28.02.2020

Orzeczenie z dnia 9 kwietnia 2018 r. Sygn. akt: D 2/18

opublikowano: 2020-01-27 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 9 kwietnia 2018 r. Sygn. akt: D 2/18
Orzeczenie prawomocne
 
 
PRZEWODNICZĄCY:   r. pr. Tomasz Iwańczuk
CZŁONKOWIE:    r. pr. Bogdan Sanowski
r. pr. Katarzyna Szwed - Kawka
PROTOKOLANT:    Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu P., […], obwinionej o to, że:

1. W okresie od […] r. do dnia sporządzenia wniosku nie wykonywała czynności zawodowych rzetelnie i uczciwie, postępowała nielojalnie i nie kierowała się dobrem klienta w celu ochrony jego praw, nie wykonywała czynności zawodowych sumiennie oraz z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania, co polegało na nie podejmowaniu wystarczających działań mających na celu właściwe i szybkie prowadzenie i zakończenie sprawy sądowej, w tym niewskazanie sądowi nazwisk i adresów spadkobierców jednego z uczestników postępowania co skutkowało umorzeniem postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym w P., sygn. akt: […], które radca prawny P. zobowiązała się prowadzić w imieniu skarżącego
tj. popełnienia przewinień dyscyplinarnych określonych w art. 6, art. 8, art. 12 pkt. 1 Kodeksu Etyki Radców Prawnych przyjętego uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2015 poz. 507 j.t.)

2. W okresie od […] r. do dnia sporządzenia wniosku, na żądanie klienta nie informowała go o przebiegu sprawy i jej wyniku,
tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radców Prawnych przyjętego uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2015 poz. 507 j.t.).
 
orzeka:
 
 1. Uznaje radcę prawnego P., […], winną zarzucanego w punkcie 1 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6, art. 8, art. 12 pkt. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
 2. Uznaje radcę prawnego P., […], winną zarzucanego w punkcie 2 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
 3. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone
  w punktach od 1 do 2 łączy w ten sposób, że orzeka jako karę łączną karę nagany;
 4. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionej radcy prawnego P., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. kwotę […] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego.
 
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] r. roku pan K. zawiadomił, iż radca prawny P. dopuściła się nienależytego wykonywania czynności zawodowych poprzez brak przekazywania informacji na temat prowadzonego postępowania, bezczynność przy prowadzeniu sprawy, zbyt późnego poinformowania pokrzywdzonego o zmianie terminu rozprawy i narażenia pokrzywdzonego na poniesienie związanych z tym kosztów oraz brak kontaktu z pełnomocnikiem. (k. […]-[…])

W związku z zawiadomieniem nadesłanym przez pana K., dnia […] roku Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. działając na podstawie art. 307 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) w związku z art. 741 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) wezwał radcę prawnego P. do złożenia pisemnych wyjaśnień w powyższej sprawie. (k. […])

Pismem z dnia […] r. roku radca prawny złożył wyjaśnienia w sprawie, w których zaprzeczyła zarzutom formułowanym w skardze. (k. […]-[…])

Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po przeprowadzeniu czynności sprawdzających na skutek zawiadomienia złożonego przez pana K. na podstawie art. 303, art. 305 § 1 w zw. z art. 325a § 2 oraz art. 325e § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn.zm.) postanowił wszcząć dochodzenie w sprawie ustalenia okoliczności przewinień dyscyplinarnych polegających na nienależytym wykonywaniu czynności zawodowych przez radcę prawnego P., poprzez brak przekazywania informacji na temat prowadzonego postępowania, bezczynności przy prowadzeniu sprawy, zbyt późnego poinformowania pokrzywdzonego o zmianie terminu rozprawy i narażenia pokrzywdzonego na poniesienie związanych z tym kosztów, brak kontaktu z pełnomocnikiem tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. obowiązującego w dacie popełnienia czynu oraz art. 6, 8, 12 ust.1, art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radców Prawnych przyjętego uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014.

W dniu […] roku Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w W. na podstawie art. 177 § 1 k.p.k. i art. 143 § 1 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 741 ustawy o radcach prawnych przesłuchał K. w charakterze świadka. (k. […]-[…])

Postanowieniem z dnia […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. uwzględniając dane zebrane w toku dochodzenia […] postanowił przedstawić radcy prawnemu P. zarzut tego, że:
 1. w okresie od […] r. do momentu wydania niniejszego postanowienia nie podejmowała wystarczających działań mających na celu właściwe i szybkie prowadzenie sprawy sądowej, a mianowicie, że nie wykonywała czynności zawodowych w sposób sumienny, z należytą starannością, uwzględniając profesjonalny charakter działania, a także zgodnie z dobrymi obyczajami.
  tj. popełnienia przewinień dyscyplinarnych określonych w art. 6, art. 8, art. 12 pkt 1 Kodeksu Etyki Radców Prawnych przyjętego uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.)
 2. w okresie od […] r. do momentu wydania niniejszego postanowienia, na żądanie klienta nie informowała go o przebiegu sprawy i jej wyniku.
  tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radców Prawnych przyjętego uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.)
 
Postanowieniem z dnia […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. na podstawie art. 321 § 6 k.p.k. w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) postanowił zamknąć dochodzenie. (k. […])

Dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. wniósł do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w W. wniosek o ukaranie na podstawie art. 681 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) radcy prawnego P. za to, że:

Działając jako pełnomocnik K.:
 1. w okresie od […] r. do momentu sporządzenia wniosku nie wykonywała czynności zawodowych rzetelnie i uczciwie, postępowała nielojalnie i nie kierowała się dobrem klienta w celu ochrony jego praw, nie wykonywała czynności zawodowych sumiennie oraz z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania, co polegało na nie podejmowaniu wystarczających działań mających na celu właściwe i szybkie prowadzenie i zakończenie sprawy sądowej, w tym niewskazanie sądowi nazwisk i adresów spadkobierców jednego z uczestników postępowania co skutkowało umorzeniem postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym w P., sygn. akt […], które radca prawny P. zobowiązała się prowadzić w imieniu skarżącego.
  tj. popełnienia przewinień dyscyplinarnych określonych w art. 6, art. 8, art. 12 pkt 1 Kodeksu Etyki Radców Prawnych przyjętego uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.)
 2. w okresie od […] r. do momentu wydania niniejszego postanowienia, na żądanie klienta nie informowała go o przebiegu sprawy i jej wyniku.
  tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radców Prawnych przyjętego uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.)
 
W dniu […] r., na rozprawie przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawili się Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego oraz obwiniona radca prawny P. oraz pokrzywdzony K..
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
 
Radca prawny P. w okresie od […] r. do momentu sporządzenia wniosku nie wykonywała czynności zawodowych rzetelnie i uczciwie, postępowała nielojalnie i nie kierowała się dobrem klienta w celu ochrony jego praw, nie wykonywała czynności zawodowych sumiennie oraz z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania, co polegało na nie podejmowaniu wystarczających działań mających na celu właściwe i szybkie prowadzenie i zakończenie sprawy sądowej, w tym niewskazanie sądowi nazwisk i adresów spadkobierców jednego z uczestników postępowania co skutkowało umorzeniem postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym w P., sygn. akt […], które radca prawny P. zobowiązała się prowadzić w imieniu skarżącego.

Ponadto radca prawny w okresie od […] r. do momentu wydania niniejszego postanowienia, na żądanie klienta nie informowała go o przebiegu sprawy i jej wyniku.

Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o akta sprawy o sygn. […]. Również w części Sąd oparł swoje ustalenia faktyczne na osobowych źródłach informacji tj. na zeznaniach świadka K.. Zeznania złożone przez świadka należało uznać za wartościowe mogące stanowić podstawę ustaleń faktycznych. Wskazany świadek zarówno na etapie postępowania przed Zastępcą Rzecznika Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., jak również przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wyjaśniał okoliczności całej sprawy, które korespondowały z pozostałym zgromadzonym w aktach sprawy materiałem dowodowym.
Również w części Sąd Dyscyplinarny oparł się na wyjaśnieniach radcy prawnego P..
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
I. W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., obwiniony radca prawny P. dopuściła się przewinienia dyscyplinarnego w postaci braku wykonywania czynności zawodowych w sposób rzetelny i uczciwy, postępowania nielojalnego i nie kierowania się dobrem klienta w celu ochrony jego praw, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne, jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6, art. 8, art. 12 pkt 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany.

II. Ponadto, Sąd Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w W., uznaje radcę prawnego P. winną zarzucanego w pkt 2 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne w postaci braku informowania klienta o przebiegu sprawy i jej wyniku i za czyn ten na postawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany.
 
Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r., a mającej zastosowanie w niniejszej sprawie, radca prawny obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe zgodnie z prawem, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością.

Dalej zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r., o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 10, poz. 65 z późn. zm.) radca prawny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego oraz za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki radcy prawnego. Podkreślić należy, iż powyższe jednoznacznie wskazuje, że wszczęcie postępowania może nastąpić, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie zawinionego, nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego bądź popełnienia czynów sprzecznych ze ślubowaniem radowskim lub zasadami etyki radcy prawnego.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż obwiniona nie dołożyła należytej staranności, jaka jest wymagana od radcy prawnego, a to poprzez nie wykonywała czynności zawodowych sumiennie oraz z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania, co polegało na nie podejmowaniu wystarczających działań mających na celu właściwe i szybkie prowadzenie i zakończenie sprawy sądowej, w tym niewskazanie sądowi nazwisk i adresów spadkobierców jednego z uczestników postępowania co skutkowało umorzeniem postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym w P., sygn. akt […], które radca prawny P. zobowiązała się prowadzić w imieniu skarżącego.

III. W zakresie kary Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzekł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uznając, iż rodzaj kary jest adekwatne do popełnionych przez radcę prawnego czynów.

IV. O karze łącznej Sąd orzekł na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radach prawnych, wymierzając za kary orzeczone w pkt 1 – 2 orzeczenia jako karę łączną karę nagany.

V. O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 706 ust. 2 zdanie pierwsze biorąc pod uwagę stopień złożoności sprawy wyznaczających niezbędny nakład pracy dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Jedynie na marginesie należało podkreślić, iż koszty postępowania dyscyplinarnego stanowią wszelkie wydatki poniesione w związku z tym postępowaniem.
 
(WK)
 
 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy