25.04.2024

Orzeczenie z dnia 8 lipca 2019 r. Sygn. akt: D 170/18

opublikowano: 2020-11-25 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 8 lipca 2019 r. Sygn. akt: D 170/18
Orzeczenie prawomocne
 
 
PRZEWODNICZĄCY:     r. pr. Tomasz Iwańczuk
CZŁONKOWIE:           r. pr. Igor Bąkowski
r. pr. Marzena Okła - Anuszewska
PROTOKOLANT:          Karolina Szymala
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu S., […], obwinionej o to, że:
nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskała wymaganych […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszyła obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku)  (tj. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku).
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego S., […], winną zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za to na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 74(1) pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] ([…]) złotych;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionej radcy prawnego S., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) złotych.
 
Uzasadnienie
 
Pismem z dnia […] r. skierowanym do Rzecznika Dyscyplinarnego, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. przekazał – zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Radcy Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku – wykaz radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r.
 
Na przedmiotowej liście figurowało nazwisko radcy prawnego S., która nie uzyskała żadnego z […] wymaganych od niej punktów szkoleniowych.
 
Dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego postanowił wszcząć dochodzenie w sprawie naruszenia przez radcę prawnego S. zasad etyki radcy prawnego, w ten sposób, że nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskała wymaganej ilości punktów szkoleniowych we wskazanym cyklu szkoleniowym.
 
Dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego postanowił przedstawić radcy prawnemu S. (nr wpisu […]) zarzut tego, że nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskała żadnego z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r., czym naruszyła obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych, tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
 
Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego postanowił zamknąć dochodzenie w sprawie.
 
Pismem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wniósł do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wniosek o ukaranie przeciwko S. obwinionej o czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
 
Na rozprawie w dniu […] r. stawił się Rzecznik Dyscyplinarny. Nie stawiła się Obwiniona, prawidłowo powiadomiona o terminie rozprawy, potwierdzenie odbioru wezwań w aktach sprawy.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w W., w celu umożliwienia spełnienia przez wszystkich radców prawnych obowiązku doskonalenia zawodowego, na bieżąco przekazywała informacje dotyczące organizacji szkoleń. Na stronie OIRP znajdowała się (i znajduje) zakładka doskonalenia zawodowego, dzięki której radcowie prawni mieli i mają dostęp do informacji o organizacji wszystkich szkoleń zawodowych. Znajdują się tam również uchwały, na podstawie których radcowie prawni są zobowiązani do realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego. Ponadto, w wysyłanym regularnie, co 2 tygodnie, Newsletterze OIRP radcowie prawni informowani są na bieżąco o aktualnej ofercie szkoleniowej, a same szkolenia były organizowane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, co umożliwiało, aby radcowie prawni w sposób dla siebie dogodny mogli wybrać zarówno temat jak i termin wykładu.
 
Organizowane przez OIRP w W. wykłady, prowadzone w ramach poniedziałków i wtorków radcowskich były organizowany cyklicznie – w każdy poniedziałek i wtorek szkolenia te były nieodpłatne. Przygotowano także […] wykładów e-learningowych, które są udostępniane wszystkim radcom prawnym za pośrednictwem internetu. Tą drugą można było uzyskać […] punktów szkoleniowych, naliczanych w sposób automatyczny. Okręgowa Izba Radców Prawnych w W. organizowała również szkolenia jednodniowe i wyjazdowe.
 
Obowiązek doskonalenia zawodowego, poza uczestnictwem w różnego rodzaju wykładach i szkoleniach, mógł być także realizowany w innych formach (np. poprzez publikacje, udział w konferencjach i seminariach, prowadzenie szkoleń).
 
Podkreślenia wymaga również fakt, iż do wszystkich radców prawnych, którzy nie spełniali obowiązku szkoleniowego - w dniu […] r. została wysłana wiadomość e-mail, a w dniu […] r. pismo – informujące o aktualnym stanie punktowym. Umożliwiało to spełnienie obowiązku szkoleniowego nawet w końcowym okresie cyklu szkoleniowego. Podnieść dodatkowo należy, iż OIRP umożliwiła radcom prawym, którzy na dzień […] r. nie mieli potwierdzonego wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego – przedstawienie zaległych zaświadczeń w późniejszym czasie, tj. w nieprzekraczalnym terminie […] dni od otrzymania pisma z dnia […] r.
 
Radca prawny S. nie przedstawiła zaświadczeń o podjęciu w omawianym okresie czynności pozwalających na przyznanie wymaganej liczby […] punktów szkoleniowych.
 
Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o akta sprawy o sygn. […] oraz załączonej dokumentacji. Autentyczność zgromadzonych w sprawie dokumentów nie budziła zastrzeżeń Sądu, nie była ona także kwestionowana przez strony.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
I. W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., radca prawny S., jest winna zarzucanego we wniosku o ukaranie czyny, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawych wymierzona została kara pieniężna w wysokości […] ([…]) złotych.
 
Podkreślić należy, iż zgodnie z treścią § 7 ust. 1 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnienia przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do ww. uchwały – obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za wypełniony, jeżeli w każdym cyklu szkoleniowym radca prawny uzyska minimalną liczbę […] punktów szkoleniowych. W myśl § 11 przedmiotowego Regulaminu nieuzyskanie przez radcę prawnego wymaganej liczby punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego.
 
Nie ulega zatem wątpliwości, iż nieuzyskanie wymaganej liczby punktów, o której mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku – narusza stypizowany w art. 14 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a tym udział w szkoleniach zawodowych. Co więcej, niezrealizowanie obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze stoi w opozycji do nakazu wypływającego z treści art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w myśl którego radca prawny jest obowiązany stosować się do uchwał organów samorządu radców prawnych.
 
Z uwagi na powyższe, w ocenie Okręgowego Sadu Dyscyplinarnego, bezsprzecznym jest, iż nieuzyskanie przez Obwinioną radcę prawnego jakiegokolwiek punktu szkoleniowego w rozliczanym okresie stanowi przewinienie dyscyplinarne, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych i jako takie podlega karze pieniężnej.
 
Obowiązek dbania o rozwój poprzez kształcenie ustawiczne wynika wprost z art. 14 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za niedopuszczalne uznać należy odstępstwo od tej zasady. Jak wskazuje analiza okoliczności przedmiotowej sprawy, organy samorządu OIRP w W. wielokrotnie wskazywały radcom prawnym o obowiązku szkoleniowym. Niemniej, Obwiniona radca prawny nie podjęła czynności szkoleniowych pozwalających na przypisanie mu wymaganych […] punktów szkoleniowych. Powyższa postawa Obwinionej, w ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, nie znajduje usprawiedliwienia, zwłaszcza w świetle szerokich możliwości wyboru poprzez radców prawnych terminów, tematyki oraz formy uzyskiwania punktów szkoleniowych.
 
II. W zakresie kary tj. zarówno rodzaju jak i jej wysokości Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzekł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uznając, iż rodzaj kary jak i jej wysokość są adekwatne do popełnionych przez radcę prawnego czynów. Biorąc przy tym pod uwagę dotychczasową postawę radcy prawnego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzekł karę pieniężną. W ocenie Sądu powyższa kara nie będzie stanowiła zbytniego obciążenia dla obwinionego radcy prawnego, a jednocześnie będzie na tyle znacząca, iż będzie zapobiegała ewentualnym kolejnym naruszeniom przepisów prawa oraz zasad etyki w przyszłości.
 
III. O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych biorąc pod uwagę stopień złożoności sprawy wyznaczających niezbędny nakład pracy dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.
 
Z uwagi na powyższe, orzeczono jak w sentencji.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy