24.04.2024

Orzeczenie z dnia 28 września 2021 r., Sygn. akt: D 33/21

opublikowano: 2022-07-26 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 28 września 2021 r., Sygn. akt: D 33/21
Orzeczenie jest nieprawomocne.
 
PRZEWODNICZĄCY: r. pr. Paulina Sibilska
CZŁONKOWIE: r. pr. Krzysztof Jacek-  Woś
r. pr. Agnieszka Korpas - Mattusch
PROTOKOLANT: Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu P. ([…]) obwinionemu o to, że:
naruszył Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w ten sposób, że w okresie od […] roku do […] roku radca prawny będąc pełnomocnikiem z wyboru Skarżącego, N. żądał od Skarżącego wyższego wynagrodzenia za wykonanie czynności w toku postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym dla W., […] Wydział za sygn. […] oraz przed Sądem Okręgowym w W., […] Wydział […] za sygn. akt […] tj. za stawiennictwo na rozprawach poza W., niż przewidziane umową zawartą z radcą prawnym o świadczenie pomocy prawnej z dnia […] roku i od zapłaty tego wynagrodzenia uzależniał wykonanie czynności tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 36 ust. 1 i 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.)
 
postanawia:
 
  1. Umorzyć postępowanie na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 741 i art. 70 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
  2. Na podstawie art. 98 § 2 k.p.k. w zw. z art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych odroczyć sporządzenie uzasadnienia na czas do 7 dni.
  3. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
Uzasadnienie
 
Dnia […] r. do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynął wniosek N. (Skarżący) o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Kancelarii Prawniczej […] sp.k. z siedzibą w W. (dalej „kancelaria”). W uzasadnieniu wniosku Skarżący wskazał, że w dniu […] r. podpisał z kancelarią standardową umowę o świadczenie pomocy prawnej z zakresie windykacji wierzytelności od Kancelarii Adwokackiej H. z siedzibą w W. i Kancelarii Prawnej J. […] i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w W., której zapisy kancelaria wielokrotnie naruszyła m.in. nie powiadamiając Skarżącego o odmowie przyjęcia zlecenia windykacji od Kancelarii J. […] i Wspólnicy sp.k., kierując sprawę przeciwko Kancelarii Adwokackiej H. do elektronicznego postępowania upominawczego, nie składając wniosku o przesłuchanie Skarżącego na wstępnym etapie prowadzonego postępowania, nie potwierdzając danych adresowych dłużnika, żądając za stawiennictwo na rozprawach poza W. wyższych kosztów niż wynikające z zawartej umowy, nie przestrzegając terminów sądowych, nie składając Skarżącemu sprawozdań z czynności podejmowanych w prowadzonych sprawach.
 
Radca prawny P. (dalej „radca prawny”) wezwany przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego do złożenia pisemnych wyjaśnień, zaprzeczył, aby popełnił przewinienie dyscyplinarne w związku ze świadczoną na rzecz Skarżącego pomocą prawną.
 
Po rozważeniu wyjaśnień radcy prawnego Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego postanowieniem z dnia […] r. postanowił odmówić wszczęcia postępowania w sprawie, a po uprawomocnieniu postanowienia wystąpić do Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z wnioskiem o udzielenie radcy prawnemu ostrzeżenia dziekańskiego.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Okręgowy Sąd Dyscyplinarny”) postanowieniem z […] r. uchylił postanowienie z dnia […] r. o odmowie wszczęcia postępowania i przekazał sprawę Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego do ponownego rozpoznania.
 
Postanowieniami z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego postanowił wszcząć dochodzenie i przedstawić radcy prawnemu zarzut naruszenia Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w ten sposób, że w okresie od […] roku do […] roku radca prawny będąc pełnomocnikiem z wyboru Skarżącego, N. żądał od Skarżącego wyższego wynagrodzenia za wykonanie czynności w toku postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym dla W., […] Wydział […] za sygn. […] oraz przed Sądem Okręgowym w W., […] Wydział […] za sygn. akt […] tj. za stawiennictwo na rozprawach poza W., niż przewidziane umową zawartą z radcą prawnym o świadczenie pomocy prawnej z dnia […] roku i od zapłaty tego wynagrodzenia uzależniał wykonanie czynności tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 36 ust. 1 i 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 
Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających postanowieniem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego postanowił umorzyć dochodzenie w sprawie, a po uprawomocnieniu postanowienia wystąpić do Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z wnioskiem o udzielenie radcy prawnemu ostrzeżenia dziekańskiego.
 
Skarżący złożył odwołanie od postanowienia Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego o umorzeniu dochodzenia.
 
Po rozpoznaniu odwołania Okręgowy Sąd Dyscyplinarny postanowieniem z dnia […] r. uchylił w całości zaskarżone postanowienie.
 
Po ponownej analizie sprawy Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wnioskiem z dnia […] r. wniósł o ukaranie radcy prawnego P. obwinionego o to, że naruszył Kodeks Etyki Radcy Prawnego w ten sposób, że w okresie od […] roku do […] roku radca prawny będąc pełnomocnikiem z wyboru Skarżącego żądał od Skarżącego wyższego wynagrodzenia za wykonanie czynności w toku opisanych powyżej postępowań sądowych.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny miał rozpatrzyć wniosek o ukaranie na rozprawie w dniu […] r. Po wywołaniu sprawy Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na przedawnienie karalności czynu zarzucanego radcy prawnemu.
 
Mając na uwadze powyższe Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje.
 
Przepis art. 70 ust 2. ustawy o radcach prawnych stanowi, że karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat. Wobec faktu, że czyn objęty wnioskiem o ukaranie został popełniony od […] r. do […] r., to karalność tego czynu ustała najpóźniej […] r. Przedawnienie karalności czynu powoduje brak możliwość orzeczenia przez sąd rozpatrujący sprawę kary dyscyplinarnej w stosunku do radcy prawnego. Ustanie karalności jest przesłanką bezwzględną ujemną i jej wystąpienie w trakcie postępowania dyscyplinarnego powoduje konieczność jego umorzenia. Na podstawie przepisu art. 741 ustawy o radcach prawnych do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z art. 17 § 1 pkt 6 KPK nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, jeżeli nastąpiło przedawnienie karalności, stąd konieczne było umorzenie postępowania.
 
Mając na uwadze powyższe orzeczono, jak w sentencji postanowienia.
 
E.R.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy