25.04.2024

Orzeczenie z dnia 8 stycznia 2020 r. Sygn. akt: D 168/19

opublikowano: 2021-02-08 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 8 stycznia 2020 r. Sygn. akt: D 168/19
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:     r. pr. Michał Rajski
CZŁONKOWIE:           r. pr. Andrzej Szmigiel
r. pr. Krzysztof Jacek Woś
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu P. ([…]):
 1. w okresie od […] r. do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów ([…] r.), nienależycie świadczyła pomoc prawną w sprawie sądowej o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości prowadzonej przed Sądem Rejonowym dla […] W., […] Wydział Gospodarczy, sygn. akt […], co polegało na nieprzekazywaniu klientom informacji o prowadzonym postępowaniu, w tym informacji o treści opinii biegłego, nie konsultowała z klientami podejmowanych decyzji, unikaniu kontaktu z klientami, co mogło negatywnie wpłynąć na wynik postępowania sądowego;
  co stanowi naruszenie art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, przyjętego uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
 2. w okresie od dnia […] r. do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów ([…] r.), nie współdziałała z Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego w sprawie […] tj. nie dokonywała odbioru korespondencji kierowanej przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego na adres podany, jako adres dla doręczeń, która to korespondencja wystosowana została dnia […] r., zwrócona […] r., ponownie wysłana […] r., wróciła z adnotacją „zwrot nie podjęto w terminie”, co stanowi naruszenie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w związku z art. 62 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
 3. w okresie od dnia […] r. do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów ([…] r.) nie wywiązała się z obowiązku złożenia w wyznaczonym terminie […] dni pisemnych wyjaśnień pomimo dwukrotnego awizowania korespondencji (podwójne awizowanie pisma wywołuje skutek równoznaczny z jego doręczeniem z dniem […] r.] do złożenia pisemnych wyjaśnień w niniejszej sprawie tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 62 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, przyjętego uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
 4. w dniu […] r. nie stawiła się w Biurze Rzecznika Dyscyplinarnego w W. na wezwanie zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w celu ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania w charakterze obwinionego i nie usprawiedliwiła swojego niestawiennictwa w niniejszej sprawie, mimo prawidłowego wezwania (podwójne awizowanie pisma wywołuje skutek równoznaczny z jego doręczeniem z dniem […] r.), co stanowi naruszenie art. 62 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, przyjętego uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 
orzeka:
 
 1. Uznaje radcę prawnego P. ([…]) winną zarzucanego w punkcie 1 wniosku o ukaranie czynu, zmieniając opis czynu w ten sposób, że:
  w okresie od […] r. do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów ([…] r.), nienależycie świadczyła pomoc prawną w sprawie sądowej o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości prowadzonej przed Sądem Rejonowym dla […] W., […] Wydział Gospodarczy, sygn. akt […], co polegało na nieprzekazywaniu klientom informacji o prowadzonym postępowaniu, w tym informacji o treści opinii biegłego, nie konsultowała z klientami podejmowanych decyzji, unikaniu kontaktu z klientami, co mogło negatywnie wpłynąć na wynik postępowania sądowego oraz niezgodnie ze stanem faktycznym informowała Sąd Rejonowy dla […] W. w sprawie […], w piśmie z dnia […] r. że brak możliwości skonsultowania stanowiska z klientami w sprawie wynika z ich urlopu;
  który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, przyjętego uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 w związku z art. 64 ust. 1 o radcach prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych wymierza karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu na czas […] ([…]) lat;
 2. Na podstawie art. 65 ust. 2b ustawy o radcach prawnych orzeka dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas […] ([…]) lat;
 3. Uznaje radcę prawnego P. ([…]) winną zarzucanego w punkcie 2 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 62 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
 4. Uznaje radcę prawnego P. ([…]) winną zarzucanego w punkcie 3 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 62 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany
 5. Uznaje radcę prawnego P. ([…]) winną zarzucanego w punkcie 4 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 62 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
 6. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w punktach 3 - 5  łączy w ten sposób, że orzeka jako karę łączną karę nagany;
 7. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionej radcy prawnego P. ([…]) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) złotych.
 
Uzasadnienie
 
Dnia […] roku do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej: Sąd) wpłynął wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej: „Rzecznik”) o ukaranie radcy prawnego P. wpisanej na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. pod numerem wpisu […] o to, że:
 1. w okresie od […] r. do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów ([…] r.), nienależycie świadczyła pomoc prawną w sprawie sądowej o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości prowadzonej przed Sądem Rejonowym dla […] W., […] Wydział Gospodarczy, sygn. akt […], co polegało na nieprzekazywaniu klientom informacji o prowadzonym postępowaniu, w tym informacji o treści opinii biegłego, nie konsultowała z klientami podejmowanych decyzji, unikaniu kontaktu z klientami, co mogło negatywnie wpłynąć na wynik postępowania sądowego;
  co stanowi naruszenie art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, przyjętego uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
 2. w okresie od dnia […] r. do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów ([…] r.), nie współdziała z Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego w sprawie […] tj. nie dokonywała odbioru korespondencji kierowanej przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego na adres podany, jako adres dla doręczeń, która to korespondencja wystosowana została dnia […] r., zwrócona […] r., ponownie wysłana […] r., wróciła z adnotacją ,,zwrot nie podjęto w terminie”,
  co stanowi naruszenie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w związku z art. 62 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
 3. w okresie od dnia […] r. do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów ([…] r.) nie wywiązała się z obowiązku złożenia w wyznaczonym terminie […] dni pisemnych wyjaśnień pomimo dwukrotnego awizowania korespondencji (podwójne awizowanie pisma wywołuje skutek równoznaczny z jego doręczeniem z dniem […] r.) do złożenia pisemnych wyjaśnień
  tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 62 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, przyjętego uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
 4. w dniu […] r. nie stawiła się w Biurze Rzecznika Dyscyplinarnego w W. na wezwanie zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w celu ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania w charakterze obwinionego i nie usprawiedliwiła swojego niestawiennictwa w niniejszej sprawie, mimo prawidłowego wezwania (podwójne awizowanie pisma wywołuje skutek równoznaczny z jego doręczeniem z dniem […] r.),
  co stanowi naruszenie art. 62 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, przyjętego uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 
Na podstawie całokształtu materiału dowodowego, ujawnionego w toku rozprawy głównej, Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
 
Obwiniona świadczyła pomoc prawną na rzecz małżonków P.(1) i P.(2) („Pokrzywdzeni”) reprezentując ich w sprawie sądowej o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu ,,P.” w W. prowadzonej przed Sądem Rejonowym dla […] W., […] Wydział Gospodarczy, sygn. akt […]. Umowa o obsługę prawną została zawarta w dniu […] r. (k. […]-[…]). Do dnia […] r. kontakt między Obwinioną a Pokrzywdzonymi odbywał się regularnie, głównie za pośrednictwem poczty e-mailowej (k. […]-[…]). Ostatni kontakt ze strony Obwinionej miał miejsce w dniu […] r., tj. Obwiniona poinformowała wtedy, iż stawi się na rozprawie zaplanowanej w dniu […] r. Protokół rozprawy głównej z dnia […] r. potwierdza obecność Obwinionej na rozprawie (k. [[…]-[…]).
 
Na rozprawie w dniu […] r. Sąd przeprowadził dowód z ustnej opinii uzupełniającej biegłego sądowego na okoliczność wartości lokalu powodów oraz czynników wpływających na tę wartość. Opinia ta okazała się niekorzystana dla Pokrzywdzonych. Obwiniona oświadczyła do protokołu, że zastrzega złożenie wniosku o opinię uzupełniającą, przy czym wnosi o wyznaczenie terminu z uwagi na konieczność konsultacji z powodami. Sąd zobowiązał Obwinioną do zajęcia ostatecznego stanowiska w terminie […] dni. W dniu […] r. do Sądu wpłynął wniosek o przedłużenie terminu o dodatkowy […] dniowy termin, umotywowany rzekomym urlopem mocodawców uniemożliwiającym skonsultowanie z nimi stanowiska. W tym miejscu należy wskazać, iż Sąd ustalił na podstawie zeznań świadka K., iż Pokrzywdzeni nie przebywali we wskazanym terminie na urlopie (k. […]).
 
Po dniu […] r. Obwiniona zaprzestała kontaktu ze swoimi Mocodawcami, nie odpowiadała na kierowane do niej e-maile, a także nie odbierała połączeń telefonicznych. Córka Pokrzywdzonych K. umówiła spotkanie z Obwinioną za pośrednictwem sekretariatu Kancelarii Obwinionej na dzień […] r na godz. […] w lokalu Kancelarii przy ul. Z. […] lok. […] w W. W dniu spotkania K. zastała zamknięte drzwi, zaś telefon Kancelarii nie odpowiadał.
 
K. za pośrednictwem strony internetowej Sądu w zakładce e-wokanda ustaliła kolejny termin rozprawy, na który stawiła się osobiście. Obwiniona natomiast nie stawiła się. Na tej rozprawie K. dowiedziała się, iż Obwiniona złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii drugiego biegłego. Wniosku tego nie konsultowała ze swoimi mocodawcami.
 
W dniu […] r. do Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynęła skarga K. dotycząca wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do Obwinionej.
 
W dniu […] r. Rzecznik Dyscyplinarny wezwał Obwinioną do złożenia w wyznaczonym terminie […] dni pisemnych wyjaśnień w sprawie. Dwukrotnie wysłana korespondencja nie została odebrana (skutek doręczenia w dniu […] r. i […] r. (k. […]-[…]). Obwiniona nie złożyła wyjaśnień w sprawie.
 
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po przeanalizowaniu akt sprawy postanowiła w dniu […] r. wszcząć dochodzenie celem zbadania i wyjaśnienia sprawy.
 
Obwiniona w dniu […] r. nie stawiła się w Biurze Rzecznika Dyscyplinarnego w W. na wezwanie zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w celu ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania w charakterze obwinionego i nie usprawiedliwiła swojego niestawiennictwa w niniejszej sprawie, mimo prawidłowego wezwania (podwójne awizowanie pisma wywołuje skutek równoznaczny z jego doręczeniem z dniem […] r.).
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd doszedł do przekonania, że zarzuty stawiane Obwinionej w zakresie popełnienia czynu są zasadne i znajdują oparcie w materiale dowodowym.
 
Sąd wziął pod rozwagę zeznania świadka K. oraz treść dokumentów dopuszczonych jako dowód w sprawie, dał wiarę wszystkim tym dokumentom, ponieważ nie znalazł podstaw by kwestionować ich wiarygodność.
 
Normatywnym źródłem odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych jest przepis art. 64 ustawy o radcach prawnych. Zgodnie z powołaną regulacją, radca prawny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej m.in. za czyny sprzeczne z zasadami etyki lub godnością zawodu.
 
Zgodnie z treścią wniosku o ukaranie, Rzecznik zarzucił w pkt 1 wniosku o ukaranie Obwinionej popełnienie czynu sprzecznego z art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
 
Art. 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowi że radca prawny, na żądanie klienta, obowiązany jest informować go o przebiegu sprawy i jej wyniku, a w szczególności o skutkach podejmowanych czynności procesowych.
 
W toku czynności procesowych ustalono, iż Obwiniona zaprzestała kontaktowania się z Pokrzywdzonymi po […] r. Podkreślić tu należy, iż Pokrzywdzeni oraz ich córka K. podejmowali wielokrotną próbę kontaktu z Obwinioną kilkoma drogami tj. telefoniczne pod bezpośredni numer Obwinionej, drogą elektroniczną, poprzez kontakt z pracownikiem kancelarii. Żadna z tych prób nie odniosła zamierzonego rezultatu.
 
Sąd nie miał wątpliwości, iż w niniejszej sprawie radca prawny w sposób rażący dopuściła się naruszenia ciążącego na niej obowiązku informowania swoich mocodawców o przebiegu zleconej przez nich sprawy. Co więcej, Obwiniona samodzielnie, bez konsultacji z mocodawcami podjęła decyzję o złożeniu wniosku o przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego jako próby zwalczenia negatywnej opinii biegłego uprzednio powołanego w sprawie. Postępowanie Obwinionej wobec Pokrzywdzonych należy ocenić jako wysoce naganne, gdyż godzi w elementarną zasadę stosunku radca prawny- klient tj. zasadę zaufania.
 
Uznając winę Obwinio0nej w zakresie objętym zarzutem określonym w pkt 1 wniosku o ukaranie Sąd, mając na uwadze zawiniony charakter popełnionego przewinienia dyscyplinarnego, uznał, że adekwatne będzie orzeczenie wobec Obwinionej kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu na czas […] lat.
 
Dodatkowo, na podstawie art. 65 ust, 2b ustawy o radcach prawnych orzeka dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas […] lat.
 
Wymierzone kary są uzasadnione stopniem winy i charakterem dokonanego naruszenia, skutkującym wystawieniem na szwank godności zawodowej i niezbędnego zaufania klientów do radców prawnych.
 
Odnosząc się do zarzutów określonych w pkt 2-4 wniosku o ukaranie, w pierwszym rzędzie Sąd zwraca uwagę, iż w art. 64 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego zostały sformułowane obowiązki radcy prawnego wynikające z przynależności do samorządu zawodowego.
 
Art. 64 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego nakłada na radcę prawnego generalny obowiązek współdziałania z organami samorządu radców prawnych w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem i zadaniami oraz w sprawach wykonywania zawodu i przestrzegania Kodeksu. Unikanie odbioru  korespondencji kierowanej do Obwinionej na adres podany jako adres do korespondencji stanowi naruszenie tego obowiązku. Za ten czyn Sąd, uwzględniając charakter dokonanego naruszenia oraz stopień winy, wymierzył karę nagany.
 
Art. 64 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego nakłada obowiązek złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w sprawach wynikających z ustawowych zadań samorządu radców prawnych bądź Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Obowiązek ten dotyczy również wezwań Rzecznika Dyscyplinarnego. Niezłożenie w wyznaczonym terminie […] dni pisemnych wyjaśnień pomimo dwukrotnego awizowania korespondencji stanowi przewinienie dyscyplinarne. Za czyn opisany w pkt 3 wniosku o ukaranie Sąd, uwzględniając charakter dokonanego naruszenia oraz stopień winy, wymierzył karę nagany.
 
Art. 64 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowi, iż radca prawny wezwany przez dziekana, wicedziekana, rzecznika dyscyplinarnego lub jego zastępcę, sąd dyscyplinarny, a także wizytatorów, obowiązany jest stawić się w wyznaczonym terminie, a w razie zaistnienia przeszkody usprawiedliwić niestawiennictwo. Obwiniona w dniu […] r. nie stawiła się w Biurze Rzecznika Dyscyplinarnego w W. na wezwanie zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w celu ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania w charakterze obwinionego i nie usprawiedliwiła swojego niestawiennictwa w niniejszej sprawie, mimo prawidłowego wezwania. Za czyn opisany w pkt 3 wniosku o ukaranie Sąd, uwzględniając charakter dokonanego naruszenia oraz stopień winy, wymierzył karę nagany.
 
Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych orzeczone kary nagany za czyny opisane w pkt 2-4 wniosku o ukaranie łączy w ten sposób, ze orzekł jako karę łączną karę nagany.
 
O kosztach postępowania na podstawie art. 70? ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz § 1 ust. 1 pkt. 1 uchwały nr 86/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy