20.05.2019

Orzeczenie z dnia 3 listopada 2017 r. Sygn. akt: D 63/17

opublikowano: 2018-05-21 przez: Leśniak Grażyna

ORZECZENIE Z DNIA  03 listopada 2017 r. Sygn. akt: D  63/17
Orzeczenie prawomocne
WSD orzeczeniem z dnia 26 marca 2018r., sygn. WO -9/18 utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie.


 

PRZEWODNICZĄCY: radca prawny Michał Rajski
CZŁONKOWIE: radca  prawny Dominik Skoczek
radca prawny Agnieszka Świstak
PROTOKOLANT:  Renata Wernicka
 
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] w W. sprawy przeciwko aplikantowi radcowskiemu R., […], obwinionemu o to, że:
w dniu […] w godzinach […]-[…] oraz w dniu […] w godzinach […]-[…] w W.  był nieobecny na zajęciach szkoleniowych aplikantów,  pomimo  złożonego podpisu na  liście  obecności  dokumentującego uczestnictwo w szkoleniu w powyższych terminach i godzinach,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 1 oraz art. 6 i art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz w związku z § 5 pkt 1 i 5 regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej w związku z § 1 pkt 2 Przepisów porządkowych odbywania zajęć aplikantów aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. (stanowiących załącznik do uchwały Nr 1161/2015 r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia 16 grudnia 2015 r. a także uchwały Nr 1031/2016 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia 14 grudnia 2016 r.).
 
o r z e k a:
 
  1. Uniewinnia aplikanta radcowskiego R., […] od zarzucanego wnioskiem o ukaranie czynu.
 
  1. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania pokrywa Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Pismem z dnia […], do Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej: Rzecznik) kierownik działu aplikacji OIRP w W. zwróciła się z prośbą o podjęcie działań w sprawie Obwinionego, R. wpisanego na listę aplikantów radcowskich pod numerem […]. Wskazała że w dniu […], w godzinach […]-[…] została zweryfikowana lista obecności na zajęciach grupy […] i stwierdzono nieobecność Obwinionego na zajęciach, pomimo złożonego podpisu dokumentującego uczestnictwo w szkoleniu w powyższym terminie.
Obwiniony został poinformowany mailowo, że w przypadku powtórzenia się www. sytuacji sprawa zostanie skierowana do Rzecznika Dyscyplinarnego.
W dniu […] w godz. […]-[…] ponownie stwierdzono nieobecność aplikanta na zajęciach pomimo złożonego podpisu.
Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.
[…] postanowił wszcząć dochodzenie w sprawie. […] Rzecznik postawił Obwinionemu zarzut tego, że w dniu […] w godzinach […]-[…] oraz w dniu […] w godzinach […]-[…] w W. był nieobecny na zajęciach szkoleniowych aplikantów, pomimo złożonego podpisu na liście obecności dokumentującego uczestnictwo w szkoleniu w powyższych terminach i godzinach,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust.1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 1 oraz art. 6 i art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz w związku z § 5 pkt 1 i 5 regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej w związku z § 1 pkt 2 Przepisów porządkowych odbywania zajęć aplikantów aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. (stanowiących załącznik do uchwały Nr 1161/2015 r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia 16 grudnia 2015 r. a także uchwały Nr 1031/2016 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia 14 grudnia 2016 r.) 
Tego samego dnia Rzecznik przesłuchał Obwinionego, który potwierdził że w dniach
i godzinach wskazanych w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów nie był obecny na zajęciach,
tj. opuścił je  pomimo faktu że uprzednio potwierdził swoją obecność na nich. Obwiniony wskazał że nieobecności te spowodowane były wystąpieniem […] i […], a on zaś chory jest na […].
Dnia […] Obwiniony złożył pismo zawierające wniosek dowodowy o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z wyników badań  laboratoryjnych z dni:
[…], […], […], […], […], […], […], […],[…], […], […], […],  […], […], […], […], […], […], […] oraz z Pracowni Ultrasonografii, badania echokardiograficznego, badania tk przeprowadzonych w C. w W.
Dnia […] do Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.(dalej: Sąd) wpłynął wniosek Rzecznika o ukaranie aplikanta radcowskiego R. wpisanego na listę aplikantów radcowskich pod numerem […], za to że:
w dniu […] w godzinach […]-[…] oraz w dniu […] w godzinach […]-[…] w W. był nieobecny na zajęciach szkoleniowych aplikantów, pomimo złożonego podpisu na liście obecności dokumentującego uczestnictwo w szkoleniu w powyższych terminach i godzinach,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust.1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 1 oraz art. 6 i art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz w związku z § 5 pkt 1 i 5 regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej w związku z § 1 pkt 2 Przepisów porządkowych odbywania zajęć aplikantów aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. (stanowiących załącznik do uchwały Nr 1161/2015 r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia 16 grudnia 2015 r. a także uchwały Nr 1031/2016 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia 14 grudnia 2016 r.) 
 
Na rozprawie w dniu […] Sąd przeprowadził dowód z przesłuchania Obwinionego, który przyznał się do zarzucanych mu czynów, podniósł jednak że w jego ocenie czyny te nie wypełniają znamion czynu z art. 64  ust. 1 ustawy o radcach prawnych, albowiem w dniach wskazanych we wniosku o ukaranie wyszedł z zajęć około godziny […] z powodu […], które objawia się […], […]  i […].   Obwiniony wyjaśnił, że  zaczął chorować w  […] i tego miesiąca rozpoczął leczenie. […] pojawił się u niego kolejny raz […], co spowodowało że opuścił zajęcia w czasie ich trwania.
W dniu […] przebieg zdarzeń miał podobny przebieg jak w dniu […]. […] u Obwinionego występował kilkukrotnie, a w okresie w którym doszło do popełnienia przez niego zarzucanych mu czynów odbył około 30 badań mających na celu wykrycie przyczyny […]. Obwiniony wyjaśnił, że nie chciał używać choroby do usprawiedliwienia swojego zachowania, ponadto nie usprawiedliwiał swojej nieobecności ponieważ usłyszał od znajomych, że OIRP nie akceptuje zwolnień lekarskich, wobec czego nie wyjaśnił kwestii wyjścia z zajęć w trakcie ich trwania z odpowiednimi organami. Wychodził z zajęć z uwagi na wystąpienie […].
W ocenie Obwinionego jego czyny, z uwagi na okoliczność jego przewlekłej choroby, winny być ocenione jako przewinienia mniejszej wagi i sprawiedliwie byłoby udzielenie mu ostrzeżenia dziekańskiego.
 
Na podstawie całokształtu materiału dowodowego, ujawnionego w toku rozprawy głównej, Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
Obwiniony jest aplikantem radcowskim […] roku wpisanym na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych pod numerem […].
Obwiniony w dniu […] w godzinach […]-[…] oraz w dniu […] w godzinach […]-[…] w W. był nieobecny na zajęciach szkoleniowych aplikantów, pomimo złożonego podpisu na liście obecności dokumentującego uczestnictwo w szkoleniu w powyższych terminach i godzinach.
Obwiniony co najmniej od […] do […] choruje na […], co objawia się […], […] i […]. Od […] obwiniony jest pod stałą Opieką poradni Szpitala w W. gdzie w odstępach kilkutygodniowych przechodzi badania diagnostyczne.
Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: pisma obwinionego z dnia
[…] wraz z załączonymi do niego wynikami badań laboratoryjnych, badań Pracowni Ultrasonografii, badania echokardiograficznego, badania tk przeprowadzonych
w Szpitalu w W., przesłuchania Obwinionego.
Oceniając ustalenia stanu faktycznego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył,
co następuje:

Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że Obwiniony dopuścił się zarzucanych mu we wniosku o ukaranie czynów. Obwiniony nie kwestionował ustaleń stanu faktycznego, co więcej potwierdzał, że zarzucanych mi przez Rzecznika czynów się dopuścił.
Obwiniony swoją obronę oparł na zarzucie braku winy w czasie popełniania zarzucanych mu czynów, podnosząc, że dolegliwości związane z […] które objawiają się nawracającym […], […], […] i […] powodują że pomimo że był obecny na zajęciach, zmuszony był je opuścić. Także częściej niż osoba niemająca ww. dolegliwości musi […]. Obwiniony okoliczności te podnosił w trakcie dochodzenia jak i w czasie składania wyjaśnień przed Sądem. Ponadto Obwiniony w trakcie dochodzenia złożył do akt sprawy obszerną dokumentację medyczną swojego schorzenia.
Sąd dał wiarę wyjaśnieniom Obwinionego składanym w toku postępowania,
że Obwiniony cierpi na […]. Ponadto Sąd dał wiarę, że schorzenie to powodować może […] oraz […] powodujące dyskomfort, który z kolei może niespodziewanie uniemożliwiać udział w zajęciach aplikacji radcowskiej.
Jednocześnie w postępowaniu nie zostało udowodnione, że Obwiniony w […] i […]  nie cierpiał na […] i […]. Sąd zwraca jednocześnie uwagę że ewentualne wątpliwości w zakresie powyższego, zgodnie z art. 5 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego stosowanego odpowiednio w postepowaniu dyscyplinarnym należy rozstrzygnąć na korzyść Obwinionego.
Zgodnie z przepisami porządkowymi odbywania zajęć aplikantów aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. stanowiącymi załącznik do uchwały Nr 1031/2016 Rady OIRP w W. z dnia 14 grudnia 2016 r. aplikant zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności przed każdymi dwoma jednostkami godzinowymi zajęć w danym dniu poprzez własnoręczne podpisanie listy obecności.  
Zgodnie z § 23 pkt 1 uchwały Nr 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, aplikant ma prawo do nieobecności na zajęciach w łącznym wymiarze 54 jednostek godzinowych zajęć w formie wykładów lub ćwiczeń oraz 4 dni praktyk w danym roku szkoleniowym, niezależnie od przyczyny tej nieobecności.  Jednocześnie § 28 pkt 2 ust. 1) ww. uchwały stanowi, że nie zalicza się roku szkoleniowego
w przypadku, gdy aplikant opuścił w ciągu roku szkoleniowego zajęcia lub praktyki w wymiarze większym niż określony w § 23.
Przepisy dotyczące odbywania aplikacji radcowskiej nie przewidują możliwości usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.
Analiza powyższych przepisów prowadzi do konkluzji że aplikant radcowski który, zgodnie z §1 pkt 2) załącznika do uchwały Nr 1031/2016 Rady OIRP w W. z dnia
14 grudnia 2016 r. potwierdzi swoim podpisem obecność przed każdymi dwoma jednostkami godzinowymi zajęć w danym dniu, nie może zgodnie z tymi przepisami zajęć w czasie tych godzin, w których obecność swą potwierdził, opuścić. 
W przedmiotowym stanie faktycznym sprawy stwierdzić należy, że czyny zarzucane Obwinionemu stanowią naruszenie przepisów porządkowych odbywania zajęć aplikantów aplikacji radcowskiej i w konsekwencji podlegać mogą odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Jednocześnie, nie sposób oceniając winę Obwinionego nie zauważać, że cierpi on na chorobę, której przebieg powodować może że w chwili popełnienia czynów nie mógł w pełni panować nad swoim postępowaniem, co w ocenie Sądu wyłącza jego winę w chwili popełnienia czynu.
W ocenie Sądu zarzucane czyny należy podzielić na dwa etapy, tj. złożenie podpisu potwierdzającego obecność na zajęciach oraz wyjście z zajęć na których Obwiniony swoją obecność potwierdzał.  Uznając za udowodnione to, że Obwiniony cierpi na schorzenie, które może objawiać się […] należy uznać, że w chwili składania podpisów w dniach […] i […] mógł nie mieć świadomości że kilkadziesiąt minut później będzie zmuszony z zajęć tych wyjść, nie sposób więc przypisać mu winy w chwili popełnienia czynu wyrażającego się złożeniem podpisu. Także czyn polegający na wyjściu z zajęć pomimo uprzedniego poświadczenia obecności na nich nie sposób uznać za zawiniony. Powyższe pozostaje aktualne pomimo że przepisy porządkowe odbywania aplikacji radcowskiej nie przewidują możliwości usprawiedliwiania wyjścia z zajęć w czasie ich trwania, nawet w ekstremalnych przypadkach. Dla oceny stanu faktycznego, zdaniem Sądu, kluczowe znaczenie ma bowiem fakt że Obwiniony w chwili kiedy zajęcia w dniu […] w godzinach […]-[…] oraz w dniu […] w godzinach […]-[…] opuszczał obiektywnie nie był w stanie w nich uczestniczyć.
Reasumując Sąd uznał, że nie można Obwinionemu przypisać winy w czasie popełniania przewinień dyscyplinarnych, a w konsekwencji należało go od zarzucanych mu wnioskiem o ukaranie czynów, uniewinnić.
Sąd orzekł o kosztach postępowania na podstawie art. 70(6) ust. 2  ustawy o radcach prawnych.
 
 
(AD)
  
 
 
 
 
 
 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy