25.04.2024

Orzeczenie z dnia 8 lipca 2019 r. Sygn. akt: D 191/18

opublikowano: 2021-03-04 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 8 lipca 2019 r. Sygn. akt: D 191/18
Orzeczenie prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:     r. pr. Igor Bąkowski
CZŁONKOWIE:           r. pr. Tomasz Iwańczuk
r. pr. Marzena Okła - Anuszewska
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu P., […], obwinionej o to, że:
nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskała […] z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszyła obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku),  (t. j. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku).
 
orzeka:
 
  1. Na podstawie art. 17 § 1 punkt 3 kpk w związku z art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych umarza postępowanie.
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowanie pokrywa Okręgowa Izba Radców w W.
 
Uzasadnienie
 
Pismem z […] r. skierowanym do Rzecznika Dyscyplinarnego Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. przekazał wykaz radców prawnych którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r.
 
Jak wynikało z wykazu, obwiniona radca prawny P. nie uzyskała […] z […] wymaganych punktów w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. (uzyskała […] z […] punktów).
 
Zgodnie z treścią § 7 ust. 1 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. („Regulamin”) – obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za wypełniony jeżeli w każdym cyklu szkoleniowym radca prawny uzyska minimalną liczbę […] punktów szkoleniowych. Zgodnie z § 11 Regulaminu nieuzyskanie przez radcę prawnego wymaganej liczby punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku szkoleniowego.
 
W ramach czynności sprawdzających ustalono, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w W. („OIRP”), w celu umożliwienia spełnienia przez wszystkich radców prawnych obowiązku doskonalenia zawodowego, na bieżąco przekazywała informacje dotyczące organizacji szkoleń. Na stronie OIRP znajdowała się i znajduje zakładka doskonalenia zawodowego, dzięki której radcowie prawni mieli i mają dostęp do informacji o organizacji wszystkich szkoleń zawodowych. Znajdują się tam również uchwały, na podstawie których radcowie prawni są zobowiązani do realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego. Ponadto w wysyłanym regularnie co 2 tygodnie Newsletterze OIRP radcowie prawni informowani są na bieżąco o aktualnej ofercie szkoleniowej, a same szkolenia były organizowane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, co umożliwiło aby radcowie prawni w sposób dla siebie dogodny mogli wybrać zarówno termin jak i temat wykładu.
 
Organizowane przez OIRP wykłady prowadzone w ramach poniedziałków i wtorków radcowskich były organizowane cyklicznie – w każdy poniedziałek i wtorek, a szkolenia te były nieodpłatne. Przygotowano także […] wykładów e-learningowych, które są udostępniane wszystkim radcom prawnym za pośrednictwem Internetu. Tą drogą można było uzyskać […] punktów szkoleniowych, naliczanych w sposób automatyczny. OIRP organizowała także szkolenia jednodniowe i wyjazdowe.
 
Powyższe wskazuje, że OIRP przedsięwzięła szeroko zakrojone działania aby umożliwić radcom prawnym realizację obowiązku szkoleniowego.
 
Obowiązek doskonalenia zawodowego, poza uczestnictwem w różnego rodzaju wykładach i szkoleniach, mógł być też realizowany w innych formach (np. poprzez publikacje, udział w konferencjach i seminariach, prowadzenie szkoleń).
 
Oznacza to, że każdy radca prawny miał generalnie możliwość zrealizować obowiązek doskonalenia zawodowego i to w sposób przez siebie wybrany.
 
Do wszystkich radców prawnych, którzy nie spełniali obowiązku szkoleniowego w dniu […] r. została wysłana wiadomość e-mail, a w dniu […] r. pismo – informujące o aktualnym stanie punktowym. Umożliwiało to spełnienie obowiązku szkoleniowego nawet w końcowym okresie cyklu szkoleniowego. Trzeba podkreślić, że OIRP umożliwiała radcom prawnym, którzy na dzień […] r. nie mieli potwierdzonego wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego - przedstawienie zaległych zaświadczeń w późniejszym czasie tj. w terminie […] dni od otrzymania pisma z dnia […] r.
 
Obwiniona w odpowiedzi poprosiła o usprawiedliwienie niemożności stawienia się przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym w wyznaczonym dniu ze względu na opiekę nad chorą osobą najbliższą przez co nie może opuszczać domu na dłuższy czas i wyjaśniła, że z tej samej przyczyny nie uczestniczyła w wymaganej ilości szkoleń, przy czym według jej wyliczeń zabrakło jej […] a nie […] punktów. Wyjaśniła także że wyrejestrowała działalność gospodarczą.
 
Obwiniona stawiła się na rozprawę przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym.
 
Podczas rozprawy wskazała że w miała trudny okres w życiu, ponieważ opiekowała się dwoma członkami rodziny. Mieszka pod W., nie zawsze mogła opuścić dom na tyle godzin. Wskazała że uzyskała tyle punktów ile zdołała. Wskazała że wyrejestrowała kancelarię ze względu na opiekę nad chorym mężem. Zawiesiła działalność gospodarczą po czym wznowiła ją aby zarobić na operację kręgosłupa męża. Punkty zdobywała na szkoleniach lokalnych w OIRP i KIRP w W.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył co następuje:
 
Obwiniona wykonała w dużej części obowiązek doskonalenia zawodowego. Z […] wymaganych punktów w ewidencji odnotowano […] punktów, przy czym według wyliczeń obwinionej punktów tych powinno być […].
 
Według poczynionych ustaleń obwiniona miała w okresie szkoleniowym ciężką sytuację rodzinną i sprawowała opiekę nad bliskimi w tym chorym mężem. Pomimo iż planowała zaprzestać prowadzenia działalności i ją wyrejestrowała, w związku z potrzebą zgromadzenia środków na operacje męża podjęła działalność, co w kontekście ogólnoludzkim należy ocenić wysoko. Pomimo trudnej sytuacji i sprawowanej opieki a także przy ograniczonych środkach finansowych obwiniona wypełniła jednak w zdecydowanej części obowiązek szkoleniowy.
 
Tak ustalone okoliczności sprawy nakazują uznać iż zasadne było zastosowanie w niniejszej sprawie odpowiednio na podstawie art. 741 ustawy o radcach prawnych art. 17 § 1 pkt 3 kpk zgodnie z którym nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma.
 
W ocenie Sądu społeczną szkodliwość nieuzyskania […] z […] punktów szkoleniowych w przypadku sytuacji obwinionej niewątpliwie należy uznać za znikomą.
 
W związku z powyższym Okręgowy Sąd Dyscyplinarny umorzył postępowanie.
 
O kosztach postępowania Okręgowy Sąd Dyscyplinarny orzekł na podstawie art. 706 ustawy o radcach prawnych, ustalając iż pokrywa je OIRP.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy