25.04.2024

Orzeczenie z dnia 7 grudnia 2020 r. Sygn. akt: D 31/20

opublikowano: 2021-09-29 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 7 grudnia 2020 r. Sygn. akt: D 31/20
Orzeczenie jest prawomocne.         
 
PRZEWODNICZĄCY: r. pr. Tomasz Iwańczuk
CZŁONKOWIE:           r. pr. Radosław Radosławski
r. pr. Mikołaj Pedrycz
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu S. ([…]) obwinionej o to, że:
1. działając jako radca prawny naruszyła zasady etyki zawodu radcy prawnego w ten sposób, że w okresie od […] r. (data doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem) do dnia […] r. zaniechała przedstawienia klientowi informacji o bezzasadności lub niecelowości wnoszenia apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w M. z dnia […] r. (sygn. akt […]) oraz zaniechała wniesienia tego środka zaskarżenia, co w konsekwencji doprowadziło do uprawomocnienia się wyroku niekorzystnego dla klienta,
tj. w sprawie czynu naruszającego dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy w zw. z art. 6 i art. 44 ust. 3 KERP,
2. działając jako radca prawny naruszyła zasady etyki zawodu radcy prawnego w ten sposób, że działając czynem ciągłym w korespondencji kierowanej do klienta z dnia […] r., […] r., […] r. oraz […] r. posługiwała się łącznie tytułem zawodowym radcy prawnego oraz adwokata, tj. w sprawie czynu naruszającego dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy w zw. z art. 4 KERP,
3. działając jako radca prawny naruszyła zasady etyki zawodu radcy prawnego w ten sposób, że od dnia […] r. do dnia […] r. zaniechała złożenia wyjaśnień na żądanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, tj. w sprawie czynu naruszającego dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy w zw. z art. 62 ust. 3 KERP
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego S. ([…]) winną zarzucanego w punkcie 1 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy w zw. z art. 6 i art. 44 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] ([…]) złotych;
  2. Uznaje radcę prawnego S. ([…]) winną zarzucanego w punkcie 2 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy w zw. z art. 4 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
  3. Uznaje radcę prawnego S. ([…]) winną zarzucanego w punkcie 3 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy w zw. z art. 62 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
  4. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w punktach 2-3 łączy w ten sposób, że orzeka jako karę łączną karę nagany;
  5. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionej radcy prawnego S. ([…]) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) […] złotych.
 
Uzasadnienie
 
Pismem z dnia […] r. skierowanym do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. Pan L. (dalej jako „Pokrzywdzony”) wniósł skargę na r.pr. S. (dalej jako „Obwiniona”) reprezentującą go jako pełnomocnik w sprawie prowadzonej przed Sądem Rejonowym w M. o sygn. akt: […]. Pokrzywdzony wskazał, iż Obwiniona nie informowała go o przebiegu sprawy, a co ważniejsze nie wniosła środka zaskarżenia od niekorzystnego dla niego orzeczenia bez uprzedniej konsultacji zaniechania tej czynności z Pokrzywdzonym. ( k [..])
 
Rzecznik Dyscyplinarny pismem z dnia […] r. wezwał Obwinioną do złożenia pisemnych wyjaśnień. Skutkiem braku złożenia pisemnych wyjaśnień przez Obwinioną Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego ponowił wezwanie pismem z dnia […] r. (k […])
 
W dniu […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wydał postanowienie o wszczęciu dochodzenia wobec Obwinionej w sprawie nieprzedstawienia klientowi informacji o bezzasadności lub niecelowości wniesienia środka zaskarżenia oraz w sprawie zaniechania złożenia Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego wyjaśnień tj. o czyny dyscyplinarne wypełniające znamiona art. 44 ust. 3 i art. 62 ust. 3 KERP w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. Jednocześnie Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wezwał Pokrzywdzonego do stawienia się w dniu […] r. w celu przesłuchania w charakterze świadka. ( k […])
 
W toku zeznań Pokrzywdzony twierdził, iż Obwiniona od dłuższego czasu nie opowiadała na jego próby kontaktu zarówno telefoniczne, jak i pisemne. W związku z uchyleniem wyroku zaocznego, Sąd Rejonowy w M. oddalił powództwo Pokrzywdzonego. W tym czasie Pokrzywdzony przebywał w N. Pokrzywdzony wykonał kilka telefonów do Obwinionej jednak bezskutecznie. Po wiadomości mailowej Pokrzywdzony spotkał się z Obwinioną, która zwróciła mu dokumenty. Jak wskazuje, spotkanie odbyło się na trzy dni przed upływem terminu złożenia apelacji od wyroku. Pokrzywdzony podkreśla także, iż nie otrzymał od Obwinionej opinii o bezzasadności wnoszenia środka zaskarżenia oraz nie wypowiedział pełnomocnictwa Obwinionej. Ponadto Obwiniona nie rozliczyła się z poniesionych przez Pokrzywdzonego kosztów procesowych mimo kierowanych do niej wezwań o zapłatę. Zeznania Pokrzywdzonego potwierdzają załączone dokumenty ( […])
 
Pismem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wezwał Obwinioną do obowiązkowego stawiennictwa na przesłuchanie w dniu […] r. Z uwagi na brak stawiennictwa Obwinionej w/w terminie Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz zamknął dochodzenie. ( k […])
 
Pismem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego skierował do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w W. wniosek o ukaranie Obwinionej w związku z dopuszczeniem się czynów dyscyplinarnych z art. 4 KERP, art. 62 ust. 3 KERP oraz art. 6 i art. 44 ust. 3 KERP w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. W ocenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego zgormadzone w sprawie dowody nie pozostawiają wątpliwości co do popełnienia przez Obwinioną zarzucanych jej czynów dyscyplinarnych. ( k […])
 
Dnia […] r. przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym w W. obyło się posiedzenie, na którym rozpoznano sprawę przeciwko Obwinionej. Stawił się Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego, nie stawiła się Obwiniona i Pokrzywdzony prawidłowo powiadomieni o terminie posiedzenia.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny po rozpoznaniu wniosku Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego o ukaranie Obwinionej orzekł o uznaniu jej za winną wszystkich zarzucanych jej przewinień dyscyplinarnych oraz wymierzył kary: za czyn określony pkt. 1 wniosku orzekł karę pieniężną w wysokości […] zł, z kolei za czyny określone pkt. 2 i 4 wniosku orzekł łączną karę nagany. Ponadto obciążył Obwinioną zwrotem kosztów postępowania dyscyplinarnego.
 
Wskazując na treść art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia […] r. o radcach prawnych, radca prawny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego i za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki zawodu radcy prawnego. Analizując zgromadzony materiał dowodowy w ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego należy wskazać, iż wina Obwinionej nie budzi jakichkolwiek wątpliwości, co do każdego ze stawianych jej zarzutów. Wobec tego wniosek o ukaranie należało w całości uznać za zasadny.
 
W pierwszej kolejności należy się odnieść do zarzutu zaniechania przedstawienia klientowi w okresie od […] r. do […] r. informacji o bezzasadności lub niecelowości wnoszenia apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w M., sygn. akt: […] oraz zaniechania wniesienia środka zaskarżenia, co w konsekwencji doprowadziło do uprawomocnienia się niekorzystnego dla Pokrzywdzonego wyroku. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że Obwiniona jednoznacznie nie dopełniła obowiązków radcy prawnego doprowadzając klienta do niekorzystnej dla niego sytuacji procesowej […] r.
 
Obwiniona odebrała odpis wyroku […] wraz z uzasadnieniem. W terminie przewidzianym dla złożenia środka zaskarżenia nie poinformowała Pokrzywdzonego zgodnie z art. 44 ust. 3 KERP o konieczności zaniechania wniesienia apelacji z uwagi na jej bezzasadność, a przedkładając klientowi na tą okoliczność stosowną opinię. Ponadto, w w/w terminie nie zmierzała również do skutecznego wniesienia środka zaskarżenia mimo, iż była ku temu umocowana zgodnie z udzielonym jej dnia […] r. pełnomocnictwem. Jednocześnie Obwiniona w kontaktach z Pokrzywdzonym posługiwała się łącznie tytułem prawnym adwokata i radcy prawnego, czym też bez wątpienia naruszyła dyspozycję art. 4 KERP. Na powyższe wskazują dowody z korespondencji kierowanej przez Obwinioną do Pokrzywdzonego z dnia […] r., […] r., […] r. oraz […] r. Obwiniona świadomie posługiwała się tytułem prawnym adwokata przy świadczeniu pomocy prawnej Pokrzywdzonemu. Wobec czego swoim działaniem wprowadzała klienta w błąd m.in. co do przynależności samorządowej czy podstaw odpowiedzialności zawodowej. Pokreślenia wymaga fakt, iż wpis na listę samorządu adwokackiego i radcowskiego nie uprawnia radcy prawnego do zamiennego używania tytułów zawodowych w ramach wykonywania czynności zawodowych radcy prawnego, bowiem takie działanie nie mieści się w pojęciu „prawa do informowania o posiadaniu innych tytułów zawodowych”.
 
Przechodząc do ostatniego z zarzutów należy zauważyć, iż podobnie jak powyższe zarzuty nie wzbudza on wątpliwości co do winy Obwinionej. Obwiniona została dwukrotnie wezwana przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego do złożenia pisemnych wyjaśnień w sprawie tj. pismem z dnia […] r. oraz pismem z dnia […] r. Ponowne wezwanie do złożenia pisemnych wyjaśnień Obwiniona odebrała […] r. Mimo tego wyjaśnienia nie zostały złożone. Obwiniona swoim zaniechaniem naruszała ciążący na nią obowiązek współdziałania z organami samorządu radców prawnych określony art. 62 ust. 1 i 3 KERP. Obwiniona nie stawiła się również na posiedzenie przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym mimo skutecznie doręczonego wezwania do stawiennictwa.
 
Podsumowując, w ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego tak rażące bagatelizowanie sprawy, brak współpracy z Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego oraz naruszenie zasad etyki radcy prawnego z uwagi na niedopełnienie wobec klienta czynności procesowych narażających go na niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie uzasadnia wymierzenie Obwinionej w/w kar.
 
Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.
 
E.R.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy