17.06.2024

Orzeczenie z dnia 7 stycznia 2020 r. Sygn. akt: D 86/19

opublikowano: 2020-11-20 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 7 stycznia 2020 r. Sygn. akt: D 86/19
Orzeczenie jest nieprawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:     r. pr. Artur Załuski
CZŁONKOWIE:           r. pr. Tomasz Iwańczuk
r. pr. Agnieszka Świstak
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
           

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu S., ([…]), obwinionemu o to, że działając w charakterze pełnomocnika z urzędu G. w postepowaniu przed Sądem Rejonowym dla W. P. – P. w W. […] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych o sygn. akt […] nienależycie wykonywał czynności zawodowe, co polegało na:
  1. niestawieniu się na dwóch terminach rozprawy sądowej, a mianowicie:
  1. w dniu […] r., oraz
  2. w dniu […] r.
    pomimo prawidłowego zawiadomienia, bez należytego usprawiedliwienia i bez zapewnienia stosownego zastępstwa, oraz
  3. zaniechaniu kontaktowania się z klientem z urzędu G. w należyty sposób umożliwiający ochronę interesów klienta w okresie przed dniem […] r.,
tj. popełnienie czynu naruszającego zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określone w art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego ogłoszonego Uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego („KERP”) w zw. z art. 64 ust. 1 urp.
 
orzeka:
 
  1. Uniewinnia radcę prawnego S. ([…]) od zarzutu wskazanego w punkcie 1 wniosku o ukaranie,
  2. Uniewinnia radcę prawnego S. ([…]) od zarzutu wskazanego w punkcie 2 wniosku o ukaranie,
  3. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowanie pokrywa Okręgowa Izba Radców w W.
  
Uzasadnienie
 
W dniu […] r. do OIRP w W. wpłynęła skarga sporządzona na zarządzenie Sędziego SR dla W. P. w W. […] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na postępowanie radcy prawnego S. ([…]). W skardze skarżący informuje o niestawiennictwie radcy prawnego na rozprawach i niekontaktowaniu się z klientem, dla którego radca prawny został wyznaczony pełnomocnikiem z urzędu.
 
Pismem z dnia […] r. Zaskarżany złożył wyjaśnienia wskazując na bezzasadność zarzutów przedstawionych w skardze i wyjaśniając przyczyny okoliczności wskazanych przez Zawiadamiającego jako podstawy deliktu dyscyplinarnego.
 
Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. postanowił przedstawić radcy prawnemu S. zarzut o to, że w sposób nieusprawiedliwiony nie stawił się na dwóch rozprawach w dniach […] r. i […] r. oraz o to, że zaniechał kontaktowania się z klientem w sprawie w sposób umożliwiający należytą ochronę jego interesów.
 
Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego pismem z dnia […] r. skierowanym do OSD OIRP w W.,  Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. wniósł o ukaranie radcy prawnego S. obwinionego o popełnienie czynów wyszczególnionych w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów z dnia […] r.
 
OSD zważył co następuje.
 
OSD OIRP w W. uniewinnił radcę prawnego S. od zarzutu wskazanego we wniosku o ukaranie. Okoliczności przedmiotowej sprawy nie budzą wątpliwości. W zakresie ustalenia okoliczności faktycznych zarzucanych Obwinionemu czynów OSD oparł się zarówno na dokumentach protokołów rozpraw prowadzonych w przedmiotowej sprawie (k. […]-[…]), pisemnych wyjaśnieniach Obwinionego (k. […], […]), wyjaśnieniach złożonych przed Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego (k. […] i nast.), zeznaniach Pokrzywdzonego (k. […]-[…]) w niniejszej sprawie G. Przede wszystkim jednak prawidłowość ustaleń faktycznych na etapie postępowania przed Zastępcą Rzecznika zweryfikowana została w toku rozprawy przed OSD na podstawie spójnych, kompletnych i wyczerpujących zeznań zarówno Obwinionego jak i Pokrzywdzonego w sprawie. OSD po wnikliwej analizie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego uznał, iż w niniejszej sprawie brak jest podstaw do uznania radcy prawnego S. za winnego zarzucanych mu czynów. Postawiony przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego radcy prawnemu S. zarzut w szerokim jego rozumieniu oznacza nie dochowanie należytej staranności w zakresie reprezentowania interesów Pokrzywdzonego w toku toczącego się przed sądem postępowania. Tak sformułowany zarzut aby stać się podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej musi spowodować w konsekwencji negatywne konsekwencje procesowe dla reprezentowanego klienta. Okoliczności sprawy nakazują całościowe podejście do oceny działań i zaangażowania radcy prawnego S. w proces reprezentowania Pokrzywdzonego przed sądem. Taka całościowa analiza skłania do jedynego możliwego w sprawie wniosku, który stał się podstawą rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Podjętych przez radcę prawnego czynności w prowadzonej przed sądem sprawie nie wolno traktować jednostkowo tj. w oderwaniu od całokształtu okoliczności faktycznych sprawy. Analiza zaś całokształtu działań radcy prawnego w sprawie toczącej się przez SR dla W. P. w W. sygn. […] (złożone pisma procesowe, wnioski, obecność na […] rozprawach) wskazuję, iż radca prawny działał z należytą starannością. Potwierdza to zarówno wynik zakończonego postepowania przed SR (sprawa zakończyła się całkowitą wygraną Poszkodowanego jak i stanowisko Poszkodowanego przedstawione na rozprawie przed OSD w dniu […] r. , w którym Poszkodowany wskazuje na brak jakichkolwiek zarzutów wobec Obwinionego).
 
W takiej sytuacji należało orzec jak w sentencji.
 
(WK)
 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy