25.04.2024

Orzeczenie z dnia 30 lipca 2015 r. Sygn. akt: D 28/2015

opublikowano: 2015-12-07 przez: Mika Ewelina

Orzeczenie z dnia 30 lipca 2015 r. Sygn. akt: D 28/2015
Orzeczenie prawomocne
Przewodniczący: radca prawny Krzysztof Jacek Woś
Członkowie: radca prawny Tomasz Iwańczuk
radca prawny Jacek Wiśniewski
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu K. (1), [...], obwinionej o to, że:
nie dochowała należytej staranności w prowadzeniu sprawy o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu z dnia [...] r. przed Sądem Rejonowym w W., sygn. akt: [...] zleconej przez Panią K. (2), nie informowała Pani K. (2) co do stanu sprawy oraz naraziła Panią K. (2) na utratę kwoty [...] zł,
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6 ust. 1 i art.
28 ust. 1 i 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 507).
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego K. (1), [...], winną zarzucanego wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 ust. 1 i art. 28 ust. 1 i 5  Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych wymierza karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas [...] lat ([...] lata) oraz dodatkowo na podstawie art. 65 ust. 2b ustawy o radcach prawnych orzeka zakaz wykonywania patronatu na czas [...] lat ([...] lat); 
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego K. (1), [...], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...] zł ([...] złotych).
 
Uzasadnienie
 
Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. działając na podstawie art. 681 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507) wystąpił w dniu [...] r. (data doręczenia) do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko radcy prawnemu K. (1). Rzecznik dyscyplinarny zarzucił obwinionej, że nie dochowała należytej staranności w prowadzeniu sprawy o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu z dnia [...] r. przed Sądem Rejonowym w W., sygn. akt [...] zleconej przez Panią K. (2) (C.), nie informowała Pani K. (2) co do stanu sprawy oraz naraziła Panią K. (2) na utratę kwoty [...] zł, tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6 ust. 1 i art. 28 ust. 1 i 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił, co następuje:
K. (2), obywatelka [...], zam. w M., zwana dalej „pokrzywdzoną” udzieliła w dniu [...] r. radcy prawnemu K. (1), zwanej dalej „obwinioną”, pełnomocnictwa m. in. do zastępowania mocodawczyni przed wszystkimi sądami powszechnymi we wszystkich sprawach prowadzonych na terenie Polski. Obwiniona działając na podstawie wyżej wymienionego pełnomocnictwa, pismem, nie opatrzonym datą, złożonym do Sądu Rejonowego w W. [...] Wydział Cywilny w dniu [...] r. zgłosiła swój udział w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu z dnia [...] r. sporządzonemu przez S. (1) notariusza w W. rep. „[...]” nr [...] w którym R. oświadczyła o poddaniu się na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c. dobrowolnej egzekucji co do zapłaty do dnia [...] r. kwoty stanowiącej równowartość złotówkową [...] dolarów amerykańskich liczonej według średniego kursu walut NBP obowiązującym w dniu płatności. Do pisma obwiniona załączyła pełnomocnictwo i dowód uiszczenia przez pokrzywdzoną opłaty sądowej w kwocie [...] zł na rachunek Sądu Rejonowego w W. w dniu [...] r.
(dowody: kopie dokumentów – k. [...], [...], [...] akt)
W powyższej sprawie wszczętej przed Sądem Rejonowym w W. na podstawie wniosku pokrzywdzonej z dnia [...] r., w którym wskazano jako jej adres do korespondencji adres obwinionej: [...] W., ul. F., zostało wydane zarządzenie przewodniczącego z dnia [...] r. zobowiązujące wnioskodawczynię do uiszczenia opłaty sądowej w kwocie [...] zł w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku. Zarządzenie to zostało uznane za doręczone wnioskodawczyni przez awizo z dniem [...] r. Ponieważ w zakreślonym terminie, który upłynął bezskutecznie w dniu [...] r. zobowiązanie do uiszczenia opłaty od wniosku nie zostało wykonane, przewodniczący [...] Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w W. zarządzeniem z dnia [...] r. sygn. akt [...] zarządził zwrot wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.
(dowód: kopie dokumentów: k [...], k. [...] akt)
Zarządzeniem przewodniczącego z dnia [...] r., sygn. akt [...] Sąd Rejonowy w W. odmówił radcy prawnemu tu: obwinionej K. (1), udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika tu: pokrzywdzonej K. (2),. O powyższym obwiniona została powiadomiona pismem, które uznano za doręczone przez awizo w dniu [...] r.
(Dowody: kopie dokumentów – k. [...] akt).
O powyższych zarządzeniach przewodniczącego, obwiniona jako pełnomocnik pokrzywdzonej nie informowała swojej mocodawczyni w sprawie. Przeciwnie – informowała ją, że postępowanie sądowe jest w toku, informowała o postępowaniu odwoławczym w tej sprawie oraz o terminach rozpraw, a ponadto informowała pokrzywdzoną, że zastępuje ja w przedmiotowej sprawie. Ponadto obwiniona poinformowała pokrzywdzoną o konieczności uiszczenia opłaty sądowej w wysokości [...] zł, a po jej zwrocie przez Sąd Rejonowy w W. na rachunek bankowy wskazany przez obwinioną, nie zwróciła niezwłocznie tej kwoty pokrzywdzonej. O faktycznym stanie sprawy pokrzywdzona dowiedziała się w [...] r. po przyjeździe do Polski i po zapoznaniu się z aktami sądowymi.
(Dowód: zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia zasad etyki zawodowej k. [...] akt)
Z akt sądowych sprawy zawisłej przed Sądem Rejonowym w W. za sygn. akt [...] wynika, że obwiniona nie odbierała korespondencji kierowanej do niej, jako pełnomocniczki pokrzywdzonej, jak również korespondencji kierowanej do pokrzywdzonej, adresowanej na adres Kancelarii Prawniczej prowadzonej przez obwinioną.
(Dowody: k. [...], k. [...], k. [...], k. [...], k. [...] akt)
W postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez rzecznika dyscyplinarnego obwiniona nie złożyła – na jego wezwanie pisemnych wyjaśnień, nie stawiła się również na przesłuchanie w charakterze obwinionej. Mając powyższe na uwadze, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny dał wiarę informacjom przekazanym przez pełnomocnika pokrzywdzonej radcę prawnego S. (2) w piśmie z dnia [...] r. zawiadamiającym o uzasadnieniu podejrzenia naruszenia zasad etyki zawodowej przez obwinioną, które to informacje znajdują w pełni potwierdzenie w przywołanych powyżej dokumentach przedstawionych przez wymienionego pełnomocnika pokrzywdzonej.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, radca prawny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. Postępowanie obwinionej w niniejszej sprawie stało w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 6 ust. 1 oraz 28 ust. 1 i 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego wprowadzonego uchwałą VIII Krajowego zjazdu Radców Prawnych nr 5/2007 z dnia 10 listopada 2007 r. W myśl tych przepisów radca prawny obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe zgodnie prawem, uczciwie, rzeczowo i z należyta starannością. Stosunki pomiędzy radcą prawnym a klientem powinny być oparte na zaufaniu, a radca prawny obowiązany jest informować klienta o przebiegu sprawy i jej wyniku w sposób ustalony z klientem. W rozpoznawanej sprawie przekazywane pokrzywdzonej przez obwinioną nieprawdziwe informacje o przebiegu powierzonej jej sprawy nie mogą być uznane za „informowanie o przebiegu sprawy”, o czym mowa w art. 28 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Przekazywanie nieprawdziwych informacji o stanie sprawy nie może być również uznane, za uczciwe wykonywanie czynności zawodowych, czego wymaga art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Z kolei działania polegające na złożeniu pisma procesowego w dacie zarządzenia zwrotu wniosku, nie odbieranie korespondencji kierowanej przez sąd powszechny w prowadzonej sprawie, a także postępowanie polegające na błędnym obliczeniu wysokości opłaty sądowej i zalecenie jej uiszczenia na rzecz sądu przez pokrzywdzoną – należało uznać za naruszenie wymogu należytej staranności, określonego w art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
Mając powyższe na względzie Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wymierzył obwinionej na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas [...] lat oraz dodatkowo na podstawie art. 65 ust. 2b powołanej ustawy orzekł zakaz wykonywania przez obwinioną patronatu na czas [...] ([...]) lat. W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego obwiniona swoją postawą przejawiającą się w lekceważeniu wezwań kierowanych przez rzecznika dyscyplinarnego i sąd, nie dała powodu do wymierzenia łagodniejszej kary, a biorąc pod uwagę, że w okresie od dnia [...] r. została ukarana już pięciokrotnie przez tutejszy sąd, który wymierzył jej kary pieniężne, których łączna wysokość wynosi [...] zł, a ponadto karę upomnienia – orzeczono jak w pkt 1 sentencji orzeczenia.
O wysokości kosztów orzeczono na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, mając na względzie podejmowane przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny czynności obejmujące poza rozprawą w dniu [...] r. także posiedzenia w dniu [...] r. i w dniu [...] r. na których zapadły postanowienia w przedmiocie przekazania sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu uzupełnienia dochodzenia.
(AG)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy