20.04.2024

Orzeczenie z dnia 9 lutego 2016 r. Sygn. akt: D 75/2015

opublikowano: 2016-09-06 przez:

Orzeczenie z dnia 9 lutego 2016 r. Sygn. akt: D 75/2015
Orzeczenie prawomocne

Przewodniczący: radca prawny Artur Załuski
Członkowie: radca prawny Agnieszka Świstak
radca prawny Rafał Ziembiński
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie [...] r.. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu D., [...], obwinionej o to, że:
nienależycie wykonała obowiązek pełnomocnika z urzędu w sprawie przed Sądem Apelacyjnym, sygn. akt: [...] poprzez sporządzenie opinii prawnej datowanej na dzień [...] r. o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej bez zachowania należytej staranności,
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 507).
 
orzeka:
  1. Uznaje radcę prawnego D., [...], winną zarzucanego wnioskiem o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w kwocie [...] zł ([...] złotych); 
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionej radcy prawnej D., [...], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...] zł ([...] złotych).
Uzasadnienie
 
Pismem z dnia [...] r., które do OIRP w W. wpłynęło w dniu [...] r. Pan Z. (Skarżący), wniósł o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko radcy prawnemu D.. We wniosku skarżący zarzuca radcy prawnemu D. nienależyte wykonywanie obowiązków pełnomocnika z urzędu w sprawie toczącej się przed Sądem Apelacyjnym w W. pod sygnaturą [...]. W szczególności w swojej skardze Skarżący wskazuje na sporządzoną w sprawie przez radcę prawnego D. opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w przedmiotowej sprawie. Zdaniem Skarżącego przedstawiona opinia urąga zasadom elementarnej staranności co wyczerpuje znamiona deliktu dyscyplinarnego i powoduje konieczność wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. 
Postanowieniem z dnia [...] r. Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w W. wszczął dochodzenie w sprawie dotyczącej nienależytego wykonywania przez radcę prawnego D. obowiązków pełnomocnika z urzędu przed Sądem Apelacyjnym w W., sygn. akt [...] poprzez sporządzenie opinii prawnej datowanej na dzień [...] r. o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej bez zachowania należytej staranności tj. w sprawie czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywanie zawodu radcy prawnego, określone w art. 6 ust. 1 KERP. 
Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w dniu
[...] r. Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w W. wniósł do OSD OIRP w W. wniosek o ukaranie radcy prawnego D.. We wniosku o ukaranie Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w W., zarzuca radcy prawnemu sporządzenie opinii prawnej datowanej na dzień [...] r. o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej bez zachowania należytej staranności, tj. popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6 ust. 1 KERP.
 
OSD zważył co następuje
Okoliczności przedmiotowej sprawy w świetle zgromadzonych i przeprowadzonych dowodów nie budzą wątpliwości. Kluczowym dowodem w sprawie jest kopia opinii mecenas D. z dnia [...] r. skierowana do Skarżącego (k-[...]). 
Analiza treści przedmiotowej opinii wskazuje na słuszność twierdzeń Skarżącego zawartych we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jak i postawionych przez Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. postanowieniem z dnia [...] r. OSD OIRP w W. podziela wnioski Skarżącego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W., iż zarówno forma, jak i w szczególności treść przedłożonej Skarżącemu opinii nie wskazuje na możliwość obrony tezy, iż obowiązki swe radca prawny wykonała z należytą starannością. Niniejsze rozważania OSD OIRP czyni w całkowitym oderwaniu od meritum sprawy, która toczyła się przed Sądem Apelacyjnym w W. Przedmiotem rozstrzygnięcia nie jest w tym przypadku, co oczywiste, zagadnienie słuszności czy braku słuszności wnoszenia w sprawie Skarżącego i w jego imieniu nadzwyczajnego środka zaskarżenia. Kwestią oceny jest wyłącznie treść przedstawionej klientowi opinii jednak w ograniczeniu do istnienia określonych elementów konstrukcyjnych pozwalających ocenić taki efekt pracy radcy prawnego pod kątem kryterium należytej staranności. Jest poza dyskusją, iż brak w przepisach prawa stanowionego jednej obowiązującej i uniwersalnej definicji opinii prawnej, w szczególności w zakresie jej formy oraz wszelkich, w tym obligatoryjnych elementów. Jednakowoż poza wątpliwościami jest, co opinia prawna winna zawierać w zakresie pewnego minimum, tak aby zadość uczynić postulatowi należytej staranności działania radcy prawnego. To zaś z kolei to przejrzysty opis stanu faktycznego danej sprawy, stan prawny sprawy, opis zapadłego rozstrzygnięcia oraz przedstawione wnioski w kontekście zapadłego rozstrzygnięcia wskazane na tle obowiązujących poglądów doktryny oraz aktualnego orzecznictwa. Istotnym przy tym jest, aby całość opinii przyjęła taką formę, której lektura pozwala klientowi ale i każdej innej osobie nie znającej wnikliwie danej sprawy zrozumieć jej istotę i prześledzić przedstawioną argumentację. Przedstawiona przez radcę prawnego D. opinia z dnia [...] r. skierowana do Skarżącego nie spełnia właściwie żadnego z w/w postulatów powodując, iż element powierzchowności i braku odniesienia się do meritum zagadnienia (które właściwie w opinii nie zostało sformułowane), a w konsekwencji zarzut braku należytej staranności przy jej przygotowaniu jest w pełni uzasadniony. W zakresie wymiaru kary tj. przy orzeczeniu kary rodzajowo dotkliwej choć w granicach dolnego zagrożenia, mając na względzie w większym stopniu funkcję prewencyjną aniżeli funkcję represyjną, OSD OIRP w W. wziął pod uwagę postawę Obwinionej w trakcie postępowania polegającą na całkowitym braku współpracy z organami samorządu. 
Sąd orzekł o kosztach postępowania na podstawie art. 706 ustawy o radcach prawnych oraz § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały nr 86/IX/2015 Krajowej Rady Radców prawnych z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.
Z tych powodów należało orzec jak w sentencji
(AG)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy