy podtrzymuje roszczenia z pisma z dnia […] oraz z jakiej umowy są one wywodzone,  tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 233) w związku z art.12 ust. 1 i art. 48 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.
W dniu […] Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego skierował do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wniosek o ukaranie radcy prawnego M.
Na rozprawie w dniu […] Okręgowy Sąd Dyscyplinarny rozpoznał sprawę przeciwko radcy prawnemu M. („Obwiniona”).
Na rozprawie nie stawiła się Obwiniona, prawidłowo powiadomiona o terminie rozprawy (w aktach znajduje się potwierdzenie podwójnej awizacji).
Sąd na podstawie art. 683 ustawy o radcach prawnych postanowił prowadzić postępowanie bez udziału Obwinionej, albowiem Sąd uznał że obecność Obwinionej na rozprawie nie jest konieczna, gdyż stan faktyczny sprawy może być ustalony w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy.
Na rozprawie w dniu […] Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego uzupełnił opis czynów
z wniosku o ukaranie z dnia […] o słowa: „sygn. akt […] Sądu Rejonowego dla W.P. w W. […] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” oraz w zakresie czynów 2 i 3 ujętych we wniosku o ukaranie o słowa: „Sądu Rejonowego dla W. P. w W. […] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt […]” oraz słowa „przewinienia dyscyplinarnego określonego” na „przewinień dyscyplinarnych określonych”.
Sąd w toku rozprawy postanowił o dopuszczeniu dowodu z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy na kartach […],[…],[…],[…],[…],[…],[…],[…],[…],[…],[…],[…]. Sąd postanowił uznać dowody dopuszczone za ujawnione bez odczytania w trybie art. 394 § 2 k.p.k.
Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] sprawy przeciwko Obwinionej, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., obwinionej o to że:
 1.    w okresie od […] do dnia […] nie skontaktowała się z wyznaczonym mediatorem w sprawie sygn. akt […] Sądu Rejonowego dla W. P. w W. […] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
 2.    w okresie od dnia […] do dnia […] nie wykonała zobowiązania Sądu Rejonowego dla W.P. w W. […] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt […] do ostatecznego sprecyzowania powództwa poprzez wymienienie roszczeń odszkodowawczych w sprawie, podanie kwot dochodzonych roszczeń oraz ich podstawy faktycznej i prawnej,
 3. w okresie od dnia […] do dnia […] nie wykonała zobowiązania Sądu Rejonowego dla W.P. w W. […] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt […] do podania przyczyn nieobecności na rozprawie w dniu […] oraz przyczyn niekontaktowania się z wyznaczonym w sprawie mediatorem, poinformowania Sądu o możliwości osobistego stawiennictwa powoda w Sądzie, zajęcia stanowiska czy podtrzymuje roszczenia z pisma z dnia […] oraz z jakiej umowy są one wywodzone, tj. popełnienia przewinień dyscyplinarnych określonych w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 233) w związku z art.12 ust. 1 i art. 48 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.
 4. uznał Obwinioną winną czynu zarzucanego jej w pkt. 1 wniosku o ukaranie, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 233) w związku z art. 12 ust. 1 i art. 48 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] złotych ([…]),
 5. uznał Obwinioną winną czynu zarzucanego jej w pkt. 2 wniosku o ukaranie, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 233) w związku z art. 12 ust. 1 i art. 48 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] złotych ([…]),
 6. uznał Obwinioną winną czynu zarzucanego jej w pkt. 3 wniosku o ukaranie, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 233) w związku z art. 12 ust. 1 i art. 48 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] złotych ([…]),
 7.    na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w punktach 1-3 połączył w ten sposób, że orzekł jako karę łączną karę […] złotych ([…]),
 8. na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądził od Obwinionej na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] złotych ([…]).
 
Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
Obwiniona była pełnomocnikiem z urzędu D. w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W. P. w W. […] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pod sygnaturą akt: […] przeciwko S. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą H. w W.
 
Okoliczność bezsporna
 
W dniu […] Sąd Rejonowy dla W. P. w W. […] Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych postanowił o skierowaniu rzeczonej sprawy do mediacji, jako mediatora wyznaczając K.
 
Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego dla W. P. w W. […] Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych z dnia […] –
k. […]
 
Obwiniona będąc pełnomocnikiem powoda w rzeczonej sprawie nie zareagowała na podejmowania działania związane z mediacją i nie nawiązała – mimo pozostawionych jej informacji – kontaktu z mediatorem.
 
Dowód: protokół z przebiegu mediacji przekazany do Sądu Rejonowego dla W. P.
w W. […] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia  […] –
k. […]
 
W dniu […] wydane zostało zarządzenie Sądu Rejonowego dla W. P.
w W. […] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych o wyznaczeniu w rzeczonej sprawie rozprawy na dzień […] oraz zobowiązaniu Obwinionej do ostatecznego sprecyzowania powództwa poprzez wymienienie roszczeń dochodzonych w sprawie, podanie kwot dochodzonych roszczeń, ich podstawy faktycznej i prawnej w terminie 10 dni pod rygorem zawieszenia postępowania. Obwiniona nie stawiła się na rzeczonym terminie rozprawy i nie wykonała nałożonego na nią zobowiązania Sądu. Od miesiąca również nie kontaktowała się z powodem (mocodawcą).
 
Dowód: zarządzenie Sądu Rejonowego dla W. P. w W. […] Wydział Pracy Ubezpieczeń Społecznych z dnia […] – k. […]
 
         zawiadomienie Obwinionej o terminie rozprawy i zobowiązaniu Sądu Sądu Rejonowego dla W. P. w Warszawie […]Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – k. […]
 
         protokół rozprawy z dnia […] – k. […], […]
 
Na rozprawie w dniu […] Sąd Rejonowy dla W. P. w W. […] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odroczył rozprawę do dnia […] oraz zobowiązał Obwinioną do podania przyczyn nieobecności ma rozprawie oraz przyczyn niekontaktowania się z mediatorem wyznaczonym w sprawie pod rygorem zawiadomienia OIRP w W., nawiązania kontaktu z powodem
i poinformowania Sądu o możliwości osobistego stawiennictwa powoda w sądzie, zajęcia stanowiska czy podtrzymuje roszczenia z pisma z dnia […] oraz z jakiej umowy są one wywodzone, tzn. czy z umowy cywilnoprawnej czy z umowy o pracę w terminie 7 dni pod rygorem skutków prawnych. Obwiniona nie stawiła się na kolejnym terminie rozprawy i nie wykonała zobowiązania Sądu.
 
Dowód: protokół rozprawy z dnia […] – k. […], […]
 
zawiadomienie Obwinionej o terminie rozprawy i zobowiązaniu Sądu Sądu Rejonowego dla W.P. w W. […]Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – k. […]
 
protokół rozprawy z dnia […] – k. […], […]
 
         Mając na względzie powyższe okoliczności, Sąd Rejonowy dla W. P. w W. […] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych postanowił o zawiadomieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. o dwóch przypadkach niestawiennictwa Obwinionej na rozprawach i o nie wykonywaniu przez Obwinioną zobowiązań nałożonych na nią przez Sąd w sprawie, w której występowała jako pełnomocnik powoda z urzędu.
 
         Sąd zważył, co następuje.
 
         W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w stanie rzeczy niniejszej sprawy wina Obwinionej nie budzi wątpliwości. Stan faktyczny sprawy jest bowiem bezsporny, a dopuszczenie się przez Obwinioną popełnienia zarzucanych jej czynów potwierdza dokumentacja z akt sprawy toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W. P. w W. […] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pod sygnaturą akt […] oraz wystąpienie rzeczonego Sądu do organów dyscyplinarnych OIRP w W.. Z uwagi na powyższy materiał dowodowy i jego bezsporny charakter, okoliczność nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Obwinionej na terminie rozprawy i w konekwencji braku złożenia przez nią wyjaśnień, nie tamowały rozpoznania sprawy.
 
         Czyny, których dopuściła się Obwiniona godzą w dobro wymiaru sprawiedliwości, albowiem uniemożliwiają rozpoznanie sprawy sądowej bez zbędnej zwłoki. Co więcej, okoliczność że Obwiniona – ujmując rzecz kolokwialnie – „porzuciła” swojego Klienta, jak i prowadzoną przez siebie sprawę, nie znajduje jakiegokolwiek usprawiedliwienia. Jakiekolwiek nie byłyby bowiem trudności w prowadzeniu sprawy leżące po stronie pełnomocnika, to co najmniej powinien on wyjaśnić i usprawiedliwić Sądowi swoją postawę, a w przy braku możliwości prowadzenia sprawy ustanowić pełnomocnika substytucyjnego lub po prostu wypowiedzieć swoje umocowanie. Podkreślenia wymaga, że całkowicie karygodne zachowanie i postawa Obwinionej nie tylko kompromituje jej osobę w oczach Klienta i organów sprawiedliwości, ale także naraża na szwank wizerunek całego środowiska samorządu radcowskiego.
 
         Czyny za które ukarana została Obwiniona wypełniają dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 233) w związku z art.12 ust. 1 i art. 48 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., tj. kwalifikowane być winny nie tylko jako rażące naruszenie obowiązków zawodowych, ale także jako  czyny naruszające godność zawodu radcy prawnego oraz powagę organów sprawiedliwości.
         W tym stanie rzeczy, karami adekwatnymi do popełnionych przez Obwinioną czynów, które powinny należycie spełnić funkcje represyjną, wychowawczą oraz z zakresu prewencji ogólnej i szczególnej, są dotkliwe kary pieniężne w wysokości – po wymierzeniu kary łącznej – […] złotych.
         O kosztach orzeczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.
(AD)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy