25.04.2024

Orzeczenie z dnia 6 lutego 2017 r., Sygn. akt: D 79/2016

opublikowano: 2017-05-30 przez:

Orzeczenie z dnia 6 lutego 2017  r.,  Sygn. akt: D 79/2016
Orzeczenie prawomocne
 
Przewodniczący : radca prawny Andrzej Szmigiel
Członkowie: radca prawny Paulina Sibilska
radca prawny Katarzyna Szwed-Kawka
Protokolant: Justyna Karnawalska
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy  prawnemu S., […], obwinionemu o to, że:
  1.  będąc zobowiązany postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. […] Wydział Cywilny zawartym w punkcie […] protokołu rozprawy z dnia […] r. do osobistego stawiennictwa pomimo przesłania wezwania na adres wskazany jako korespondencyjny oraz inny adres znany Sądowi nie stawił się na rozprawie w dniu […] r. w sprawie o sygn. akt […] z wniosku L.(1) z udziałem M. o stwierdzenie nabycia spadku tj. o czyn określony w art. 6 w zw. z art.12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.).
  2. będąc zobowiązany postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. […] Wydział Cywilny, zawartym w punkcie […] protokołu rozprawy z dnia […] r. do osobistego stawiennictwa pomimo przesłania wezwania na adres wskazany jako korespondencyjny oraz inny adres znany Sądowi nie stawił się na rozprawie w dniu […] r. w sprawie o sygn. akt […] z wniosku  L.(1) z udziałem M. o stwierdzenie nabycia spadku tj. o czyn określony w art. 6 w zw. z art.12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.).
orzeka:
  1. Uznaje radcę prawnego S., […], winnym czynu zarzucanego w punkcie 1. wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 w zw. z art.12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych wymierza karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na okres […] ([…]) lat; 
  2. Uznaje radcę prawnego S., […], winnym czynu zarzucanego w punkcie 2. wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 w zw. z art.12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] ([…]) złotych; 
  3. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego S. […] na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […]złotych.
Uzasadnienie
 
 W dniu […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wniósł do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. o ukaranie radcy prawnego S. – […] (dalej jako „Obwiniony”) - obwiniając go o to, że:
1.   będąc zobowiązany postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. […] Wydział Cywilny zawartym w punkcie […] protokołu rozprawy z dnia […] r. do osobistego stawiennictwa pomimo przesłania wezwania na adres wskazany jako korespondencyjny oraz inny adres znany Sądowi nie stawił się na rozprawie w dniu […] r. w sprawie o sygnaturze akt: […] z wniosku  L.(1) z udziałem M. o stwierdzenie nabycia spadku, tj. o czyn  określony w art. 6 w zw. z art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art.  64 ust. 1 ustawy  z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 233 z późn. zm);
2.   będąc zobowiązany postanowieniem Sądy Rejonowego dla W.  […] Wydział Cywilny zawartym w puncie […] protokołu rozprawy z dnia […] r. do osobistego stawiennictwa pomimo przesłania wezwania na adres wskazany jako korespondencyjny oraz inny adres znany Sądowi nie stawił się na rozprawie w dniu […] r. w sprawie o sygnaturze akt: […] z wniosku  L.(2) z udziałem  M. o stwierdzenie nabycia spadku, tj. o czyn określony w art. 6 w zw. z art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art.  64 ust. 1 ustawy  z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 233 z późn. zm);
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. na rozprawie w dniu […]  r. rozpoznał sprawę przeciwko Obwinionemu.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wobec nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Obwinionego na rozprawie w dniu […] r. mimo prawidłowego powiadomienia Obwinionego o terminie, na podstawie art. 683 ustawy o radcach prawnych postanowił przeprowadzić postępowanie bez jego udziału, gdyż stan faktyczny sprawy mógł zostać ustalony w oparciu o przedstawione przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego dokumenty. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny postanowił o dopuszczeniu dowodu z dokumentów znajdujących się na kartach […] – tj. korespondencji z Sądu Rejonowego dla W. oraz postanowił o uznaniu ich za ujawnione w trybie art. 394 § 2 k.p.k.
Na rozprawie w dniu […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przedstawił zarzuty wniosku o ukaranie, wnioskując wobec pierwszego zarzutu o karę pieniężną, a wobec zarzutu drugiego o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu.
Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. sprawy przeciwko Obwinionemu i zapoznaniu się z całością dopuszczonego w sprawie materiału dowodowego, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.:
1.   uznał radcę prawnego S., […], winnym zarzucanego w punkcie 1. wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 w zw. z art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych wymierzył karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na okres […] ([…]) miesięcy;
2.   uznał radcę prawnego S., […], winnym zarzucanego w punkcie 2. wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 w zw. z art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierzył karę pieniężną w wysokości […] złotych ([…]złotych);
3.   na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądził od obwinionego radcy prawnego S. […] na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […]złotych ([…] złotych).
Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
Na rozprawie w dniu […] r., która odbyła się w sprawie o sygnaturze akt: […]toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W. w W. […] Wydział Cywilny z wniosku L.(1) z udziałem M. o stwierdzenie nabycia spadku, Sąd postanowieniem zawartym w punkcie […] protokołu rozprawy zobowiązał Obwinionego do osobistego stawiennictwa na rozprawie w dniu […] r. Sąd skierował do Obwinionego zawiadomienie o wyżej wskazanym terminie rozprawy kierując korespondencję na adres wskazany przez Obwinionego jako adres Kancelarii oraz na inny adres korespondencyjny ustalony przez Sąd w oparciu o informacje pozyskane z Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.
Obwiniony nie podjął rzeczonej korespondencji i nie stawił się na terminie rozprawy w dniu […] r., nie usprawiedliwiając przy tym swojej nieobecności.
 
Dowód:      pismo Sądu Rejonowego dla W. w W., […] Wydział Cywilny –             k. […],  […],[…].
Następnie na rozprawie w dniu […] r. która odbyła się w sprawie o sygnaturze akt: […]toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W. w W. […] Wydział Cywilny z wniosku L.(1) z udziałem M. o stwierdzenie nabycia spadku, Sąd postanowieniem zawartym w punkcie […] protokołu rozprawy zobowiązał Obwinionego do osobistego stawiennictwa na rozprawie w dniu […]r., . Sąd skierował do Obwinionego zawiadomienie o wyżej wskazanym terminie rozprawy na adres wskazany przez Obwinionego jako adres Kancelarii oraz na inny adres korespondencyjny ustalony przez Sąd w oparciu o informacje pozyskane z Okręgowej Izby Radców Prawnych w W..
Obwiniony nie podjął rzeczonej korespondencji i nie stawił się na terminie rozprawy w dniu […]  r., ponownie nie usprawiedliwiając swojej nieobecności.
Dowód:      pismo Sądu Rejonowego dla W. w W., […] Wydział Cywilny –             k. […],  […],[…].
Sąd zważył, co następuje:
W stanie rzeczy niniejszej sprawy okoliczności faktyczne nie budzą żadnych wątpliwości i są bezsporne.  Z informacji przekazanych przez Sąd Rejonowy dla W. w W. […] Wydział Cywilny wynika, że Obwiniony nie stawił się na dwóch kolejnych rozprawach pomimo, iż o obydwu był powiadamiany nie tylko na adres, który sam wskazał w przedmiotowej sprawie, ale także na wszelkie inne możliwe adresy. Brak stawiennictwa Obwinionego, jak również brak jakiegokolwiek kontaktu z nim w przedmiotowej sprawie nie tylko tamował bieg sprawy sądowej, ale zmusił wspomniany wyżej Sąd Rejonowy do poszukiwania ochrony prawnej dobra wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu dyscyplinarnym przed organami samorządu radcowskiego. 
W ocenie Sądu Dyscyplinarnego w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę zachowanie Obwinionego jest karygodne i całkowicie nieakceptowalne. Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, w której pełnomocnik procesowy nie tylko nie zapewnia należytej ochrony prawnej swojemu Klientowi, ale po prostu pomimo obowiązującego pełnomocnictwa procesowego, bez jakiegokolwiek usprawiedliwienia lub choćby informacji, całkowicie i trwale zaprzestaje realizowania swoich obowiązków procesowych. Swoim zachowaniem Obwiniony nie tylko naraża na oczywista szkodę swojego Klienta, ale dodatkowo godzi w dobro wymiaru sprawiedliwości uniemożliwiając stronom osiągnięcie celu sprawy zawisłej przed sądem powszechnym jakim jest rzetelne i niezwłoczne rozpoznanie i zakończenie spornej sprawy. Co więcej, opisane powyżej zachowanie Obwinionego podważa zaufanie do całego środowiska samorządu radcowskiego.
Mając powyższe na względzie, Sąd uznał iż karą adekwatną do popełnionych przez Obwinionego czynów jest dolegliwa kara pieniężna za chronologicznie pierwsze niestawiennictwo na sprawie sądowej oraz kara zawieszenia w prawie wykonywania zawodu za kolejne takie niestawiennictwo. Wymierzając karę Sąd miał także na względzie, że Obwiniony jest już prawomocnie ukarany orzeczeniem dyscyplinarnym tutejszego Sądu utrzymanym przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny (notorium urzędowe).
Mając powyższe na względzie, Sąd uznał, iż kara w powyższych rozmiarach jest nie tylko adekwatna do stopnia zawinienia Obwinionego i wagi popełnionych przez niego czynów, ale także należycie spełni funkcje prewencyjne oraz wychowawcze.
O kosztach orzeczono zgodnie z normami przepisanymi.
 
(BU)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy