25.04.2024

Orzeczenie z dnia 7 października 2014 r. Sygn. akt: D 39/2014

opublikowano: 2015-10-19 przez:

Orzeczenie z dnia 7 października 2014  r. Sygn. akt: D 39/2014
Orzeczenie prawomocne
 

Przewodniczący: radca prawny Jacek Wiśniewski
Członkowie: radca prawnyJacek Wegner
radca prawny Krzysztof Jacek Woś
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie […] w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu  W., […], obwinionemu o to, że:
  1. nie wydał klientowi Wspólnocie Mieszkaniowej M., po zakończeniu stosunku prawnego, na podstawie którego prowadził sprawy, wszystkich dokumentów i pism w prowadzonych sprawach, tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 28 ust. 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach pranych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.); 
  2. nie rozliczył sie z klientem Wspólnotą Mieszkaniową M. z pobranych opłat sądowych w związku ze zwrotem pozwów w sprawach zleconych przez klienta, tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach pranych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.)
orzeka:
 
Uznaje radcę prawnego W., […], winnym zarzuconego w pkt 1 wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 28 ust. 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany z ostrzeżeniem; 
  1. Uznaje radcę prawnego W., […], winnym zarzuconego w pkt 2 wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany z ostrzeżeniem; 
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego W., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę  […] zł ([…] złotych).

Uzasadnienie
 

Pismem z […] r. Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych (OIRP) w W. złożył do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w W. wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko radcy prawnemu W. wpisanemu na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. pod numerem wpisu […] („Obwiniony”).

Obwinionemu zarzucono:
- popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 28 ust. 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych polegające na tym, że Obwiniony nie wydał klientowi Wspólnocie Mieszkaniowej M., po zakończeniu stosunku prawnego, na podstawie którego prowadził sprawy, wszystkich dokumentów i pism w prowadzonych sprawach, oraz
- popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych polegającego na tym, że Obwiniony nie rozliczył się z klientem Wspólnotą Mieszkaniową M. z pobranych opłat sądowych w związku ze zwrotem pozwów w sprawach zleconych przez klienta.
W odpowiedzi na w/w wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego, która to odpowiedź wpłynęła do OIRP w W. w dniu […] r., Obwiniony  poinformował, że przyznaje się do stawianych mu zarzutów oraz wniósł o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków G., C. oraz o dopuszczenie dowodów z dokumentów dołączonych do jego odpowiedzi na wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
W uzasadnieniu swojej odpowiedzi Obwiniony wskazał również, że nie posiada żadnych oryginałów dokumentów, które uniemożliwiłyby Wspólnocie Mieszkaniowej M. w W. („Pokrzywdzona”) prowadzenie spraw sądowych, a zwłaszcza wpływałyby na przedawnienie roszczeń. Obwiniony wskazał, że posiadał jedynie kserokopie dokumentów składanych w sprawach, a wszystkie oryginały dokumentów znajdują się w posiadaniu Administratora Wspólnoty – G. sp. z o.o. Wszystkie oryginały, które należało złożyć w postępowaniach sądowych znajdują się, wg. wyjaśnień Obwinionego, w aktach sądowych prowadzonych w imieniu Wspólnoty. Według Obwinionego, w jego posiadaniu znajdowała się jedynie oryginalna korespondencja sądowa w sprawach, nie mająca znaczenia dla ponownego wszczęcia postępowań o zapłatę od członków Wspólnoty. Obwiniony stwierdził również, że korespondencja ta, na moment formułowania przez niego odpowiedzi na wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, została już zwrócona Wspólnocie paczką nadaną […] r., na potwierdzenie czego Obwiniony załączył dowód nadania paczki do Pokrzywdzonej. Obwiniony przyznał również, że mimo, że w administracji Pokrzywdzonej znajdowały się kserokopie dokumentacji, zwłaszcza orzeczeń sądowych, jednak formalnie nie przekazał on Pokrzywdzonej oryginałów tych dokumentów, za co przeprasza.
Obwiniony wskazał również, że używane w pismach Pokrzywdzonej sformułowanie, że nie rozliczył się on z „zaliczek” wprowadziło „niezrozumienie z jego strony”. Pokrzywdzony jednocześnie wyjaśnił, że wnioskowane przez niego zwroty opłat sądowych  (a nie zaliczek) na jego konto bankowe podyktowane były ułatwieniem ponownego wszczęcia postępowań po uzupełnieniu brakujących dokumentów, zaś Obwiniony z uwagi braku dostępu do swojego konta bankowego (z powodu […]) nie mógł zorientować się o wpływie zwracanych opłat sądowych, jak również nie mógł i nadal nie może się tym kontem bankowym faktycznie posługiwać. Jednocześnie, w podsumowaniu odpowiedzi Obwiniony wskazał, że wyżej wymienione czynniki doprowadziły do jego „nagannego w sumie zachowania” „za co może jedynie przeprosić”. Na swoje usprawiedliwienie Pokrzywdzony wskazał, iż powyższa sytuacja była spowodowana pogarszającą się współpracą z administratorem Pokrzywdzonej tj. G. sp. z o.o. i faktem, że administrator odmówił mu zapłaty części należnego mu wynagrodzenia (kwoty […] złotych) i zwrotu poniesionych kosztów.
Sąd przeprowadził postępowanie na rozprawie w dniu […] r.
Podczas rozprawy Obwiniony złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 § 1 k.p.k. i wymierzenie mu kary nagany z ostrzeżeniem oraz zasądzenie kosztów sądowych w wysokości […] złotych, czemu Pokrzywdzona się nie sprzeciwiła.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił, co następuje.
Obwiniony, jako pełnomocnik procesowy Wspólnoty Mieszkaniowej M. w W., prowadził jej obsługę prawną od […] r. W […] roku Obwiniony zaprzestał kontaktów z Zarządem Wspólnoty, wszelkie próby kontaktu z nim okazały się bezskuteczne – Obwiniony nie odbierał telefonów ani nie odpowiadał na korespondencję. W związku z powyższym, oraz w związku z koniecznością zapewnienia bieżącej obsługi prawnej Pokrzywdzonej, pismem z dnia […] r. Pokrzywdzona złożyła wobec Obwinionego oświadczenie o wypowiedzeniu Obwinionemu pełnomocnictwa oraz poprosiła o zwrot przekazanych Obwinionemu dokumentów i rozliczenie przekazanych zaliczek. Kolejne kierowane przez Pokrzywdzoną do Obwinionego pisma pozostały bez odpowiedzi. Dopiero w wyniku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego Obwiniony dnia […] r. wysłał Pokrzywdzonej paczkę z oryginalną dokumentacją (przy czym nie jest jasne, czy zwrócił całość dokumentacji, której domagała się Pokrzywdzona), natomiast do dnia rozprawy nie rozliczył się z Pokrzywdzoną ze zwróconych przez sądy na jego konto bankowe opłat sądowych. Obwiniony nie jest w stanie podać dokładnej kwoty opłat sądowych zwróconych na jego konto, podaje jedynie widełkowo kwotę „od […] złotych do […] złotych”. Brak dokładnej informacji o kwotach z tytułu zwróconych opłat sądowych, które wpłynęły na jego konto Obwiniony wyjaśnia brakiem dostępu do rachunku bankowego, z powodu […].
Powyższe okoliczności Sąd ustalił na podstawie: skargi Pokrzywdzonej z dnia […] r. wraz z załącznikami (k. […]), protokołów przesłuchania: Obwinionego (k. […]), świadka G. (k. […]), świadka D. (k. […]), świadka S. (k. […]), odpowiedzi Obwinionego na wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (k. […]) oraz przesłuchania Pokrzywdzonego na rozprawie dnia […] r.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje.
Okoliczności faktyczne ustalone przez Sąd w toku postępowania potwierdzają, że w związku z wypowiedzeniem przez Pokrzywdzoną pełnomocnictwa do prowadzenia obsługi prawnej przez Obwinionego istotnie miało miejsce nienależyte wykonywanie czynności zawodowych przez Obwinionego, poprzez niewydanie Pokrzywdzonej, wbrew jej wezwaniom, oryginałów dokumentów, które Pokrzywdzony uzyskał w toku prowadzenia obsługi prawnej, jak również poprzez nierozliczenie się z Pokrzywdzoną z kwot, które wpłynęły na rachunek bankowy Obwinionego z sądów, tytułem zwrotu opłat sądowych w sprawach, które Obwiniony prowadził dla Pokrzywdzonej.
W związku z powyższym Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał, że powyższe czyny są niedopuszczalne, odpowiednio, w świetle:
- art. 28 ust. 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, które to przepisy przewidują, odpowiednio, że radca prawny obowiązany jest wydać klientowi na jego wniosek, po zakończeniu stosunku prawnego, na podstawie którego prowadził sprawę, wszystkie otrzymane od niego dokumenty i pisma otrzymane z sądu lub organu, przed którym prowadził sprawę tego klienta i nie wolno uzależniać wydania tych dokumentów od uregulowania przez klienta należności, a radca prawny odpowiada dyscyplinarnie za zachowanie sprzeczne z zasadami etyki, oraz
 - art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, które to przepisy przewidują, odpowiednio, że radca prawny obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe zgodnie z prawem, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością, a radca prawny odpowiada dyscyplinarnie za zachowanie sprzeczne z zasadami etyki.
Zachowanie Obwinionego było ewidentnym złamaniem w/w wymienionych obowiązków radcy prawnego. Działanie Obwinionego Sąd uznał jednocześnie za zawinione i nie mające dostatecznego usprawiedliwienia. W związku z tym należało orzec jak w sentencji orzeczenia.
Dokonując wymiaru kary Sąd przychylił się do zgłoszonego na rozprawie wniosku Obwinionego o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 § 1 k.p.k., któremu to wnioskowi nie sprzeciwiła się reprezentowana na rozprawie Pokrzywdzona.
Sąd jest przekonany, że wymierzona kara będzie skutecznie wpływała na zachowanie Obwinionego w podobnych sytuacjach, w których może się on w przyszłości znajdować, w szczególności skłoni go do właściwego rozliczania się z klientami z pobranych kwot (w tym zwróconych mu ewentualnie przez sądy opłat sądowych), jak również skłoni go do terminowego i skrupulatnego zwracania klientom wszystkich otrzymanych dokumentów, związanych z prowadzoną obsługą prawną.
Koszty postępowania Sąd nałożył na Obwinionego na podstawie art. 706 Ustawy o radcach prawnych.
(AG)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy