18.06.2024

Orzeczenie z dnia 2 grudnia 2019 r. Sygn. akt: D 124/19

opublikowano: 2021-04-29 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 2 grudnia 2019 r. Sygn. akt: D 124/19
Orzeczenie jest prawomocne.
 
PRZEWODNICZĄCY: r.pr. Katarzyna Szwed - Kawka
CZŁONKOWIE: r. pr. Robert Karpiński
r. pr. Tomasz Iwańczuk
PROTOKOLANT: Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu K. ([…]) obwinionej o to, że: nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskała żadnego z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszyła obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych, tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t.j. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku,
 
orzeka:
 
  1. Uniewinnić radcę prawnego K. ([…]) od zarzucanego jej czynu.
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania dyscyplinarnego przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem o ukaranie z dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w W. K. (zwany dalej „Rzecznikiem”) wniósł o uznanie winnym radcy prawnego K. (nr wpisu […]) popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego („KERP”) w związku z art. 7 § 1 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządy służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 KRRP z dn. 11.12.2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządy służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku („Regulamin Doskonalenia”) przez to, że nie uzyskała wymaganych […] ([…]) punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym […] r.
 
Obwiniona złożyła odpowiedź na wniosek o ukaranie pismem z dnia […] r. (data wpływu pisma do OIRP) informując, że w okresie od […] r. do […] r. pracowała w A. w R. jako konsul. Z powyższych względów nie zgadza się ze stwierdzeniem, że miała możliwość wykonania obowiązku szkoleniowego w sposób przez siebie wybrany, a wykonaniu tego obowiązku nie towarzyszyły żadne obiektywne przeszkody. Jednocześnie wskazała, iż korespondencją mailową z dnia […] r. przesłaną do OIRP złożyła wniosek o usprawiedliwienie nie odbycia szkoleń i wyjaśnienie, wraz z zaświadczeniem wystawionym przez swojego pracodawcę Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dodatkowo podniosła, iż brała udział w szkoleniach organizowany przez Departament Konsularny i przedłożyła dokumenty na okoliczność udziału w tym szkoleniach. Z powyższych względów Obwiniona wniosła o uniewinnienie (vide: odpowiedź k.[…])
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. rozpoznał sprawę na rozprawie w dniu […] r. na którą stawiła się Obwiniona. Obwiniona podtrzymała swoje stanowisko w sprawie.
 
Na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
 
Obwiniona K. jest radcą prawnym, wpisaną na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. pod numerem […].
 
Obwiniona nie brała udziału w szkoleniach zawodowych organizowanych przez OIRP w W. jednak brała udział w szkoleniach organizowanych przez swojego pracodawcę M. w dniach […]-[…] r. w L., w dniach […]-[…] r. w P., w dniach […]-[…] r. w L., w dniach […]-[…] r. w M. i w dniach […]-[…] r. w R. i zdobyła więcej niż wymagane […] punktów szkoleniowych.  Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych nr 103/IX/2015 z dnia […] r. (w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku) ustala się […] punkty za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu w charakterze słuchacza lub uczestnika.
 
Jak wynika z przedłożonych zaświadczeń:
- w dniach […]-[…] r. Obwiniona wzięła udział w […] godzinnym szkoleniu n/t stosowania przepisów odnoszących się do opieki nad dziećmi, […] godzinę na szkoleniu z akt prawa cywilnego, przepisów dot. ubezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej ([…]h),  – co daje łącznie […] pkt;
- w dniach […]-[…] r. Obwiniona wzięła udział w szkoleniu dot. prawa konsularnego w wymiarze […] h co daje […] punktów szkoleniowych;
- w dniach […]-[…] r. Obwiniona wzięła udział w szkoleniu dot. akt prawa cywilnego ([…]h), pomocy finansowej ([…]h) oraz pomocy konsularnego w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z atakami terrorystycznymi ([…]h), prawa konsularnego (depozyty, przesłuchania)- […] h co daje […] punktów szkoleniowych;
- w dniach […]-[…] r. Obwiniona wzięła udział w szkoleniu dot. opieki nad małoletnimi ([…]), przepisów konsularnych […] h, co daje […] punktów szkoleniowych;
- w dniach […] r. Obwiniona wzięła udział w szkoleniu dot. pomocy konsularnej  ([…]), spraw paszportowych ([…]) oraz przepisów dot. opieki i kurateli ([…]h) co daje […] punktów szkoleniowych.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Doskonalenia w okresie rozliczeniowym […] Obwiniona miała obowiązek odbycia szkoleń zawodowych lub innych form doskonalenia dla zgromadzenia minimum […] punktów rozliczeniowych. Obowiązek stałego doskonalenia oraz uczestnictwa w szkoleniach zawodowych na podstawie przepisów samorządowych wynika także z art. 14 ust. 1 i 2 KERP, zaś obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu ma podstawę w art. 61 ust. 2 KERP w zw. z art.  64§ 1 pkt 2 w zw. z art. 60 pkt 8 lit. f) i art. 60 pkt 8 lit h) ustawy o radcach prawnych.
 
W opinii Sądu Obwiniona obowiązek szkoleniowy wykonała z tym zastrzeżeniem iż nie zgłosiła odpowiednio wcześniej tego faktu organom OIRP. Zważyć należy, iż zgodnie z § 8 uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku – radcom prawnym, którzy uczestniczyli za granicą w formach doskonalenia zawodowego organizowanym dla prawników, zalicza się punkty szkoleniowe w liczbie przewidzianej w § 6 ust. 1. Warunkiem zaliczenia jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w takiej formie doskonalenia zawodowego.
 
Obwiniona nie przedłożyła wcześniej dokumentów potwierdzających udział w szkoleniach za granicą, niemniej, w opinii Sądu, brak jest podstaw do karania dyscyplinarnego Obwinionej skoro wypełniła ona swój obowiązek szkoleniowy.
 
W tym miejscu zwrócić należy uwagę, że już e-mailem z dnia […] r. Obwiniona zwracała się do Izby informując o swojej sytuacji zawodowej i wnosiła o zwolnienie ją z tego obowiązku – na pismo nie otrzymała żadnej odpowiedzi, co powinno być ocenione przez Rzecznika w kontekście ew. konsekwencji braku złożenia dokumentów o szkoleniu za granicą na wcześniejszym etapie.
 
Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd uniewinnił Obwinioną od zarzucanego jej we wniosku o ukaranie czynu.
 
W sprawie kosztów postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 70(6) ust. 2 ustawy o radcach prawnych i przejął je na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.
 
E.R.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy