25.04.2024

Orzeczenie z dnia 31 sierpnia 2020 r. Sygn. akt: D 42/20

opublikowano: 2022-01-28 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 31 sierpnia 2020 r. Sygn. akt: D 42/20
Orzeczenie jest prawomocne.
 
PRZEWODNICZĄCY: r. pr. Igor Bąkowski
CZŁONKOWIE:         r. pr. Marzena Okła - Anuszewska
r. pr. Katarzyna Szwed - Kawka
PROTOKOLANT: Wioletta Kopka
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu D., […], obwinionemu o to, że:
nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał wymaganych […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się  do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 KERP, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku), (t. j. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia […] r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku).
 
orzeka:
 
  1. Umarza postępowanie wobec prawnika zagranicznego D., […], na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. w związku z art. 741 ustawy o radcach prawnych, wobec skreślenia go z listy prawników zagranicznych uchwałą Rady OIRP w W. nr […] z […] r.
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty tytułem postępowania ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
Uzasadnienie
 
Prawnik zagraniczny wpisany na listę prawników zagranicznych prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. („OIRP”) D. („obwiniony”) został obwiniony przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego przy OIRP o to że naruszył naruszenia obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych, poprzez nieuzyskanie wymaganych […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r., co stanowi przewinienie dyscyplinarne jako naruszenie art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r.
 
[…] r. do akt sprawy wpłynęło pismo z wnioskiem o umorzenie postępowania przeciwko obwinionemu w związku ze skreśleniem go z listy prawników zagranicznych prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w W., do którego załączono odpis uchwały nr 740/2020 Rady OIRP w W. z […] r. w tym przedmiocie.
 
Sąd zważył co następuje:
 
W związku ze skreśleniem obwinionego uchwałą nr 740/2020 Rady OIRP w W. z […] r. Sąd postanowił umorzyć postępowanie na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 kpk w związku z art. 741 ustawy o radcach prawnych uchylić powyższe orzeczenie i umorzyć postępowanie.
 
O kosztach postępowania OSD orzekł na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
 
E.R.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy