24.04.2024

Orzeczenie z dnia 29 czerwca 2020 r. sygn. akt: D 7/20

opublikowano: 2022-10-27 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 29 czerwca 2020 r. sygn. akt: D 7/20
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:      r. pr. Katarzyna Szwed - Kawka
CZŁONKOWIE:                 r. pr. Igor Bąkowski
r. pr. Krzysztof Jacek Woś
PROTOKOLANT:              Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W., sprawy przeciwko S1 (dalej zwany Obwinionym), ([…]), obwinionemu o to, że:
w okresie od […] r. do dnia […] r., w W., mimo prawomocnego i podlegającego wykonaniu od dnia […] r. orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w W., z dnia […] r. wymierzającemu mu karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu na czas […] miesięcy – nadal wykonywał zawód radcy prawnego – poprzez reprezentowanie na rozprawie w dniu […] r. przed Sądem Rejonowym dla W., II Wydział Cywilny, w charakterze pełnomocnika procesowego, uczestniczki U., (sygn. akt […]), 
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 3 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w związku z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
 
orzeka:
 
  1. Uznaje […] ([…]) winnym tego, że w dniu […] r. mimo prawomocnego i podlegającego wykonaniu od dnia […] r. orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w W., z dnia […] r. wymierzającemu mu karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu na czas sześciu miesięcy – nadal wykonywał zawód radcy prawnego – poprzez reprezentowanie na rozprawie w dniu […] r. przed Sądem Rejonowym dla W., II Wydział Cywilny, w charakterze pełnomocnika procesowego uczestniczki U., sygn. akt II […] i za czyn ten, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 3 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w związku z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych wymierza karę zawieszenia prawa do wykonywaniu zawodu radcy prawnego na czas […] ([…]) lat;
  2. Na podstawie art. 64 ust. 1  i art. 65 ust. 2b ustawy o radcach prawnych orzeka zakaz wykonywania patronatu na czas […] ([…]) lat;
  3. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od Obwinionego  ([…]) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) zł.
 
Uzasadnienie
 
Pismem z dnia […] r. Prokurator Prokuratury Rejonowej W., P.,-P., K., przesłał do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., wg właściwości pismo S2 dot. Obwinionego, obrońcy podejrzanych w sprawie o sygn. akt […] przeciwko U., (k.[…]). W piśmie  S2 z dnia […] r. poinformowała, że na ostatniej rozprawie, w dniu […] r. Obwiniony, obrońca U, poinformował, że reprezentował oskarżoną w postępowaniu przygotowawczym pomimo że był zawieszony do dnia […] r. co miałoby powodować bezwzględną nieważność postępowania. Ponadto, z informacji Mocodawczyni, oraz po potwierdzeniu treści protokołu wynika, że Obwiniony reprezentował U., i S3., w sprawie o uchylenie bądź zmianę nabycia spadku, zawisłej przed Sądem Rejonowym dla W., w W., sygn. akt […], a zatem po raz kolejny i świadomy i z premedytacją naruszył zasady etyki wykonywania zawodu radcy prawnego. (vide: pismo k. […])
 
Postanowieniem z dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny M., wszczął dochodzenie w sprawie wykonywania przez Obwinionego (nr wpisu […]) zawodu w sytuacji zawieszenia prawa do wykonywania zawodu. (vide: postanowienie k. […]) i zwrócił się do Sądu Rejonowego dla W., o udzielenie informacji dot. sprawy o sygn. akt […] (k. […])
 
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Rzecznik Dyscyplinarny wydał postanowienie o przedstawieniu Obwinionemu (nr wpisu […]) zarzutu tego, że w okresie od […] r. do dnia […] r. w W., pomimo prawomocnego i podlegającego wykonaniu od dnia […] r. orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w W., z dnia […] r. wymierzającego mu karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu na czas […] miesięcy – nadal wykonywał zawód radcy prawnego – poprzez reprezentowanie na rozprawie w dniu […] r. przed Sądem Rejonowym dla W., II Wydział Cywilny, w charakterze pełnomocnika procesowego uczestniczki U., (sygn. akt […]) tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w związku z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014. r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. (vide: postanowienie k. […])
 
Pismem z dnia […] r. skierowanym do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Rzecznik wniósł o ukaranie Obwinionego za to, że w okresie od […] r. do dnia […] r. w W., pomimo prawomocnego i podlegającego wykonaniu od dnia […] r. orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w W., z dnia […] r. wymierzającego mu karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu na czas sześciu miesięcy – nadal wykonywał zawód radcy prawnego – poprzez reprezentowanie na rozprawie w dniu […] r. przed Sądem Rejonowym dla W., II Wydział Cywilny, w charakterze pełnomocnika procesowego uczestniczki U., (sygn. akt […]) tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w związku z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014. r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. (vide: wniosek o ukaranie k. […])
 
Obwiniony składając wyjaśnienia przed Rzecznikiem wskazał, że nie potrafi określić czy postawiony mu zarzut jest zasadny „ponieważ nie ma dokumentów”.(vide: k. […])
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w W., rozpoznał sprawę na rozprawie w dniu […] r. przy obecności Obwinionego. Obwiniony przyznał się częściowo do winy wskazując, że reprezentował swoich klientów jako zarządca nieruchomości, na dowód czego złożył do akt umowę stałego zlecenia zawartą pomiędzy nim – jako zarządcą (nr licencji  […]) a U2 oraz pismo potwierdzające czynności procesowe jego jako pełnomocnika – w ramach stałego zlecenia. Nie potrafił wyjaśnić dlaczego założył togę. Obwiniony wskazał, że rok […] był dla niego ciężkim rokiem, rokiem w którym likwidował kancelarię w L., i musiał poprzekazywać wiele spraw a ta sprawa jest ostatnią sprawą.
 
Na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów Okręgowy Sąd Dyscyplinarny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w W., ustalił następujący stan faktyczny:
 
Obwiniony orzeczeniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych z dnia […] r. w pkt 1) uznał radcę prawnego winnym czynu naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego L., poprzez uderzenie go głową w twarz co spowodowało obrażenia ciała na czas powyżej […] dni uznając, że czyn ten stanowi czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 222§ 1 kk w zbiegu z art. 157§ 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk i  za to, na podstawie art. 64  ust. 1 i art. 65 ust. 2b ustawy o radcach prawnych wymierzył  karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu na czas sześciu miesięcy oraz na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 2 b ustawy o radcach prawnych wymierzył dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas […] lat. W pkt 2) OSD uznał radcę prawnego winnym popełnienia czynu polegającego na tym, że w dniu […] r. w W., w budynku Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy P., P., w W., przy ul. B., […] znieważył funkcjonariusza publicznego słowami powszechni uznawanymi za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem przez w/w obowiązków służbowych t.j. popełnienia czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 226 § 1 kk  i za to na podstawie art. 64  ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierzył mu karę nagany.
 
Orzeczeniem z dnia […] r. Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych utrzymał w mocy zaskarżony wyrok i obciążył Obwinionego kosztami postępowania odwoławczego. (vide: orzeczenie OSD sygn. akt […] z dnia […] r. oraz orzeczenie WSD z dnia […] r. sygn. akt […])
 
Na rozprawie, w dniu […] r. przed Sądem Rejonowym dla W., o sygn. akt […] Obwiniony reprezentował obecną na sali uczestniczkę U., oraz nieobecnego uczestnika S3, z powołaniem się na pełnomocnictwo w aktach sprawy (vide: protokół rozprawy k. […] )
 
Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów z dokumentów a w szczególności prawomocnych orzeczeń OSD i WSD a także protokołu rozprawy, która odbyła się przed Sądem Rejonowym dla W., o sygn. akt […] w dniu […] r.
 
Sąd nie dał wiary Obwinionemu, że w sprawie o sygn. akt […] reprezentował swoją Mocodawczynię na podstawie umowy zlecenia albowiem wyjaśnienia te są całkowicie niewiarygodne, zwłaszcza w świetle zapisów protokołu rozprawy oraz zachowania Obwinionego, który stawiwszy się na rozprawie nie tylko powołał się pełnomocnictwo w aktach sprawy ale i wystąpił w todze. Sąd uznał, że wersja przedstawiona przez Obwinionego jest nieudolną próbą  obrony w niniejszej sprawie. Odnosząc się do złożonych na rozprawie dokumentów – umowy stałego zlecenia z dnia […] r. oraz pełnomocnictwa z dnia […] r. – sąd nie dał im wiary z tych samych przyczyn.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył co następuje:
 
W świetle przeprowadzonych w sprawie dowodów wina Obwinionego nie budzi wątpliwości w zakresie zarzucanego mu we wniosku o ukaranie czynu jednakże Sąd uznał, iż czas jego popełnienia wymaga modyfikacji. Nie ulega wątpliwości, że orzeczeniem Okręgowego Sądu Okręgowego z dnia […] r. została wobec Obwinionego wymierzona kara zawieszenia prawa do wykonywania zawodu na czas do […] miesięcy. Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu […] r., jednak wbrew wskazanej we wniosku o ukaranie dacie podlegało wykonaniu od dnia […] r. Zgodnie z dyspozycją art. 62 (2) ustawy o radcach prawnych orzeczenia wydane przez WSD nie podlegają wykonaniu do czasu wniesienia kasacji lub bezskutecznego upływu terminu do jej wniesienia, a termin ten upłynął z dniem […] r.
 
Obwiniony zatem, wbrew treści wydanego w sprawie orzeczenia OSD, reprezentował uczestniczkę postępowania w sprawie spadkowej zawisłej przed Sądem Rejonowym dla W., w W., sygn. akt […] w dniu […] r. Brak jest dowodów potwierdzających, że Obwiniony wykonywał zawód radcy prawnego w całym wskazanym we wniosku o ukaranie czasie to jest w okresie od […] r. do dnia […] r., z powyższych względów – Sąd ograniczył czasokres czynu do dnia […] r. stawiennictwa Obwinionego i reprezentacji uczestniczki na rozprawie. Podkreślić przy tym należy, że z materiału dowodowego wynika że Obwiniony reprezentował na rozprawie również uczestnika S3, wniosek o ukaranie ograniczył się jednak do faktu reprezentacji uczestniczki U., czym Sąd wydający orzeczenie w sprawie był związany.
 
W ocenie Sądu, przewinienie radcy prawnego w tym zakresie było zawinione, tzn. Obwiniony w sposób świadomy działał w charakterze pełnomocnika doskonale zdając sobie sprawę z tego, iż w postępowaniu toczącym się przed tutejszym Sądem Dyscyplinarnym orzeczeniem wydanym w sprawie sygn. akt […] z dnia […] r., prawomocnym z dniem […] r. sygn. akt […] został zawieszony w prawie do wykonywania zawodu.
 
Czyn Obwinionego jest wysoce naganny. Obwiniony wykonuje zawód zaliczany do zawodów zaufania publicznego i takie postępowanie narusza w sposób zasadniczy dobre imię i wizerunek zawodu radcy prawnego. Podkreślić należy, że od radcy prawnego, świadczącego pomoc prawną, wymagana jest sumienność i najwyższa staranność. Zarówno w orzecznictwie sądowym, jak i w poglądach doktryny ugruntowane jest stanowisko potwierdzające, że zawodowy charakter działalności oznacza podwyższony zakres wymagań.
 
Obwiniony swoim postępowaniem dowiódł, że w swoim działaniu nie przyczynia się do umacniania porządku prawnego i ochrony słusznych praw lecz przeciwnie, traktuje prawo i swoje obowiązki instrumentalnie, sprzeniewierzając się ślubowaniu radcowskiemu. Podkreślić bowiem należy, iż takie zachowanie Obwinionego rodzi negatywne skutki dla stron postępowania, w których reprezentuje jedną z nich w charakterze pełnomocnika, albowiem takie postępowanie jest dotknięte nieważnością. Wskazać należy, że zachowanie Obwinionego stanowi zaprzeczenie elementarnego nakazu – działania zgodnego z prawem i osobistej uczciwości.
 
Z powyższych względów Sąd uznał, że adekwatną karą do popełnionego przewinienia będzie wymierzenie Obwinionemu kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas […] lat. Jest to czas, który, w ocenie Sądu,  zmusi Obwinionego do stosownej refleksji nad swoim zachowaniem a jednocześnie da mu szansę poprawy albowiem sąd, wbrew wydawanych w podobnych sprawach (to jest nie respektowania przez radcę prawnego orzeczenia o zawieszeniu w prawie do wykonywania zawodu) nie pozbawił Obwinionego prawa do wykonywania zawodu licząc, że jego zachowanie było uwarunkowane szeregiem trudnych sytuacji życiowych, z którymi zmagał się w tamtym czasie i że jest szansa, że po wykonaniu kary – do takich zachowań już nie dojdzie.
 
Mając na względzie naganny i wysoce nieetyczny charakter czynu, Sąd, na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 2 b ustawy o radcach prawnych orzekł wobec Obwinionego zakaz wykonywania patronatu na czas […] lat, uznając że radca prawny nie daje rękojmi sprawowania należytej opieki merytorycznej dla aplikantów i nie może być wzorem do naśladowania.
 
O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 70(6) ust. 2 ustawy o radcach prawnych, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.
 
GF

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy