20.04.2024

Orzeczenie z dnia 4 marca 2013 r., Sygn. akt: D 2/2013

opublikowano: 2013-03-04 przez: Mika Ewelina

Orzeczenie z dnia 4 marca 2013 r, Sygn. akt: D 2/2013
Orzeczenie prawomocne
Przewodniczący: r. pr. Igor Bąkowski
Członkowie: r. pr. Mirosław Adamczyk
r. pr. Tomasz Majorowicz
Protokolant: Karolina Izdebska
 
Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] r. w Warszawie sprawy przeciwko r. pr. P, [...], obwinionemu o to, że:
1)      w okresie od dnia [...] r. do chwili obecnej w Warszawie nie uiścił na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie kwoty [...] zł, zasądzonej od niego tytułem kary pieniężnej oraz zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego na podstawie orzeczeń Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie:
a) z dnia [...] r. w sprawie o sygn. akt [...]
b) z dnia [...] r. w sprawie o sygn. akt [...]
c) z dnia [...] r. w sprawie o sygn. akt [...]
d) z dnia [...] r. w sprawie o sygn. akt [...]
co stanowi naruszenie art. 1, art. 6 ust. 1 oraz art. 46 Kodeksu etyki radcy prawnego;
2)      nie stawił się w dniu [...] r. na wezwanie zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego na przesłuchanie w charakterze obwinionego i nie usprawiedliwił swojego niestawiennictwa, co stanowi naruszenie art. 47 ust. 1 Kodeksu etyki radcy prawnego, które to zachowania stanowią czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz wyżej powołanym przepisem Kodeksu etyki radcy prawnego;
 
orzeka:
 
1)      Uznaje r. pr. P, [...] winnym popełnienia czynu polegającego na tym, że w okresie od dnia [...] r. do chwili obecnej w Warszawie nie uiścił na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie kwoty [...] zł, zasądzonej od niego tytułem kary pieniężnej oraz zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego na podstawie orzeczeń Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie:
a) z dnia [...] r. w sprawie o sygn. akt [...]
b) z dnia [...] r. w sprawie o sygn. akt [...]
c) z dnia [...] r. w sprawie o sygn. akt [...]
d) z dnia [...] r. w sprawie o sygn. akt [...]
który to czyn kwalifikuje zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy o radcach prawnych, jako czyn sprzeczny z zasadami etyki radcy prawnego wskazanymi w art. 1, art. 6 ust. 1 oraz art. 46 Kodeksu etyki radcy prawnego i za czyn ten na podstawie art. 65 ust. 1 pkt. 3a ustawy o radcach prawnych wymierza obwinionemu karę pieniężną w wysokości [...] ([...]) złotych;
2)      Uznaje r. pr. P, [...] winnym popełnienia czynu polegającego na tym, że nie stawił się w dniu [...] r. na wezwanie zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego na przesłuchanie w charakterze obwinionego i nie usprawiedliwił swojego niestawiennictwa, który to czyn kwalifikuje zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy o radcach prawnych, jako czyn sprzeczny z zasadami etyki radcy prawnego wskazanymi w art. 47 ust. 1 Kodeksu etyki radcy prawnego i za czyn ten na podstawie art. 65 ust. 1 pkt. 1 ustawy o radcach prawnych wymierza obwinionemu karę upomnienia;
3)      Na podstawie art. 706 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego r. pr. P, na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...] ([...]) złotych.
 
Uzasadnienie
Pismem z dnia [...] r. złożonym do Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Kierownik Działu i Główny Księgowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie przekazał, iż w księgach rachunkowych według stanu na dzień sporządzenia pisma występuje nieuregulowana należność P (dalej zwanego także Obwinionym) z tytułu zasądzonych kosztów postępowania dyscyplinarnego i wymierzonych kar pieniężnych zaewidencjonowanych na podstawie otrzymanych odpisów prawomocnych orzeczeń Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w wysokości [...] złotych.

Obwiniony radca prawny P wezwany został dwukrotnie do złożenia wyjaśnień w sprawie - w dniu [...] r. oraz w dniu [...] r. jednakże nie odebrał przesyłki z wezwaniem nadanej na adres jego kancelarii pomimo pozostawienia awiza pocztowego w siedzibie jego kancelarii i nie złożył wyjaśnień.

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, postanowieniem z [...] r. ([...]) Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie postanowił wszcząć postępowanie dyscyplinarne, w toku, którego zarzucił obwinionemu (postanowienie o przedstawieniu zarzutów, [...]) że:
1) w okresie od dnia [...] r. do chwili obecnej w Warszawie nie uiścił na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie kwoty [...] zł, zasądzonej od niego tytułem kary pieniężnej oraz zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego na podstawie orzeczeń Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie:
a) z dnia [...] r. w sprawie o sygn. akt [...];
b) z dnia [...] r. w sprawie o sygn. akt [...];
c) z dnia [...] r. w sprawie o sygn. akt [...];
d) z dnia [...] r. w sprawie o sygn. akt [...];
co stanowi naruszenie art. 1, art. 6 ust. 1 oraz art. 46 Kodeksu etyki radcy prawnego;

2) nie stawił się w dniu [...] r. na wezwanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego na przesłuchanie w charakterze obwinionego i nie usprawiedliwił swojego niestawiennictwa, co stanowi naruszenie art. 47 ust. 1 Kodeksu etyki radcy prawnego;
co stanowi czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.) oraz wyżej powołanymi przepisami Kodeksu etyki radcy prawnego – załącznik do uchwały nr 5 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2007 r.

Pismem z [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wniósł do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie („OSD”) o wszczęcie przeciwko obwinionemu postępowania dyscyplinarnego w związku z zarzuconymi mu wyżej czynami (k. 32).

Pismo OSD z 8 lutego 2013 r. zawierające: (1) wezwanie obwinionego do osobistego stawiennictwa na rozprawę w dniu [...] r., (2) odpis wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, (3) pouczenie o prawie wniesienia pisemnej odpowiedzi na wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i (4) wezwanie do składania wniosków dowodowych zostało doręczone obwinionemu w dniu 12 lutego 2013 r., a Obwiniony osobiście pokwitował fakt odbioru wezwania (k. 40-41).

W dniu [...] r. przed OSD odbyła się rozprawa, na którą stawił się Obwiniony. Sąd Dyscyplinarny przeprowadził na rozprawie dowód z przesłuchania Obwinionego r. pr. P. Obwiniony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił iż ma niekorzystną sytuację biznesową. Wyjaśnił iż myślał, aby złożyć wniosek o rozłożenie należności na raty, ale go nie złożył, bo wiedział że i tak nie będzie w stanie ich płacić. Wyjaśnił iż, nie odpowiedział na wiosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, bo takich wniosków otrzymuje sporo. Stwierdził, że nie ma znaczenia, czy złoży wyjaśnienia czy nie, bo jego czyn jest oczywisty.

Na podstawie dowodów zgromadzonych w toku przewodu sądowego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił, co następuje:
W dniu [...] r. orzeczeniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie wydanym w sprawie [...] zasądzono od Obwinionego r.pr. P na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego (orzeczenie [...]).

W dniu [...] r. orzeczeniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie wydanym w sprawie [...] wymierzono obwinionemu r.pr. P karę pieniężną w wysokości [...] zł oraz zasądzono od Obwinionego na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego (orzeczenie [...]).

W dniu [...] r. orzeczeniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie wydanym w sprawie [...] zasądzono od Obwinionego r.pr. P na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego (orzeczenie [...]).

W dniu [...] r. orzeczeniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie wydanym w sprawie [...] zasądzono od Obwinionego r.pr. P na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego (orzeczenie [...]).

W dniu [...] r. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie wezwał Obwinionego r.pr. P do uiszczenia zasądzonej od niego kary pieniężnej oraz kosztów postępowania dyscyplinarnego (wezwania do zapłaty [...]).

Obwiniony nie zastosował się do tych wezwań (pismo [...]).

Pomimo dwukrotnego wezwania do złożenia wyjaśnień w niniejszej sprawie - w dniu [...] r. oraz w dniu [...] r. – nie odebrał przesyłki z wezwaniem nadanej na adres jego kancelarii pomimo pozostawienia awiza pocztowego w siedzibie jego kancelarii i nie złożył wyjaśnień.

Obwiniony nie stawił się w dniu [...] r. na wezwanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego na przesłuchanie w charakterze Obwinionego i nie usprawiedliwił swojego niestawiennictwa.

Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o przytoczone powyżej dowody i nie był kwestionowany przez Obwinionego.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że Obwiniony dopuścił się zarzucanych mu we wniosku o wszczęcie postępowania czynów. Obwiniony przyznał się w trakcie przesłuchania na rozprawie do ich popełnienia. Okoliczności czynów i fakt ich popełnienia nie budzą żadnych wątpliwości.

Pomimo prawomocnego skazania orzeczeniami Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, Obwiniony nie uiścił kosztów postępowań dyscyplinarnych ani nie uiścił orzeczonej kary pieniężnej.

Nie wykonując tych obowiązków Obwiniony okazał lekceważenie dla zasad etyki zawodowej jak i dla organów samorządu zawodowego. Zaniechania Obwinionego mają charakter rażący, szczególnie w aspekcie okoliczności, iż Obwiniony pomimo kilkukrotnego wymierzania mu kar dyscyplinarnych kontynuuje swoją działalność w sposób prowadzący do dalszego naruszania obowiązków wynikających z Kodeksu etyki radcy prawnego jak i Ustawy o radcach prawnych.

OSD uznał iż czyny Obwinionego r. pr. P w zakresie objętym punktem 1 wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego stanowią naruszenie zasad etyki radcy prawnego wskazanych w art. 1, art. 6 ust. 1 oraz art. 46 Kodeksu etyki radcy prawnego.

Obwiniony będąc w pełni świadomy ciążących na nim zobowiązań wobec Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie nie podjął prób kontaktu z Izbą w celu ustalenia sposobu uregulowania należności, ani nie wnosił o ich ewentualne rozłożenie na raty.

Uznając winę Obwinionego w zakresie objętym punktem 1 wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego OSD, mając na uwadze zawiniony charakter popełnionego przewinienia dyscyplinarnego uznał, że adekwatne będzie orzeczenie wobec Obwinionego na podstawie art. 65 ust. 1 pkt. 3a Ustawy o radcach prawnych kary pieniężnej w wysokości [...] złotych. OSD przy wymierzaniu kary odstąpił od wymierzania kary pozbawienia prawa do wykonywania zawodu, tak aby nie pozbawiać Obwinionego możliwości wykonywania zawodu. Rodzaj i wysokość wymierzonej kary jest uzasadniona znacznym stopniem winy i charakterem dokonanego naruszenia – brakiem uregulowania należności finansowych wynikających z prawomocnych orzeczeń. Kara pieniężna była więc adekwatna do dokonanych naruszeń

Obwiniony wbrew obowiązkom wynikającym z art. 47 ust. 1 Kodeksu etyki radcy prawnego nie stawił się w dniu [...] r. na wezwanie zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego na przesłuchanie w charakterze Obwinionego i nie usprawiedliwił swojego niestawiennictwa. Czyn ten – wskazany w punkcie 2 wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego – także nie budzi wątpliwości i jest przejawem lekceważenia dla organów samorządu zawodowego. Za czyn ten OSD wymierzył karę upomnienia. Kara ta w ocenie OSD jest adekwatna do popełnionego czynu.

O kosztach postępowania OSD orzekł na podstawie art. 70(6) ustawy o radcach prawnych, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.
(EM)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy