25.04.2024

Orzeczenie z dnia 7 grudnia 2020 r. Sygn. akt: D 38/20

opublikowano: 2021-09-29 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 7 grudnia 2020 r. Sygn. akt: D 38/20
Orzeczenie jest prawomocne.
 
 
PRZEWODNICZĄCY: r. pr. Tomasz Iwańczuk
CZŁONKOWIE: r. pr. Radosław Radosławski
r. pr. Mikołaj Pedrycz
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu K.(1), […], obwinionemu o to, że:
  1. w dniu […] r. przy ul. M. w W. naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy Policji mł. asp. S. oraz mł. asp. K.(2), w ten sposób, że kopał wymienionych po tułowiach, podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych,
    tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 222 § 1 k.k. oraz w związku z art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego K.(1), […], winnego zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 222 § 1 k.k. oraz w związku z art. 11 ust. 1 i za to na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych oraz na podstawie art. 335 § 1 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 74(1) pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego K.(1), […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] złotych.
 
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] r. do sekretariatu Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynęło nadesłane przez Wydział Adwokatury i Radców Prawnych Departamentu Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości pismo zawierające informację z dnia […] r., iż Prokuratura Rejonowa W. ([…]) skierowała wobec r. pr. K.(1) (dalej jako „Obwiniony”) akt oskarżenia, w którym zarzuca mu popełnienie czynu z art. 222 § 1 k.k. ( k […])
 
Wobec powyższego dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w W. postanowił wszcząć dochodzenie wobec Obwinionego w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego tj. o popełnienie czynu dyscyplinarnego z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 222 § 1 k.k. Równocześnie Rzecznik Dyscyplinarny zwrócił się pisemnie do Prokuratury Rejonowej W. o przekazanie stosownych informacji na temat prowadzonego postępowania karnego wraz z informacją o tym, czy Obwiniony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Rzecznik Dyscyplinarny wystąpił także o przekazanie kopii postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Ponadto, wobec faktu, iż postępowanie karne jest w toku, Rzecznik Dyscyplinarny wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego do czasu zakończenia postępowania karnego. ( k […])
 
W odpowiedzi Prokuratura Rejonowa W. pismem z dnia […] r. wskazała, iż Obwiniony w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do czynu tj. tego, iż w dniu […] r. przy ul. M. w W. naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy Policji mł. asp. S. oraz mł. asp. K.(2) poprzez kopanie ich po tułowiach, podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych tj. czynu z art. 222 § 1 k.k. Zarzut ten w toku postępowania przygotowawczego nie uległ zmianie i w tej postaci skierowany został do Sądu Rejonowego w akcie oskarżenia. Jednocześnie Prokuratura Rejonowa zaznacza, iż akt oskarżenia wniesiony został […] r. wobec czego co do dalszego etapu postępowania informacji może udzielić wyłącznie Sąd Rejonowy. ( k […])
 
Celem pozyskania dalszych informacji w niniejszej sprawie, Rzecznik Dyscyplinarny pismem z dnia [….] r. wystąpił do Sądu Rejonowego dla W. z zapytaniem, czy w sprawie Obwinionego został wydany wyrok, a przy założeniu, że tak – czy uprawomocnił się. Dodatkowo poprosił Sąd o doręczenie kopii wyroku wraz z uzasadnieniem. W odpowiedzi Sąd Rejonowy dla W. w piśmie z dnia […] r. wskazał, iż w sprawie Obwinionego nie zostało wydane orzeczenie kończące postępowanie w sprawie. Wobec czego, Rzecznik Dyscyplinarny w piśmie z dnia […] r. ponowił prośbę o przekazanie w/w informacji. ( k […])
 
Pismem z dnia […] r. Sąd Rejonowy dla W. nadesłał odpis prawomocnego wyroku w sprawie Obwinionego o sygn. akt. […]. Tym samym Rzecznik Dyscyplinarny dnia […] r. wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego oraz wezwał Obwinionego do osobistego stawiennictwa celem przesłuchania i ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów. ( k […])
 
W dniu […] r. Rzecznik Dyscyplinarny wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz przesłuchał Obwinionego. Ten przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz wniósł o wymierzenie mu kary nagany oraz zasądzenie kosztów postępowania dyscyplinarnego. Z uwagi na powyższe Rzecznik Dyscyplinarny postanowił zamknąć dochodzenie oraz skierować do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wniosek o wydanie orzeczenia i orzeczenie uzgodnionej z Obwinionym kary dyscyplinarnej. W uzasadnieniu Rzecznik Dyscyplinarny wskazał, iż wobec Obwinionego sąd karny zastosował środek w postaci warunkowego umorzenia postępowania wyznaczając okres próby na rok. Wobec tego, iż fakt popełnienia przestępstwa nie budzi wątpliwości, w ocenie Rzecznika Dyscyplinarnego należało wymierzyć adekwatną karę dyscyplinarną stosowanie do stopnia winy, społecznej szkodliwości, sposobu zachowania się obwinionego po popełnieniu czynu oraz zgodnie z oceną i środkiem zastosowanym przez Sąd karny.  (k […])
 
Na posiedzeniu w dniu […] r. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w W. rozpoznał sprawę z wniosku o wydanie orzeczenia przeciwko Obwinionemu wraz z orzeczeniem uzgodnionej z nim kary. Stawił się Rzecznik Dyscyplinarny. Nie stawił się Obwiniony prawidłowo powiadomiony o terminie.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
Po rozpoznaniu skierowanego przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego wniosku o ukaranie w sprawie Obwinionego, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważywszy na całokształt okoliczności w niniejszej sprawie orzekł o uznaniu Obwinionego za winnego zarzucanego mu czynu dyscyplinarnego oraz za ten czyn wymierzył uzgodnioną z Obwinionym i Rzecznikiem Dyscyplinarnym karę nagany. Ponadto obciążył Obwinionego zwrotem kosztów postępowania dyscyplinarnego w wysokości […] zł.
 
Przy wskazaniu na treść art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia […] r. o radcach prawnych stwierdzić należy, iż radca prawny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego i za czyny sprzeczne z prawem, ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki zawodu radcy prawnego. O naruszeniu przepisów prawa tj. popełnienia czynu zabronionego z art. 222 § 1 k.k. tj. tego, iż dnia […] r. naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy Policji mł. asp. S. oraz mł. asp. K.(2) w trakcie i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych orzekł wyrokiem Sąd Rejonowy dla W. Niniejszy wyrok uprawomocnił się […] r.
 
Analiza zgormadzonego w sprawie materiału dowodowego daje postawę do przyjęcia, iż wina i okoliczności popełnienia czynu dyscyplinarnego nie budzą jakichkolwiek wątpliwości. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wskazuje nadto, iż Obwiniony został uznany winnym zarzucanego mu czynu przez sąd karny, wobec czego należy mieć na uwadze, iż sąd dyscyplinarny jest związany ustaleniami co do faktu popełnienia przestępstwa poczynionymi uprzednio przed sądem powszechnym, a sam Obwiniony faktu tego nie może kwestionować (por. orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych z dnia […] r., […], orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych z dnia […] r., […]). Obwiniony w toku przesłuchania przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym potwierdził jednoznacznie, iż dopuścił się stawianego mu zarzutu wnosząc jednocześnie o wymierzeniu mu kary nagany.
 
Obwiniony, wobec tego nie zaprzeczył, iż popełnił przewinienie dyscyplinarne. Ponadto, Obwiniony współpracował z organami dyscyplinarnymi na etapie prowadzenia dochodzenia. Przesądza o tym fakt, iż stawił się na wezwanie Rzecznika Dyscyplinarnego oraz dobrowolnie wniósł o wymierzenie mu kary dyscyplinarnej. Tym samym sposób postępowania Obwinionego po popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego daje postawę do przyjęcia, iż orzeczona kara spełni swoje funkcje wychowawcze w sposób wyczerpujący. Tak też zgodził się z tym Rzecznik Dyscyplinarny.
 
W tym miejscu wychodząc naprzeciw zarzutom czy kara nagany jest adekwatna do stopnia przewinienia dyscyplinarnego jakiego dopuścił się Obwiniony, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny pragnie wskazać, iż sąd powszechny posługując się instytucją warunkowego umorzenia postępowania doszedł do analogicznego przekonania, iż społeczna szkodliwość czynu zabronionego tożsamego z przewinieniem dyscyplinarnym jest znikoma. Tym samym Okręgowy Sąd Dyscyplinarny przystał na orzeczenie kary nagany uznając ją za adekwatną do popełnionego czynu dając jednocześnie Obwinionemu możliwość przewartościowania swojej postawy.
 
Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.
 
E.R.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy