25.04.2024

Orzeczenie z dnia 6 lipca 2021 r. Sygn. akt: D 35/21

opublikowano: 2023-10-26 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 6 lipca 2021 r. Sygn. akt: D 35/21
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:      r. pr. Tomasz Iwańczuk
CZŁONKOWIE:                 r. pr. Paulina Sibilska
r. pr. Agnieszka Korpas - Mattusch
PROTOKOLANT:              Ewelina Raczko
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w składzie następującym po rozpoznaniu na rozprawie (...) r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu R. N., ((...)), obwinionemu o to, że:
działając jako radca prawny naruszył zasady etyki zawodu radcy prawnego w ten sposób, że od dnia (...) r. do dnia (...) r. zaniechał złożenia wyjaśnień w sprawie RD […] na żądanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego,
tj. w sprawie czynu naruszającego dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy w zw. z art. 62 ust. 3 i art. 62 ust. 2 KERP
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego R.N., ([...]),  winnym zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w 64 ust. 1 ustawy w zw. z art. 62 ust. 3 i art. 62 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego R. N., ([...]), na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę 500 zł (pięćset).
 
Uzasadnienie
 
Postanowieniem z dnia (...) r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wyłączył do odrębnego postępowania materiały ze sprawy o sygn. akt RD […] celem prowadzenia postepowania przeciwko r.pr R. N. (dalej „Obwiniony”) w sprawie nie złożenia przez niego dodatkowych wyjaśnień na wezwanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego. Obwiniony jest Zawiadamiającym w sprawie o sygn. akt RD […] przeciwko Zaskarżonemu r.pr. S. W.. Wobec pojawienia się dodatkowych okoliczności w sprawie RD […] Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego pismem z dnia (...) r. wezwał Obwinionego do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień. Obwiniony odebrał pismo (...) r., zaś w piśmie z (...) r. złożył wniosek o przedłużenie terminu do złożenia wyjaśnień do dnia (...) r. Mimo złożonego wniosku stosownych wyjaśnień nie złożył. ( k 1 – 4)
 
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego dnia (...) r. postanowił wszcząć przeciwko Obwinionemu dochodzenie o czyn dyscyplinarny z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 62 ust. 3 i art. 62 ust. 2 KERP oraz wezwał Obwinionego do stawiennictwa na przesłuchanie w dniu (...) r. ( k 5 – 6)
 
Obwiniony pismem datowanym na (...) r. wniósł o przełożenie terminu przesłuchania z uwagi na fakt, iż miał styczność z osobami zakażonymi (...), tym samym nie daje pewności, iż jego stawiennictwo w dniu wyznaczonym przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego będzie możliwe. (k 8)
 
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego pismem z dnia (...) r. ponownie wezwał Obwinionego do stawiennictwa na przesłuchanie w dniu (...) r. Na skutek nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Obwinionego na kolejnym terminie przesłuchania Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego dnia (...) r., wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutu, że działając jako radca prawny naruszył zasady etyki zawodu w tern sposób, że od dnia (...) r. do dnia (...) r. zaniechał złożenia wyjaśnień w sprawie RD […]. W uzasadnieniu Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego podniósł, iż zebrane w niniejszej sprawie dowody przemawiają za przedstawieniem Obwinionemu zarzutu w świetle wysokiego stopnia prawdopodobieństwa popełnienia przez niego deliktu dyscyplinarnego. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wskazuje, iż brak złożenia wyjaśnień przez Obwinionego w sprawie RD […] uniemożliwia skuteczne prowadzenie tegoż postępowania. Nadto, Zastępca Rzecznika wyjaśnił, iż w jego ocenie pierwszy termin zaniechania obowiązku złożenia dodatkowych wyjaśnień przypada na (...) r., gdyż ZRD nie oponował przed przedłużeniem terminu zaproponowanego przez Obwinionego. Jednakże, mimo upływu tego terminu Obwiniony wyjaśnień nie złożył, wobec czego postawiony zarzut jest uzasadniony. ( k 10 – 14)
 
W dniu (...) r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego zamknął dochodzenie oraz skierował do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wniosek o ukaranie Obwinionego. W uzasadnieniu podkreślił, iż pisemne wyjaśnienia Obwinionego wpłynęły do sekretariatu OIRP w W. dopiero dnia (...) r. oraz wskazał na fakt, iż przeciwko Obwinionemu zapadły cztery inne orzeczenia OSD o naruszenie zasad etyki radcy prawnego. ( k 19 – 21)
 
W dniu (...) r. przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym OIRP w W. odbyła się rozprawa w sprawie przeciwko Obwinionemu r.pr. R. N.. Po wywołaniu stawił się Obwiniony wraz z obrońcą oraz Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego. Podczas rozprawy Obwiniony oświadczył, iż nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu oraz nie widzi możliwości dobrowolnego poddania się karze. Obwiniony złożył wyjaśnienia, wskazując, iż przyczynę niniejszego postępowania, według niego nieuzasadnionego, upatruje w pomyłce przy konstrukcji terminarza oraz ubolewa nad zaistniałą sytuacją. Przed zamknięciem przewodu sądowego Obwiniony wraz z pełnomocnikiem wnoszą o uniewinnienie, z kolei Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wnosi ukaranie Obwinionego.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
Po rozpoznaniu na rozprawie sprawy r.pr. R. N. w sprawie skierowanego przeciwko niemu wniosku o ukaranie przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny orzekł o uznaniu go winnym zarzucanego mu czynu oraz wymierzył za ten czyn, biorąc pod uwagę czynny żal obwinionego, karę upomnienia. Ponadto obciążył Obwinionego kosztami postępowania w wysokości 500 zł.
 
Nawiązując do treści art. 64 ust. 1 ustawy z dnia (...) r. o radcach prawnych (Dz. U. 2020 r. poz. 75) radca prawny podlega odpowiedzialności za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie obowiązków zawodowych radcy prawnego. Przesłanki uzasadniające wszczęcie postępowania zachodzą w sytuacji, gdy istnieje co najmniej uprawdopodobnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez radcę prawnego.
 
Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 62 ust. 2 KERP radca prawny obowiązany jest stawić się na wezwanie podmiotów określonych niniejszym przepisem. Wśród podmiotów uprawnionych w zakresie swych kompetencji ustawowych do kierowania pisemnych wezwań, na które to radca prawny obowiązany jest stawić się w miejscu i czasie wyznaczonym przez Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego Zastępcy. Jest to obowiązek, z którego radca prawny winien się wywiązać z uwagi na zasadę współdziałania z organami samorządu zawodowego. Tylko okoliczność usprawiedliwione zwalniają radcę prawnego z obowiązku stawiennictwa. Analogiczną dyspozycję zawiera art. 62 ust. 3 KERP. Również w tym wypadku, radca prawny wobec którego istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego obowiązany jest na żądanie Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego Zastępców w związku z prowadzeniem przez nich konkretnych postępowań dyscyplinarnych złożyć stosowane wyjaśnienia. Radca prawny z powyższego obowiązku nie może się zwolnić.
 
Przekładając powyższe na grunt niniejszej sprawy należy pokreślić, iż Obwiniony bez wątpienia naruszył wyżej analizowane przepisy. Mimo dwukrotnego wezwania przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego do osobistego stawiennictwa na przesłuchanie – odpowiednio wezwanie ZRD z dnia (...) r. oraz wezwanie ZRD z dnia (...) r. –  Obwiniony zaniechał stawiennictwa. O ile, co do pierwszego wezwania usprawiedliwił swoje niestawiennictwo o tyle skutecznie odbierając drugie wezwanie ZRD z dnia (...) r. zbagatelizował powyższe pismo. Ponadto, Obwiniony pismem z dnia (...) r. został wezwany do złożenia pisemnych wyjaśnień w sprawie o sygn. akt RD […], w której występuje jako Zawiadamiający. Również w tym przypadku, mimo uprzedniej akceptacji ze strony ZRD o przedłużenie terminu do złożenia wyjaśnień Obwiniony uchybił terminowi czym uniemożliwił ZRD skuteczne prowadzenie postępowania dyscyplinarnego, nota bene wszczętego przez Obwinionego. Jak wynika z akt sprawy, pisemne wyjaśnienia zostały złożone po pond czteromiesięcznej zwłoce tj. (...) r.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny po rozpoznaniu sprawy nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących. Wyjaśnienia Obwinionego złożone w toku rozprawy są lapidarne i nie zasługują na danie im wiary. Z kolei wymierzenie orzeczonej kary jest adekwatne do stopnia winy Obwinionego i w pełni uzasadnione okolicznościami stanu faktycznego oraz wyrażonego przez Obwinionego czynnego żalu za zaistniałą sytuację.
 
Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.
 
GF

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy