23.06.2024

Orzeczenie z dnia 3 grudnia 2019 r. Sygn. akt: D 194/19

opublikowano: 2021-02-12 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 3 grudnia 2019 r. Sygn. akt: D 194/19
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:     r. pr. Bogdan Sanowski
CZŁONKOWIE:           r. pr. Robert Karpiński
r. pr. Agnieszka Świstak
PROTOKOLANT:          Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu z urzędu sprawy przeciwko B., […], obwinionej o czyn z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego,
 
w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie o sygn. akt […], w której w dniu […] r. zapadło orzeczenie,
 
na podstawie art. 542 § 3 k.p.k. w zw. z art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. w zw. z art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych,
 
orzeka:
 
  1. wznawia postępowanie w sprawie B., […] zakończone orzeczeniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia […] r. o sygn. akt […];
  2. na podstawie art. 547 § 3 k.p.k. w zw. z art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych uchyla orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia […] r. o sygn. akt […] i postępowanie umarza;
  3. na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym w W. pokrywa Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] r. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wydał orzeczenie (sygn. akt […]) w sprawie przeciwko r.pr. B. (dalej: „Obwiniona”), wpisanej na listę radców prawnych pod numerem […].
 
Wskazanym wyżej orzeczeniem, Sąd uznał Obwinioną winną tego, że nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i uzyskała 36 z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r., czym naruszyła obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych (K. […]-[…]).
 
Przesyłka polecona z odpisem orzeczenia nie została odebrana przez Obwinioną (k. […]).
 
Do akt sprawy wpłynęła kopia odpisu skróconego aktu zgony Obwinionej (k. […]), z którego wynika, że Obwiniona zmarła w dniu […] r.
 
W świetle powyższego, Obwiniona zmarła w chwili, w której powołane wyżej orzeczenie nie było prawomocne.
 
W związku z tym, Sąd po przeprowadzeniu rozprawy, działając na podstawie art. 542 § 3 k.p.k. w zw. z art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k., art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. oraz art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych, wznowił postępowanie w przedmiotowej sprawie, uchylił zapadłe orzeczenie, a następnie umorzył postępowanie.
 
Wobec tego, że w sprawie nie doszło do ukarania, koszty postępowania dyscyplinarnego pokrywa tutejsza Okręgowa Izba Radców Prawnych na zasadzie wynikającej z art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy