25.04.2024

Orzeczenie z dnia 30 września 2016 r. Sygn. akt: D 48/2016

opublikowano: 2017-04-10 przez:

Orzeczenie z dnia 30 września 2016 r. Sygn. akt: D 48/2016
Orzeczenie prawomocne
 
Przewodniczący: radca prawny Tomasz Iwańczuk
                                                          Członkowie: radca prawny Dominik Skoczek
  radca prawny Michał Rajski
      Protokolant: Barbara Urbańska
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu. L., [...], obwinionemu o to, że:
będąc wezwaną do złożenia wyjaśnień pismem wystosowanym przez Rzecznika dyscyplinarnego N. z dnia [...] r., które to pismo zostało odebrane w dniu [...] r. nie wywiązała się ze złożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez Rzecznika Dyscyplinarnego terminie 14 dni tj. od dnia upływu 14 dniowego terminu do złożenia skargi od dnia [...]  r. r. do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów,
co stanowi naruszenie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych(jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 507 tj. z późn. zm.) w związku z art.
62 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia
22 listopada 2014 r.;
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego L., [...] , winną zarzucanego wnioskiem o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 62 ust. 3   Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną [...]. - ([...] zł); 
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego L., [...], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...],- zł ([...] złotych).
 
Uzasadnienie
 
W dniu [...] r., do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., wpłynęła skarga K. na postępowanie radcy prawnego L.

Postanowieniem z dnia [...] r., Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wszczęła z urzędu dochodzenie w sprawie popełnienia czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określonego w art. 62 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Dz. U. 2015 r. poz. 507 j.t. poprzez: nie złożenie w sprawie toczącej się przed rzecznikiem dyscyplinarnym RD [...] przez L. w okresie od dnia [...] r. tj. od daty odebrania pisma wystosowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. wzywającego radcę prawnego do złożenia wyjaśnień, do dnia wydania przedmiotowego postanowienia o wszczęciu z urzędu dochodzenia tj. do dnia [...] r., wyjaśnień w wyznaczonym przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego 14 dniowym terminie (k. [...]).
Kolejnym postanowieniem z dnia [...] r., Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. przedstawiła radcy prawnemu L. zarzut o to, że będąc wezwaną do złożenia wyjaśnień pismem wystosowanym przez Rzecznika Dyscyplinarnego N. z dnia [...] r, które to pismo zostało odebrane przez nią w dniu [...]  r. nie wywiązała się ze złożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez Rzecznika Dyscyplinarnego terminie 14 dni tj. od dnia upływu 14 dniowego terminu do złożenia skargi od dnia [...] r. r. do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, co stanowi naruszenie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (jedn. Tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 507 jt. z późn. zm.) w związku z art. 62 ust 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. (k. [...]).
W dniu [...] r., do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. został skierowany wniosek o ukaranie radcy prawnego L. (k. [...]).
W dniu [...] r., na rozprawie przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawiła się obwiniona radca prawny L. oraz Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego radca prawny L.2 (k. [...] ).
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
Pismem z dnia [...] r., obwiniony radca prawny L.1 została wezwana przez Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma. Wezwanie zostało skierowane na adres radcy prawnego L. wskazany w ewidencji radców prawnych tj. [...]
i odebrane w dniu [...] r. (k. [...] ).
W związku z brakiem odpowiedzi na wezwanie z dnia [...] r., Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wezwała radcę prawnego L. do osobistego stawiennictwa w Biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. celem uzupełnienia materiału dowodowego w postępowaniu dyscyplinarnym toczącym się pod sygn. akt RD [...]. Niniejsze wezwanie zostało doręczone radcy prawnemu skutecznie w dniu [...] r., (k. [...]).
Na rozprawie przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w dniu [...] r., stawiła się radca prawny L., która przyznała się do zarzucanych jej czynów wskazując jednocześnie, iż powodem nie złożenia
w terminie wyjaśnień była sytuacja [...] i [...] (k. [...]).
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
W ocenie Sądu wina radcy prawnego L. w zakresie zarzucanego jej czynu nie budziła żadnych wątpliwości. Sama obwiniona przyznała się do zarzucanego jej czynu wskazując jednocześnie, iż powodem brak kontaktu z Samorządem była [...] sytuacja [...] i [...].  
Zgodnie z treścią art. 62 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku, radca prawny wezwany do złożenia wyjaśnień przez podmioty, o których mowa w ust. 2, w sprawach wynikających
z ustawowych zadań samorządu radców prawnych bądź Kodeksu obowiązany jest złożyć wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
Krąg podmiotów upoważnionych do wzywania radców prawnych do składania wyjaśnień jest tożsamy z określonym w ust. 2 powołanego przepisu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, różnicę w tych instytucjach stanowi natomiast to, że w ust. 3 określono zakres spraw jako sprawy wynikające z ustawowych zadań samorządu radców prawnych bądź Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Pierwsza kategoria jest bardzo zbliżona do sformułowania użytego w ust. 1 komentowanego artykułu,
w którym mówi się o „sprawach związanych z zadaniami samorządu radców prawnych”, z tym że w ust. 3 zawężono je do zadań ustawowych. Ta kategoria została określona przede wszystkim w art. 41 u.r.pr.
 Radca prawny L. nie złożyła wyjaśnień na wezwanie Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., co jak wskazano było bezsporne. W ocenie Sądu nie może stanowić usprawiedliwienia nie złożenia wyjaśnień, wskazanie [...] sytuacji [...] i [...]. Jednocześnie powyższe usprawiedliwienie stanowiło jedynie stwierdzenie obwinionej, które to zostało zgłoszone dopiero na rozprawie. Obwiniona nie podjęła wcześniej, a w szczególności na etapie postępowania przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym kroków, które świadczyłyby chociażby o próbie usprawiedliwienia jej zachowania. Powyższe mogło spotkać się jedynie z wymierzeniem jej kary dyscyplinarnej, jaką w tym wypadku była kara grzywny.
W zakresie kary tj. zarówno rodzaju jak i jej wysokości Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzekł zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, uznając, iż rodzaj kary jak i jej wysokość są adekwatne do popełnionego przez radcę prawnego czynu. Biorąc przy tym pod uwagę dotychczasową postawę radcy prawnego oraz co istotne, jego postawę
w trakcie toczącego się postępowania, stawienie się na rozprawie, złożenie stosownych wyjaśnień jak i rodzaj popełnionego przewinienia dyscyplinarnego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzekł karę grzywny
w wysokości [...] zł. W ocenie Sądu powyższa kara nie będzie stanowiła zbytniego obciążenia dla obwinionego radcy prawnego L., a jednocześnie będzie na tyle znacząca, iż będzie zapobiegała ewentualnym kolejnym naruszeniom przepisów Samorządu Radców Prawnych w przyszłości.
O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 706 ust. 2 zdanie pierwsze oraz ust. 3 biorąc pod uwagę stopień złożoności sprawy wyznaczających niezbędny nakład pracy dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Jedynie na marginesie należało podkreślić, iż koszty postępowania dyscyplinarnego stanowią wszelkie wydatki poniesione w związku z tym postępowaniem.
 
(jk)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy