20.04.2024

Orzeczenie z dnia 3 kwietnia 2019 r. Sygn. akt: D 194/18

opublikowano: 2020-11-25 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 3 kwietnia 2019 r. Sygn. akt: D 194/18
Orzeczenie prawomocne
WSD orzeczeniem z dnia 23 lipca 2020 r. sygn. WO-36/20
zmienia zaskarżone orzeczenie w ten sposób, że zmienia punkt 1 zaskarżonego orzeczenia w zakresie wymierzonej obwinionemu kary i wymierza karę pieniężną w wysokości […]; uniewinnia obwinionego od zarzutu opisanego w punkcie 2 zaskarżonego orzeczenia; zmienia punkt 3 zaskarżonego orzeczenia w zakresie wymierzonej obwinionemu kary i wymierza karę pieniężną w wysokości […]; zmienia punkt 4 zaskarżonego orzeczenia w zakresie orzeczonej kary łącznej w ten sposób, że wymierza obwinionemu karę łączną w wysokości […]; w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie.

 
PRZEWODNICZĄCY:    r. pr. Tomasz Iwańczuk
CZŁONKOWIE:           r. pr. Katarzyna Kosicka - Polak
r. pr. Andrzej Szmigiel
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu C., […], obwinionemu o to, że:
1) dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez niewydanie spółce A. sp. z o. o. z siedzibą w W. środków w wysokości […] ([…]) złotych otrzymanych w dniu […] r. od klienta – Szpitala C. z siedzibą w W. – w okresie od dnia […] r. do dnia wpłaty poszczególnych kwot A. sp. z o. o. z siedzibą w W., jednak nie później niż w dniu […] r. pomimo ziszczenia warunków wydania środków określonych w ugodzie z dnia […] r.,
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 12 ust. 1 oraz 37 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) oraz
2) dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez zawarcie w dniu […] r. ze spółką A. sp. z o. o., będącą klientem Kancelarii Radców Prawnych C. spółka partnerska z siedzibą w W., „porozumienia dotyczącego ugody” umożliwiającego Kancelarii Radców Prawnych C. spółka partnerska z siedzibą w W. korzystanie z kwoty […] zł otrzymanej od klienta – Szpitala C. z siedzibą w W. – celem wypłaty spółce A. sp. z o. o. z siedzibą w W.
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 7 ust. 2 oraz 25 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn: Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) oraz
3) dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez zdeponowanie środków pieniężnych w wysokości […] ([…]) złotych otrzymanych w dniu […] r. od klienta – Szpitala C. z siedzibą w W. – na rachunku bankowym spółki Kancelaria Radców Prawnych C. spółka partnerska z siedzibą w W. niewyodrębnionym od innych rachunków bankowych wyżej wymienionej spółki w okresie od dnia […] r. do dnia wypłaty środków spółce A. sp. z o. o. z siedzibą w W., nie później niż w dniu […],
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 12 ust. 1 oraz 37 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1870)
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego C., […], winnym zarzucanego w punkcie […] wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6, 12 ust. 1 oraz 37 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych wymierza karę zawieszenia na okres […] lat oraz dodatkowo na podstawie art. 65 art. 2b orzeka zakaz wykonywania patronatu na czas […] lat;
  2. Uznaje radcę prawnego C., […], winnym zarzucanego w punkcie […] wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6, 7 ust. 2 oraz 25 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych wymierza karę zawieszenia na okres […] lat oraz dodatkowo na podstawie art. 65 art. 2b orzeka zakaz wykonywania patronatu na czas […] lat;
  3. Uznaje radcę prawnego C., […], winnym zarzucanego w punkcie […] wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6, 12 ust. 1 oraz 37 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] ([…]) złotych;
  4. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w punktach od […] do […] łączy w ten sposób, że jako karę łączną orzeka karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu na czas […] lat oraz dodatkowo na podstawie art. 65 art. 2b orzeka zakaz wykonywania patronatu na czas […] lat;
  5. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego C., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) złotych.
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] r. do Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynęło zawiadomienie złożone przez Panią M. działającą w imieniu spółki Szpital C. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej „Zawiadamiający”) dotyczące niewykonania przez spółkę Kancelaria Radców Prawnych C. sp. z o.o. z siedzibą w W., w której radca prawny C. (dalej „Zaskarżony”) jest partnerem, ugody z dnia […] r. Na mocy ugody Kancelaria, po otrzymaniu od Zawiadamiającego kwoty […] zł miała na warunkach wynikających z ugody przekazać tę kwotę wierzycielowi Zawiadamiającego - spółce A. sp. z o.o. z siedzibą w W. W dniu złożenia zawiadomienia kwota […] zł nie została jeszcze przekazana, a Kancelaria pozostawała bierna w zakresie zadłużenia. Do zawiadomienia załączono ugodę oraz monit od A. sp. z o.o. z dnia […] r. W aktach sprawy znajduje się także dowód przekazania przez Zawiadamiającego na rachunek Kancelarii kwoty […] zł w dniu […] r.
 
Zawiadomienie zostało przekazane pismem z dnia […] r. według właściwości Rzecznikowi Dyscyplinarnemu OIRP w P., której członkiem był Zaskarżony (w części dotyczącej Zaskarżonego, w części dotyczącej drugiego partnera Kancelarii - r. pr. K. - sprawa toczyła się przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym OIRP w W. pod sygn. akt […], zakończona skierowaniem do OSD OIRP w W. wniosku o ukaranie obecnie rozpoznawanego przez ten Sąd). Na mocy zarządzenia zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w P. z dnia […] r., akta sprawy zostały przekazane do Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W.
 
W dniu […] r. dokonano przesłuchania w charakterze świadka Pana N. (k. […]-[…]). W dniu […] r. dokonano przesłuchania w charakterze świadka Pani M. (k. […]-[…]). W dniu […] r. dokonano przesłuchania w charakterze świadka Pana C. (k. […]-[…])
 
Dnia […] r. Rzeczni Dyscyplinarny wezwał r. pr. C. do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie […] dni od daty doręczenia niniejszego pisma.
 
Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. na skutek zawiadomienia złożonego przez Szpital C. sp. z o.o. z siedzibą w W. w sprawie radcy prawnego Pana C. nr wpisu […] na podstawie art. 303 i art. 305 § 1 w zw. z art. 325a § 2 oraz art. 325e § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 ze zm., dalej „Kpk”) w związku z art. 741 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm., dalej „ustawa o radcach prawnych”) postanowił wszcząć dochodzenie w sprawie dotyczącej niewydania w W. w bliżej nieustalonym czasie jednak nie później niż w dniu […] r. w imieniu spółki Szpital C. sp. z o.o. z siedzibą w W. kwoty […] ([…]) złotych spółce A. sp. z o.o. z siedzibą w W. pomimo zobowiązania zaciągniętego w dniu […] r. przez Kancelarię Radców Prawnych C. Sp. p. z siedzibą w W., w której radca prawny C. jest partnerem, do wydania kwoty […] zł A. sp. z o.o. na warunkach ustalonych w dniu […] r.; korzystania w okresie od dnia […] r. do dnia wypłaty A. sp. z o.o. poszczególnych kwot, jednak nie później niż do dnia […] r., na warunkach określonych „porozumieniem dotyczącym Ugody” zawartym w dniu […] r. między A. sp. z o.o. z siedzibą w W. a Kancelarią Radców Prawnych C. spółka partnerska z siedzibą w W. ze środków w wysokości […] ([…]) złotych otrzymanych w dniu […] r. od klienta - Szpitala C. z siedzibą w W. - celem wypłaty spółce A. sp. z o.o. z siedzibą w W. będącej równocześnie klientem Kancelarii Radców Prawnych C. spółka partnerska z siedzibą w W. oraz zdeponowania środków pieniężnych w wysokości […] ([…]) złotych otrzymanych w dniu […] r. od klienta - Szpitala C. z siedzibą w W. - na rachunku bankowym spółki Kancelaria Radców Prawnych C. spółka partnerska z siedzibą w W. niewyodrębnionym od innych rachunków bankowych wyżej wymienionej spółki w okresie od dnia […] r. do dnia wypłaty środków spółce A. sp. z o.o. z siedzibą w W., nie później niż w dniu […] r., tj. w sprawie czynu określonego wart. 6, 7 ust. 2, 12 ust. 1, 25 ust. 1, 37 ust. 1 i 5 Kodeksu Etyki Radcy prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (dalej „KERP") w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. (k. […]-[…])
 
Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. na podstawie art. 313 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) w zw. z art. 741 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn.zm.) postanowił przedstawić radcy prawnemu C. (nr wpisu […]) zarzut tego, że:
  1. dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez niewydanie spółce A. sp. z o.o. z siedzibą w W. środków w wysokości […] ([…]) złotych otrzymanych w dniu […] r. od klienta - Szpitala C. z siedzibą w W. - w okresie od dnia […] r. do dnia wypłaty poszczególnych kwot A. sp. z o.o. z siedzibą w W., jednak nie później niż w dniu […] r. pomimo ziszczenia warunków wydania środków określonych w ugodzie z dnia […] r., tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 12 ust. 1 oraz 37 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) oraz;
  2. dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez zawarcie w dniu […] r. ze spółką A. sp. z o.o., będącą klientem Kancelarii Radców Prawnych C. spółka partnerska z siedzibą w W., „porozumienia dotyczącego ugody" umożliwiającego Kancelarii Radców Prawnych C. spółka partnerska z siedzibą w W. korzystanie z kwoty […] zł otrzymanej od klienta - Szpitala C. z siedzibą w W. - celem wypłaty spółce A. sp. z o.o. z siedzibą w W., tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 7 ust. 2 oraz 25 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz;
  3. dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez zdeponowanie środków pieniężnych w wysokości […] zł otrzymanych w dniu […] r. od klienta – Szpitala C. z siedzibą w W. – na rachunek bankowy spółki Kancelarii Radców Prawnych C. spółka partnerska z siedzibą w W. niewyodrębnionym od innych rachunków bakowych wyżej wymienionej spółki w okresie od dnia […] r. do dnia wypłaty środków spółce A. Sp. z o.o. z siedzibą w W., nie później niż w dniu […] r., tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 12 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 
Postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. postanowił zamknąć dochodzenie. (k. […]). Dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w W. wniósł do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w W. wniosek o ukaranie radcy prawnego C. (nr wpisu […]). (k. […]-[…])
 
W dniu […] r., na rozprawie przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawiła się Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego. Nie stawił się Obwiniony r. pr. C., nie stawił się również nikt w imieniu pokrzywdzonego Szpitala C., prawidłowo powiadomieni o terminie rozprawy.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
 
W dniu […] r. radca prawny C., będąc ustanowionym pełnomocnikiem Szpitala C., zawarł w formie aktu notarialnego ugodę z firmą A. sp. z o.o. Zgodnie z jej treścią pełnomocnik Szpitala miał dokonać zapłaty […] zł na rzecz A. sp. z o.o.
 
Warunki zawartej ugody nie zostały wykonane przez radcę prawnego C.
 
Obwiniony zaniechał wydania spółce A. sp. z o.o. z siedzibą w W. środków w wysokości […] ([…]) złotych otrzymanych w dniu […] r. od klienta - Szpitala C. z siedzibą w W. - w okresie od dnia […] r. do dnia wpłaty poszczególnych kwot A. sp. z o.o. z siedzibą w W., jednak nie później niż w dniu […] r. pomimo ziszczenia warunków wydania środków określonych w ugodzie z dnia […].
 
W dniu w […] r. Obwiniony zawarł ze spółką A. sp. z o.o., będącą klientem Kancelarii Radców Prawnych C. i Partnerzy spółka partnerska z siedzibą w W., „porozumienia dotyczącego ugody” umożliwiającego Kancelarii Radców Prawnych C. spółka partnerska z siedzibą w W. korzystanie z kwoty […] zł otrzymanej od klienta - Szpitala C. z siedzibą w W. - celem wypłaty spółce A. sp. z o.o. z siedzibą w W.
 
Obwiniony zdeponował środki pieniężne w wysokości […] zł otrzymane w dniu […] r. od klienta – Szpitala C. z siedzibą w W. – na rachunek bankowy spółki Kancelarii Radców Prawnych C. spółka partnerska z siedzibą w W. niewyodrębnionym od innych rachunków bakowych wyżej wymienionej spółki w okresie od dnia […] r. do dnia wypłaty środków spółce A. Sp. z o.o. z siedzibą w W., nie później niż w dniu […] r.
 
Materiał dowodowy w niniejszej sprawie stanowią w pierwszej kolejności kserokopie dokumentów, korespondencji oraz innych dokumentów prywatnych. OSD uznał ten materiał za wiarygodny i potwierdzający odzwierciedlone w nim okoliczności. Prawdziwość załączonych do sprawy dokumentów nie budziła wątpliwości OSD, nie była również kwestionowana przez żadną ze stron. Tym samym OSD uznał, że zgromadzone dokumenty mogły stanowić rzetelną podstawę do dokonania ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie.
 
Również w części Sąd oparł swoje ustalenia faktyczne na osobowych źródłach informacji tj. na zeznaniach świadka M. oraz świadka N. Zeznania te uznać należało za wartościowe i wiarygodne, mogące stanowić podstawę ustaleń faktycznych. Wskazani zarówno na etapie postępowania przed Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., jak również przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wyjaśnili okoliczności całej sprawy, które korespondowały z pozostałym zgromadzonym w aktach sprawy materiałem dowodowym.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
I. W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., obwiniony radca prawny C., dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego – zarzucanego mu w pkt […] wniosku o ukaranie - który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6, 12 ust. 1 oraz 37 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych wymierzył karę zawieszenia wykonywania zawodu na okres […] lat oraz dodatkowo na podstawie art. 65 art. 2b orzekł zakaz wykonywania patronatu na czas […] lat.
 
Kolejno, zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w W., obwiniony radca prawny C. dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego - zarzucanego mu w pkt […] wniosku o ukaranie - który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6, 7 ust. 2 oraz 25 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych wymierzył karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres […] lat oraz dodatkowo na podstawie art. 65 art. 2b orzekł zakaz wykonywania patronatu na czas […] lat.
 
Nie ulega też wątpliwości tutejszego Sądu, iż obwiniony radca prawny C. dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego - zarzucanego mu w pkt […] wniosku o ukaranie - który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6, 12 ust. 1 oraz 37 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierzył karę pieniężną w wysokości […] ([…]) złotych;
 
Jak stanowi treść art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r., a mającej zastosowanie w niniejszej sprawie, radca prawny obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe zgodnie z prawem, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością.
 
Dalej zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r., o radcach prawnych (Dz. U. z 2010r., nr 10, poz. 65 z późn. zm.) radca prawny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego oraz za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki radcy prawnego. Podkreślić należy, iż powyższe jednoznacznie wskazuje, że wszczęcie postępowania może nastąpić, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie zawinionego, nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego bądź popełnienia czynów sprzecznych ze ślubowaniem radowskim lub zasadami etyki radcy prawnego.
 
Pełen obraz postawy radcy prawnego, po przeprowadzeniu wszystkich dowodów w sprawie, wskazuje, iż dokonywane przez niego czynności mogły być niezgodne z pojęciem należytej staranności wymaganej od działania profesjonalisty.
 
W szczególności, zebrany w sprawie materiał dowodowy, m.in. zeznania w charakterze świadka Pani M. działającej w imieniu spółki Szpital C. sp. z o.o. z siedzibą w W. - oraz złożone do akt sprawy dokumenty (w szczególności ugoda z dnia […] r., korespondencja dotycząca uprawomocnienia się postanowień o umorzeniu postępowań w sporach między Szpitalem C. sp. z o. o. [poprzednio działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej], a A. sp. z o.o., potwierdzenia przelewów od Szpitala C. sp. z o.o. oraz od Kancelarii Obwinionego na rzecz A. sp. z o.o. jak również porozumienie dotyczące ugody z dnia […] r. zawarte między przez Obwinionego z A. sp. z o.o., uzasadniają zdaniem tutejszego Sądu odpowiedzialność Obwinionego w zakresie wszystkich z zarzucanych mu czynów.
 
Wskazać bowiem należy, iż Obwiniony radca prawny nie wydał spółce A. sp. z o.o. z siedzibą w W. środków w wysokości […] ([…]) złotych otrzymanych w dniu […] r. od klienta - Szpitala C. z siedzibą w W. - w okresie od dnia […] r. do dnia wypłaty poszczególnych kwot A. sp. z o.o. z siedzibą w W., jednak nie później niż w dniu […] r. pomimo ziszczenia warunków wydania środków określonych w ugodzie z dnia […] r. Ponadto, Obwiniony zawarł w dniu […] r. ze spółką A. sp. z o.o., będącą klientem Kancelarii Radców Prawnych C. spółka partnerska z siedzibą w W., „porozumienia dotyczącego ugody” umożliwiającego Kancelarii Radców Prawnych C. spółka partnerska z siedzibą w W. korzystanie z kwoty […] zł otrzymanej od klienta - Szpitala C. z siedzibą w W. - celem wypłaty spółce A. sp. z o.o. z siedzibą w W., a także zdeponował środki pieniężne w wysokości […] zł otrzymane w dniu […] r. od klienta – Szpitala C. z siedzibą w W. – na rachunek bankowy spółki Kancelarii Radców Prawnych C. spółka partnerska z siedzibą w W. niewyodrębnionym od innych rachunków bakowych wyżej wymienionej spółki w okresie od dnia […] r. do dnia wypłaty środków spółce A. Sp. z o.o. z siedzibą w W., nie później niż w dniu […] r.
 
Powyższe zachowania radcy prawnego, w ocenie Sądu Dyscyplinarnego, uznać należy za oczywiście sprzeczne z wartościami prezentowanymi w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, jak i ustawy o radcach prawnych. Jako niedopuszczalne jawią się bowiem zachowania radcy prawnego - występującego w charakterze profesjonalnego pełnomocnika swojego klienta - sprowadzające się do dowolnego rozdysponowywania kwotami pieniężnymi pozostającymi w związku z przeprowadzanymi w imieniu Mocodawcy transakcjami handlowymi, czy też zawieranymi umowami. Przedstawione powyżej czynności przedsięwzięte przez Obwinionego radcę prawnego nie mogą zostać uznane za przejaw rzetelnej i lojalnej ochrony interesów klienta, zwłaszcza, że pozostawały one poza jego wiedzą. Na gruncie przedmiotowej sprawy, nie można zatem stwierdzić, iż Obwiniony radca prawny kierował się dobrem klienta w celu ochrony jego praw, natomiast działania Obwinionego stanowiące w istocie przewinienie dyscyplinarne zasługują na wymierzoną karę.
 
II. W zakresie kary tj. zarówno rodzaju jak i jej wysokości Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzekł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uznając, iż rodzaj kary jak i jej wysokość są adekwatne do popełnionych przez radcę prawnego czynów. Biorąc przy tym pod uwagę dotychczasową postawę radcy prawnego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzekł jako karę łączną karę zawieszenia prawa do wykonywania zwodu na czas […] lat oraz dodatkowo na podstawie art. 65 art. 2b orzekł o zakazie wykonywania patronatu na czas […] lat. W ocenie Sądu powyższa kara nie będzie stanowiła zbytniego obciążenia dla obwinionego radcy prawnego, a jednocześnie będzie na tyle znacząca, iż będzie zapobiegała ewentualnym kolejnym naruszeniom przepisów prawa oraz zasad etyki w przyszłości.
 
III. O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych biorąc pod uwagę stopień złożoności sprawy wyznaczających niezbędny nakład pracy dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.
 
(WK)
 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy