25.04.2024

Orzeczenie z dnia 5 listopada 2018 r. Sygn. akt: D 80/18

opublikowano: 2020-10-13 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 5 listopada 2018 r. Sygn. akt: D 80/18
Orzeczenie prawomocne
WSD orzeczeniem z dnia 3 czerwca 2019 r. sygn. WO-40/19
uchylił pkt 2 zaskarżonego orzeczenia i uniewinnił obwinionego od zarzuconego mu czynu, w pozostałym zakresie utrzymał orzeczenie w mocy. 


 
PRZEWODNICZĄCY:  r. pr. Michał Rajski
CZŁONKOWIE:    r. pr. Andrzej Dudziuk
r. pr. Paulina Sibilska
PROTOKOLANT:    Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu S.(1), […], obwinionemu o to, że:
1. po wypowiedzeniu przez S.(2) – Prezesa Zarządu U. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) pełnomocnictw z dnia […] r. do prowadzenia spraw Spółki przeciwko G. S.A. i przeciwko W., od dnia […] r. do chwili ogłoszenia zarzutów, tj. […] r. nie dokonał rozliczenia ze Spółką zaliczek pobranych jako honorarium (wynagrodzenie) za prowadzenie spraw mimo, że Spółka odstąpiła od umów obsługi prawnej tj. o czyn określony w art. 64 ust. 1 ustawy w zw. z art. 6 i art. 36 ust. 1 KERP,
2. bez wymaganej zgody oraz bez informowania S.(2) w okresie około miesięcznym poprzedzającym zawarcie umów obsługi prawnej,
tj. od dnia […] r., najpóźniej do momentu odstąpienia Spółki od umów,
tj. do dnia […] r., dokonywał rejestracji spotkań za pomocą urządzenia rejestrującego,
tj. o czyn określony w art. 64 ust. 1 ustawy w zw. z art. 6 i 8 KERP,
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego S.(1), […], winnym zarzucanego w punkcie 1 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy w zw. z art. 6 i art. 36 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] ([…]) złotych;
  2. Uznaje radcę prawnego S.(1), […], winnym zarzucanego w punkcie 2 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy w zw. z art. 6 i 8 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
  3. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego S.(1), […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] zł ([…]) złotych.
 
Uzasadnienie
 
Pismem z dnia […] r. do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. S.(2) (dalej Skarżący) – Prezes Zarządu U. sp. z o.o. (dalej: Spółka) złożył skargę na działania radcy prawnego S.(1) (dalej Obwiniony). W skardze tej Skarżący zawiadomił o nieprawidłowych działaniach radcy prawnego S.(1) na szkodę Spółki, którą jako Prezes reprezentuje. W dniu […] r. Pokrzywdzony przesłał uzupełnienie skargi dyscyplinarnej.
 
Pismem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wezwał Obwinionego do złożenia pisemnych wyjaśnień. W dniu […] r. Obwiniony złożył wyjaśnienia w sprawie i złożył wniosek o dopuszczenie dowodu z dokumentu, tj. korespondencji e-mail na okoliczność, że Pokrzywdzony za pośrednictwem C. negocjował warunki umowy w tym zapłaty (sposobu wynagrodzenia), jak również warunki zapłaty za inne czynności. Obwiniony zaprzeczył zarzutom stawianym w skardze przez Skarżącego i podniósł, że złożona skarga ma wyłącznie na celu zdyskredytowanie jego osoby przez Skarżącego. Obwiniony wskazał, że nieprawdą jest, iż kwota określona w umowach została wyłudzona, albowiem była ona przedmiotem negocjacji. Obwiniony podniósł ponadto, że nie jest prawdą, że otrzymał zaliczki we wskazanej przez Pokrzywdzonego kwocie, bowiem kwotę […] zł otrzymał z tytułu zawartych umów, a kwota […] zł była wynagrodzeniem za szereg czynności podjętych w sprawie i wskazanych w wyjaśnieniach przez Obwinionego. W ocenie Obwinionego żądanie zwrotu kwoty wymienionej w skardze jest próbą wyłudzenia. Do przedmiotowego pisma Obwiniony załączył korespondencję e-mail, dotyczącą negocjowania warunków umowy i sposobu wynagradzania.
 
W dniu […] r., na wniosek pełnomocnika Pokrzywdzonego z dnia […] r., doszło do postępowania mediacyjnego (pojednawczego) w trybie art. 55 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania mediacyjnego ustalono, że w terminie do […] r. Obwiniony przedstawi propozycję ugody, do której pełnomocnik Pokrzywdzonego ustosunkuje się w terminie […] dni. Pismem z dnia […] r. Obwiniony przedstawił stanowisko negocjacyjne. W dniu […] r. pełnomocnik Pokrzywdzonego poinformował, że nie przyjmuje on propozycji ugodowych ze strony Obwinionego. Ostatecznie postępowanie pojednawcze zakończyło się niepowodzeniem, a strony nie doszły do porozumienia w kwestii rozliczenia.
 
Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po przeprowadzeniu czynności sprawdzających wszczął dochodzenie w sprawie podejrzenia naruszenia Kodeksu Etyki Radcy Prawnego przez radcę prawnego S.(1) w sprawie rzetelnego oraz zgodnego z zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami prowadzenia sprawy przez Obwinionego, prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia radcy prawnego, nie wywiązania się z obowiązku  zwrotu dokumentów, tj. w sprawie czynów naruszających dyspozycję art. 6, art. 36 oraz art. 46 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014r., w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 
W dniu […] r. Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. postanowił przedstawić radcy prawnemu S.(1) zarzuty o to że:
  1. po wypowiedzeniu przez S.(2) - Prezesa Zarządu U. Sp. z o.o. pełnomocnictw z dnia […] r. do prowadzenia spraw Spółki przeciwko G. S.A. i przeciwko W., od dnia […] r. do chwili ogłoszenia zarzutów, tj. […] r. nie dokonał rozliczenia ze Spółką zaliczek pobranych jako honorarium (wynagrodzenie) za prowadzenie spraw mimo, że Spółka odstąpiła od umów obsługi prawnej tj. o czyn określony w art. 64 ust. 1 ustawy w zw. z art. 6 i art. 36 ust. 1 KERP,
  2. bez wymaganej zgody oraz bez informowania S.(2) w okresie około miesięcznym poprzedzającym zawarcie umów obsługi prawnej, tj. od dnia […] r., najpóźniej do momentu odstąpienia Spółki od umów, tj. do dnia […] r., dokonywał rejestracji spotkań za pomocą urządzenia rejestrującego, tj. o czyn określony w art. 64 ust. 1 ustawy w zw. z art. 6 i 8 KERP.
 
W dniu […] r. Rzecznik Dyscyplinarny skierował do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wniosek o ukaranie radcy prawnego S.(1). Obwiniony nie przyznał się do popełnienia czynu określonego w pkt 1 wniosku o ukaranie polegającego na naruszeniu obowiązku rozliczenia się pełnomocnika z klientem.
 
Odnośnie zarzutu określonego w pkt 2 wniosku o ukaranie Obwiniony przyznał się do popełnionego czynu, tj. nagrywania spotkań z Mocodawcą bez jego wiedzy i zgody.
 
W dniu […] roku przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. odbyła się rozprawa na której stawili się pokrzywdzony S.(2) wraz z pełnomocnikiem r. pr. B., świadek C. oraz Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego r. pr. M.. Nie stawił się Obwiniony r. pr. S.(1), swojego niestawiennictwa także nie usprawiedliwił. Sąd uznał, że obecność Obwinionego nie jest niezbędna, gdyż stan faktyczny sprawy może być ustalony w oparciu o przedstawione przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego dokumenty i zeznania świadków. Wobec powyższego Sąd postanowił na podstawie art. 68³ ustawy o radcach prawnych prowadzić postępowanie bez jego udziału.
W trakcie rozprawy Sąd dopuścił i przeprowadził dowody z przesłuchania pokrzywdzonego S.(2) i świadka C., którzy zeznali analogicznie do zeznań złożonych w postepowaniu przygotowawczym, po czym Sąd ujawnił i dopuścił dowody z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy na kartach […]-[…], […]-[…], […]-[…], […], […]-[…], […], […]-[…].
 
Na podstawie całokształtu materiału dowodowego, ujawnionego w toku rozprawy głównej, Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:
 
W dniu […] r. Pokrzywdzony, który reprezentował Spółkę U. Sp. z o.o., i Obwinionym zawarli dwie umowy których przedmiotem było świadczenie pomocy prawnej przez Obwinionego na rzecz spółki reprezentowanej przez Poszkodowanego. W dniu zawarcia ww. umów Pokrzywdzony udzielił Obwinionemu pełnomocnictw do prowadzenia spraw określonych w tychże umowach. Jednocześnie, Pokrzywdzony przekazał Obwinionemu kwotę […] zł tytułem zaliczek na wynagrodzenie za usługi prawne objętymi tymi umowami. Wcześniej Pokrzywdzony przekazał Obwinionemu kwotę […] zł. Obwiniony nie pokwitował Pokrzywdzonemu odbioru wpłaconych środków finansowych w dniu […] r. W dniu […] r. Pokrzywdzony wraz z C. udali się do lokalu kancelarii Obwinionego, gdzie doszło do kłótni między stronami, a także między Obwinionym a p. C.. W tym dniu, Obwiniony wystawił trzy faktury VAT nr […], nr […] oraz nr […]  (k.[…]-[…]) na których pokwitował on pobranie od Pokrzywdzonego kwoty […] zł tytułem zaliczki na poczet prowadzonych spraw. Należy wskazać, iż dokumenty były przygotowywane w pośpiechu, bowiem jako nabywcę wskazują I. Sp. z o.o. i U. Sp. z o.o. Bezsporne jest, że kwota […] zł została przekazana przez Pokrzywdzonego Obwinionemu.
 
Z uwagi na nieporozumienie pomiędzy Pokrzywdzonym i Obwinionym, w dniu […] r. Spółka reprezentowania przez Pokrzywdzonego, odstąpiła od umów obsługi prawnej z dnia […] roku oraz wypowiedziała Obwinionemu pełnomocnictwa do prowadzenia spraw Spółki (k.[…]-[…]). Natomiast w dniu […] r. Pokrzywdzony przesłał do Obwinionego dokument zatytułowany „Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych od podpisania wadliwych umów obsługi prawnej z dnia […] oraz wezwanie do zwrotu pobranych zaliczek w łącznej kwocie […] zł”. Mimo wezwania Obwinionego przez Pokrzywdzonego do zwrotu zaliczek, do takiego rozliczenia nie doszło.
 
Ponadto Obwiniony rejestrował spotkania między Obwinionym a Pokrzywdzonym, bez wiedzy i zgody Pokrzywdzonego (k-[…]).
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył co następuje:
 
Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że Obwiniony dopuścił się zarzucanych mu czynów wobec czego wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego o ukaranie radcy prawnego S.(1) zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Sądu Dyscyplinarnego okoliczności stanu faktycznego niniejszej sprawy nie budzą wątpliwości.
 
Niewątpliwie Obwiniony naruszył art. 64 ust. 1 ustawy w zw. z art. 6 i art. 36 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego z którego wynika obowiązek rozliczenia się pełnomocnika z klientem.
 
Wprawdzie Obwiniony nie przyznał się do zarzucanego mu czynu przez Skarżącego, jednakże stan faktyczny ustalony w toku przeprowadzonego postępowania wyraźnie wskazuje na to, że Obwiniony naruszył obowiązek rzetelnego rozliczenia się z klientem po zakończeniu umów obsługi prawnej.
 
Treść zeznań Skarżącego oraz zeznań świadków w trakcie rozprawy jak i innych dowodów ujawnionych w trakcie rozprawy dnia […] r. potwierdzają fakt, że Obwiniony przyjął od Skarżącego zaliczkę w wysokości […] zł na poczet świadczonej usługi oraz kwotę […] zł będącą wynagrodzeniem za określone czynności m.in. dwukrotne stawiennictwo przed notariuszem.
 
Jak ustalono w niniejszej sprawie kwota w wysokości […] zł zapłacona jako zaliczka na poczet świadczonych usług, wynika z zawarcia przez Pokrzywdzonego z Obwinionym dwóch umów obsługi prawnej. Obwiniony nie pokwitował Pokrzywdzonemu odbioru wpłaconych środków finansowych tytułem zawartych umów. Dopiero na żądanie Pokrzywdzonego Obwiniony wystawił trzy faktury VAT, na których pokwitował pobranie od Pokrzywdzonego kwoty […] zł tytułem zaliczki na poczet prowadzonych spraw. W dniu […] r. wypowiedziano pełnomocnictwo do prowadzenia spraw Spółki. Zatem z zebranego materiału dowodowego wynika, że Obwiniony mógł realizować usługi przez kilka dni od dnia […] r. do dnia wypowiedzenia pełnomocnictwa, a w tym czasie nie wykonał czynności na rzecz Pokrzywdzonego. Fakt, iż w zleconych Obwinionemu sprawach ten nie podjął jakichkolwiek czynności potwierdził podczas przesłuchania na rozprawie świadek S.(2) który zeznał, iż Obwiniony poza dwukrotną wizyta u notariusza żadnych innych usług nie wykonał i że w którejkolwiek ze zleconych spraw nie podjął jakiejkolwiek czynności. Zatem kwota […] zł tytułem zaliczki na poczet świadczonej usługi powinna zostać zwrócona, czego Obwiniony nie dokonał. Skarżący czynił wysiłki, aby Obwiniony zwrócił mu wpłacone zaliczki jednakże mimo wezwania Obwinionego przez Pokrzywdzonego do rozliczenia umów, do zwrotu zaliczek nie doszło.
 
Należy zgodzić się również z oceną dokonaną przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego odnośnie charakteru kwoty […] zł składającej się na wynagrodzenie Obwinionego wynikającej z treści obu umów, w świetle zasady etyki radcy prawnego. W treści umów postanowiono iż, powyższa kwota […] zł jako opłata bezzwrotna, płatna jest na podstawie treści zawartych umów z mocodawcą w dniu podpisania umowy. Przyjęcie w umowie, że klient przystępując do umowy z Pełnomocnikiem ma obowiązek zapłaty opłaty bezzwrotnej składającej się na wynagrodzenie, płatnej w dniu podpisania umowy, jest zapisem umowy naruszającym dobre obyczaje w sposób rażący, szczególnie w sytuacji gdy Pełnomocnik nie wykonał czynności do których zobowiązał się na podstawie umowy. Zatem jako szczególnie naganne należy uznać zachowanie jakiego dopuścił się Obwiniony, który mimo, że nie wykonał czynności wynikających z umowy nie zwrócił pobranych zaliczek Pokrzywdzonemu, a dodatkowo chciał zatrzymać kwotę […] zł powołując się na treść umowy. Nie ulega wątpliwości, że wynagrodzenie radcy prawnego obejmujące honorarium i wydatki, wskazuje na to, że honorarium jest otrzymywane za wykonane usługi, a nie tak jak w przedmiotowych przypadku za samo zawarcie umowy obsługi prawnej.
 
W związku z tym obwinionego należało uznać winnym zarzucanego mu we wniosku Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego czynu.
 
Zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego biorąc pod uwagę charakter naruszenia prawa, treść wyjaśnień Obwinionego, który nie dostrzega w swoim postępowaniu polegającym na w pełni uświadomionym nierozliczeniu się z zawartych umów obsługi prawnej poprzez brak zwrotu pobranych zaliczek, pomimo niedokonania jakiejkolwiek czynności w tych sprawach, nic nagannego, należy uznać stopień winy Obwinionego za znaczny.
 
W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego zasadne jest wymierzenie Obwinionemu kary pieniężnej w wysokości […] zł.
 
W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Obwiniony naruszył również art. 64 ust. 1 ustawy w zw. z art. 6 i art. 8 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, poprzez nagrywanie rozmów mocodawcy bez jego wiedzy i zgody co stanowi działanie nieuczciwe i nielojalne względem klienta.
 
Treść wyjaśnień złożonych przez Obwinionego w toku postępowania mediacyjnego, podczas których Obwiniony przyznał, że ma dowody w postaci nagrań, że warunki umowy były negocjowane ze Skarżącym, zeznania Pokrzywdzonego w toku rozprawy potwierdzają, iż Obwiniony nagrywał rozmowy ze spotkań z mocodawcą. W trakcie przeprowadzonego postępowania dowodowego radca prawny przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu przez Skarżącego.
 
Z zebranego materiału dowodowego wynika, że Obwiniony nagrywał rozmowy podczas spotkań z Pokrzywdzonym, przy czym nie uprzedził rozmówcy o nagrywaniu rozmów i tym samym nie uzyskał jego zgody na nagrywanie. Obwiniony przyznał się do zarzucanego mu czynu, jednakże w piśmie z dnia […] r. zmienił zdanie i oznajmił, że nie przyznaje się do stawianego zarzutu. Jednakże podczas przesłuchania w dniu […] r. Obwiniony wyraźnie wskazał, że „nagrania nigdy nie zostały użyte, jeżeli znajdę – nie wiem czy one są jeszcze na serwerze – zostaną użyte”. Ponadto Obwiniony nie zaprzeczył podczas postępowania pojednawczego, że nagrywał rozmowy z mocodawcą, a wręcz wskazał, że „zgoda taka nie jest konieczna, gdy nagranie dotyczy podmiotów gospodarczych”.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny dał wiarę przytoczonym słowom Obwinionego, że dokonywał nagrywania Pokrzywdzonego bez jego wiedzy i zgody, natomiast za niewiarygodne uznał późniejsze nieprzyznanie się do stawianego zarzutu. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w Warszawie przychyla się do stanowiska Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, że Obwiniony nie miał prawa dokonywać nagrań, bez wiedzy drugiej strony, bowiem tego typu działania naruszają zasady uczciwości, lojalności i zaufania między stronami.
 
Tym bardziej za naganne należy uznać to, iż Obwiniony nie widzi nic złego w fakcie dokonywania nagrań rozmów z Pokrzywdzonym bez jego zgody, nie zważając na zasadę zaufania i lojalności względem klienta. Z wyjaśnień Obwinionego wynika wręcz, że chętnie wykorzysta nagrania ze spotkania z Pokrzywdzonym w celu obrony swoich racji, a jako profesjonalny pełnomocnik powinien być świadomy tego, że nie może w ten sposób pozyskanym materiałem swobodnie dysponować.
 
Zdaniem Sądu Dyscyplinarnego biorąc pod uwagę charakter naruszenia prawa, naruszenie zasad zaufania i lojalności względem klienta, brak skruchy Obwinionego zasadnie jest wymierzenie Obwinionemu kary nagany.
 
Uwzględniając wszystkie powyższe okoliczności Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzekł jak w sentencji.
 
O kosztach postępowania na podstawie art. 70? ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz § 1 ust. 1 pkt. 1 uchwały nr 86/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy