25.04.2024

Orzeczenie z dnia 29 listopada 2016 r. sygn. akt: D 50/2016

opublikowano: 2017-05-04 przez:

Orzeczenie z dnia 29 listopada 2016 r. sygn. akt: D 50/2016
Orzeczenie prawomocne
Przewodniczący: radca prawny Artur Załuski
Członkowie: radca prawny Michał Rajski
radca prawny Bogdan Sanowski
Protokolant: Magdalena Wojtasiewicz
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawach w dniach [...] r. i [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy  prawnemu K., [...], obwinionemu o to, że:
pomimo ustalonego z klientem W. S.A. miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości [...] złotych netto za świadczenie pomocy prawnej, wystawił w dniu [...] r. fakturę VAT nr [...] na kwotę [...] złotych netto,
tj. naruszenia art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 2015.507).
 
orzeka: 
  1. Uniewinnia radcę prawnego K., [...], od zarzucanego wnioskiem o ukaranie czynu.
  2. Na podstawie art. 706 ust. 1 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
Uzasadnienie
 
W dniu [...] r. do OIRP w W. wpłynęła skarga W. S.A. z siedzibą w W. (Skarżąca) na działanie radcy prawnego K.
W skardze Skarżąca wskazała na możliwość naruszenia przez radcę prawnego K. w szczególności obowiązku uzgodnienia wysokości wynagrodzenia lub sposobu jego ustalenia z klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej. Skarżąca podważa m.in. wynagrodzenie na kwotę brutto [...] złotych wynikające z faktury VAT [...]. Według Skarżącej faktura VAT [...] dotyczy nieustalonego ze Skarżącą wynagrodzenia. Skarżąca stoi na stanowisku, że sporządzenie przez radcę prawnego K. zażalenia na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia w sprawie przed Sądem Okręgowym w W. (sygn. akt: [...]) dokonane zostało w granicach obsługi prawnej objętej rozliczeniem ryczałtowym uprzednio uzgodnionym przez Skarżącą i radcę prawnego K.
W odpowiedzi na pismo Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych
w W. z dnia [...] r., radca prawny K. pismem z dnia [...] r. złożył wyjaśnienia. Radca prawny K. podkreśla, że w dniu [...] r. zawarł ze Skarżącą umowę o świadczenie usług prawnych. Na jej podstawie radca prawny K. wystawiał comiesięczne faktury VAT, w tym faktury [...],[...],[...]. Radca prawny K. podkreśla, że w odniesieniu do sporządzenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia w sprawie z powództwa M. Sp. z o.o., sygn akt: [...], Skarżąca wyraziła zgodę na ostateczne rozliczenie zlecenia po jego wykonaniu na podstawie stawki godzinowej w wysokości [...] złotych/1h powiększonej o należny podatek VAT. Radca prawny K. przedstawił stosowne dowody na poparcie swoich wyjaśnień. Ostatecznie Skarżąca zakwestionowała ustalony wcześniej sposób wynagradzania i odmówiła zapłaty wynagrodzenia.
Pismem z dnia [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wezwała S. – Prezesa Zarządu Skarżącej w celu przesłuchania w charakterze świadka. Zgodnie z protokołem przesłuchania świadka z dnia [...] r. wezwany w charakterze świadka S. nie stawił się na przesłuchanie nie usprawiedliwiając swojej nieobecności. W dniu [...]
w charakterze świadka przesłuchany został K. – wiceprezes Zarządu Skarżącej. W treści zeznań świadek podkreśla, że umowa z radcą prawnym K. nie przewidywała stawki godzinowej a jedynie wynagrodzenie ryczałtowe. Świadek zaznacza, że radca prawny wypowiedział umowę o świadczenie usług prawnych „na koniec [...] r.”.  W przekonaniu świadka nienależne są kwoty wynikające z faktury VAT „za drugą połowę [...] r. i z faktury na kwotę [...] złotych”.
Pismem z dnia [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. radca prawny S. postanowiła o wszczęciu dochodzenia w sprawie nienależytego wykonywania zawodu w bliżej nieokreślonym czasie, lecz nie później niż od [...] r. w związku ze świadczeniem na rzecz Skarżącej pomocy prawnej tj. naruszenia art. 6 pkt 1 KERP w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
Pismem z dnia [...] r. radca prawny K. został wezwany przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w celu przesłuchania w charakterze obwinionego. Zgodnie z protokołem przesłuchania obwinionego z dnia [...] r. radca prawny K. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Za bezsprzeczny fakt radca prawny K. uznał zawarcie ze Skarżącą umowy o świadczenie usług prawnych z wynagrodzeniem ryczałtowym. Radca prawny K. podkreślił, że w [...] r. podczas spotkania Prezesa Zarządu Skarżącej – S. z nim i z pracownikami działu prawnego Skarżącej ustalono, że w przedmiocie zażalenia na postanowienie zabezpieczające w sprawie M. Sp. z o.o. i W. S.A. wynagrodzenie należne radcy prawnemu K. przysługiwać będzie niezależnie od wspomnianej umowy i naliczane zostanie według stawek godzinowych. Sposób wynagradzania według stawki godzinowej i stawka godzinowa były wielokrotnie potwierdzane przez pracownice działu prawnego – L. i M., a także S. – Prezesa Zarządu Skarżącej i K. – Członka Zarządu Skarżącej.  Potwierdzenie dokonane zostało w sposób mailowy, ustny i telefoniczny.
Pismem z dnia [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. postanowiła o przedstawieniu radcy prawnemu [...] zarzutu o to, że pomimo ustalonego z klientem W. S.A. miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości [...] złotych netto za świadczenie pomocy prawnej, wystawił w dniu [...] r. fakturę VAT nr [...] na kwotę [...] zł netto tj. naruszenia art. 12 KERP w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach  prawnych. W uzasadnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. podkreśliła, że zebrany w sprawie materiał dowodowy, w szczególności analiza zgromadzonych w sprawie dokumentów w postaci oferty świadczenia pomocy prawnej z dnia [...] r. skierowanej do Zarządu W. S.A., Ogólnych Warunków Świadczenia pomocy prawnej przez Kancelarię Radcy Prawnego K. w stopniu znacznym uprawdopodobniła, że radca prawny popełnił zarzucane mu czyny.
Pismami z dnia [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. wezwała S. i M. w celu przesłuchania w charakterze świadka. Zgodnie z protokołami przesłuchania świadka z dnia [...] r. zarówno S., jak i M. nie stawiły się na przesłuchanie.
Pismem z dnia [...] r. radca prawny K. podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko i wnioski dowodowe, w tym o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków M. i S., a także ustosunkował się do zebranego w przedmiotowej sprawie materiału dowodowego. Następnie, pismem z dnia [...] r. radca prawny K. załączył do akt sprawy m.in. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na kierowaniu pod adresem radcy prawnego K. przez Skarżącą gróźb karalnych oraz wyłudzenia usługi bez rzeczywistej woli zapłaty wynagrodzenia za nią.
Postanowieniem z dnia [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. postanowiła oddalić wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków M. i S. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. uznała, że okoliczność, która ma być udowodniona nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, a wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania a zebrany w sprawie materiał dowodowy dostarczył podstaw do merytorycznego zakończenia postępowania
Pismami z dnia [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. odpowiednio postanowiła o zamknięciu dochodzenia, wniosła o ukaranie radcy prawnego K.
Pismem z dnia [...] r. radca prawny K. wniósł o umorzenie przedmiotowego postępowania z uwagi na zaistnienie przesłanki braku właściwości Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W., a także o zwrot wniosku o ukaranie z dnia [...] r. z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego, w szczególności poprzez dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków M. i S. oraz z uwagi na nieprzesłanie odpisu wniosku o ukaranie pełnomocnikowi radcy prawnego K. Kolejnym pismem z dnia [...] r. radca prawny K. wniósł o doręczenie wezwań na rozprawę wyznaczoną na dzień [...] r. adw. P., świadkowi S. i świadkowi M.
Po rozpoznaniu sprawy na rozprawach w dniach [...] r. i [...] r., OSD OIRP w W. zważył co następuje.
Okoliczności przedmiotowej sprawy nie budzą wątpliwości. W zakresie ustalenia faktów dotyczących naruszenia art. 12 ust. 1 KERP w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, OSD oparł się na materiale dowodowym ujawnionym w przedmiotowej sprawie. OSD uznał za wiarygodne w szczególności dowody z przesłuchania radcy prawnego K. w charakterze obwinionego oraz zeznań świadków S. i M. Fakty wynikające z powyższych dowodów OSD uznał spójne, kompletne, wzajemnie się potwierdzające. OSD odmówił wiarygodności dowodowi z zeznań świadka K. – Członka Zarządu Skarżącej. Fakty wynikające z tego dowodu stoją w sprzeczności z faktami wynikającymi ze spójnych i wzajemnie potwierdzających się okoliczności wynikających z dowodów z zeznań świadków S. i M. oraz przesłuchania radcy prawnego K. w charakterze obwinionego. Z uznanych przez OSD dowodów bezsprzecznie wynika fakt, że pomiędzy radcą prawnym K. a Skarżącą dokonane zostały ustalenia w zakresie rozliczenia sporządzenia projektu zażalenia w sprawie o sygn. akt: [...] według stawki godzinowej, a także w zakresie ustalenia wysokości tej stawki. W świetle powyższego, radca prawny K. nie popełnił przewinienia dyscyplinarnego, a zarzut naruszenia art. 12 ust. 1 KERP
w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych uznać należy za bezprzedmiotowy.
Z tych powodów należało orzec jak w sentencji.
(MW)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy