25.04.2024

Orzeczenie z dnia 28 maja 2021 r. Sygn. akt: D 63/20

opublikowano: 2021-12-03 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 28 maja 2021 r. Sygn. akt: D 63/20
Orzeczenie jest prawomocne.
 
PRZEWODNICZĄCY: r. pr. Tomasz Iwańczuk
CZŁONKOWIE:          r. pr. Artur Załuski
r. pr. Agnieszka Korpas - Mattusch
PROTOKOLANT:       Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W(1) po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu S. ([…]) obwinionej o to, że:
w okresie od roku […] do dnia ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów, w W(1), wykonywała czynności zawodowe wobec klientki W(2) w sposób nieprofesjonalny i sprzeczny z dobrem klienta – poprzez to, że mimo podjęcia się reprezentowania ww. w sprawie o dochodzenie odszkodowania za wypadek komunikacyjny, nie informowała klientki o stanie sprawy, w tym o tym, że sąd w dniu […] r. umorzył postępowanie w sprawie o zawezwanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego do próby ugodowej, po czym nie podjęła żadnej innej czynności procesowej w celu wywiązania się z zawartej z klientką umowy, jak również nie zwróciła klientce dokumentów na jej żądanie,
tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego S. ([…]) winną zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust.1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w kwocie […] ([…]) złotych;
  2. Na podstawie art. 65 ust. 2a ustawy o radcach prawnych dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas […] ([…]) lat;
  3. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionej radcy prawnego S. ([…]) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W(1) tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) złotych.
 
Uzasadnienie
 
Dnia […] r. do sekretariatu Okręgowej Izby Radców Prawnych w W(1) wpłynęła skarga Pani W(2) (dalej jako „Pokrzywdzona”) na r.pr. S. (dalej jako „Obwiniona”) w sprawie nierzetelnego prowadzenia sprawy Pokrzywdzonej, w szczególności niezwrócenia Pokrzywdzonej dokumentów oraz podejrzenia nie podjęcia czynności związanych z pomocą prawną, do której Obwiniona się zobowiązała. ( k […])
 
W dniu […] r. Obwiniona została wezwana przez Rzecznika Dyscyplinarnego celem złożenia pisemnych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Z kolei w dniu […] r. Rzecznik Dyscyplinarny postanowił wszcząć dochodzenie w sprawie nierzetelnego wykonywania czynności zawodowych przez Obwinioną wobec klientki tj. o popełnienie czynu z at. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 6 i art.12 ust. 1 KERP ( k […])
 
Dnia […] r. przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym odbyło się przesłuchanie Pokrzywdzonej. W toku przesłuchana podniosła, iż w […] r. zwróciła się do Obwinionej o pomoc prawną w sprawie o wniesienie pozwu o odszkodowanie za rozstrój zdrowia związany z wypadkiem drogowym. Obwiniona mimo podjęcia się sprawy nie przekazywała żadnych informacji o wniesieniu pozwu do Sąd, a Pokrzywdzona do chwili obecnej nie posiada wiedzy, czy postepowanie cywilne zostało zainicjowane. Z informacji jakie zebrała Pokrzywdzona wynika, iż pracujący w kancelarii Obwinionej pracownik poinformował ją, iż sprawę zgłoszono do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sama Obwiniona zapewniała o wystąpieniu do UFG o wypłatę odszkodowania w kwocie […] zł. Ponadto, wskazała, że podjęła próbę ugodową z UFG, jednak padła niekorzystana propozycja wobec czego zobowiązała się do dalszego prowadzenia sprawy. Pokrzywdzona od […] r. domaga się od Obwinionej zwrotu dokumentacji przekazanej na poczet prowadzenia sprawy. Pokrzywdzona zaznaczyła, iż Obwiniona wielokrotnie zbywała ja w zakresie przekazania dokumentów. (k […])
 
W dniu […] r. Rzecznik Dyscyplinarny wezwał Obwinioną do osobistego stawiennictwa na przesłuchanie w dniu […] r. Pismem z dnia […] r. Pokrzywdzona poinformowała Rzecznika Dyscyplinarnego o osobistym skontaktowaniu się z UFG celem pozyskania wiadomości o stanie sprawy. W odpowiedzi otrzymała protokół posiedzenia z dnia […] r., na którym Sąd umorzył postępowanie w sprawie o zawezwanie UFG do próby ugodowej. Obwiniona nie stawiła się na posiedzenie. (k.[…])
 
Postanowieniem z dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny przedstawił Obwinionej zarzut nierzetelnego wykonywania czynności zawodowych tj. o popełnienie czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 6 i 12 ust. 1 KERP poprzez to, iż okresie od roku […] do dnia ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów wykonywała czynności zawodowe wobec Pokrzywdzonej w sposób nieprofesjonalny i sprzeczny z dobrem klienta m.in. nie informowała klientki o stanie sprawy, w tym o umorzeniu postępowania o zawezwanie UFG do próby ugodowej oraz nie podjęła żadnej innej czynności procesowej by wywiązać się z zawartej z Pokrzywdzoną umowy, a także nie zwróciła na jej żądanie dokumentów. W dniu […] r. Rzecznik Dyscyplinarny wydał postanowienie o zamknięciu dochodzenia oraz skierował do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wniosek o ukaranie Obwinionej. ( k […])
 
W dniu […] r. Obwiniona złożyła pismo o odroczenie sprawy i wyznaczenie terminu w innej dacie. Nie podała jednak na usprawiedliwienie niestawiennictwa żadnych dowodów. ( k […])
 
Dnia […] r. przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym odbyło się posiedzenie w sprawie rozpatrzenia wniosku o ukaranie Obwinionej. Na posiedzeniu stawiła się Pokrzywdzona oraz Rzecznik Dyscyplinarny. Nie stawiła się Obwiniona.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
Po rozpoznaniu skierowanego przez Rzecznika Dyscyplinarnego wniosku o ukaranie w sprawie Obwinionego, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważywszy na całokształt okoliczności w niniejszej sprawie orzekł o uznaniu Obwinionej za winną popełnienia zarzucanego jej czynu dyscyplinarnego oraz za ten czyn wymierzył Obwinionej karę pieniężną w kwocie […] zł ([…] złotych) oraz zakazał wykonywania patronatu przez okres […] lat. Ponadto obciążył Obwinioną kosztami postępowania dyscyplinarnego w wysokości […] zł.
 
Wskazując na treść art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2020 r., poz.75 jt.) radca prawny podlega odpowiedzialności za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego i za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub zasadami etyki radcy prawnego. Zatem, wszczęcie postępowania dyscyplinarnego może nastąpić, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie dopuszczenia się przez radcę prawnego naruszenia przepisów prawa, zasad etyki radcy prawnego lub godności zawodu bądź czynów naruszających obowiązki zawodowe radcy prawnego. Analizując zgromadzony materiał dowodowy w ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego należy wskazać, iż wina Obwinionej nie budzi jakichkolwiek wątpliwości co do każdego ze stawianych jej zarzutów. Wobec tego wniosek o ukaranie należało w całości uznać za zasadny.
 
Obwiniona pomimo reprezentowania klientki w sprawie dochodzenia odszkodowania za wypadek komunikacyjny przez cały okres świadczenia pomocy prawnej nie informowała Pokrzywdzonej o stanie sprawy, nie stawiła się w dniu […] r. na posiedzenie z wniosku swojej klientki w sprawie o zawezwanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego do próby ugodowej czym działała na szkodę klientki doprowadzając do umorzenia postępowania przez Sąd rozpoznający sprawę. Nadto, nie podjęła żadnej innej czynności procesowej celem wywiązania się z przyjętego zlecenia oraz od […] r. uchylała się skutecznie od zwrotu Pokrzywdzonej dokumentów mimo jej wielokrotnych próśb. Okoliczności powyższe zostały ustalone w postepowaniu dyscyplinarnym i są niezaprzeczalne.
 
Poprzez powyższe działania Obwiniona sprzeniewierzyła się zasadzie rzetelności oraz uczciwości sprecyzowanych łącznie w art. 6 KERP, które nakazują radcy prawnemu sumienne świadczenie pomocy prawnej wzbudzające zaufanie klienta, w tym rzeczywiste informowanie go o stanie jego sprawy oraz podejmowanie czynności zmierzających do ochrony jego praw. Zaniechane podjęcia przez Obwinioną dalszych czynności związanych ze sprawą wbrew interesowi i woli klienta wypełnia znamiona przewinienia dyscyplinarnego. Co więcej, zachowanie takie w sposób oczywisty zmierza do naruszenia podstawowych zasad wykonywania zawodu oraz wartości i obowiązków etycznych radcy prawnego w wywiązywaniu się ze swych obowiązków zawodowych.
 
Nadto Obwiniona działała wbrew dobru klienta naruszając także zasadę lojalności wyrażoną w art. 8 KERP, której istotą jest zagwarantowanie tego, aby każdy klient mógł pokładać pełne zaufanie w tym, że radca prawny świadczy pomoc na jego rzecz w sposób, który nie naruszy jego interesów (T. Jaroszyński (red), Kodeks Etyki Radcy Prawnego Komentarz, Wydanie 2, Warszawa 2018). Obwiniona nie stawiając się na posiedzenie w przedmiocie zawezwania do próby ugodowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego uniemożliwiła Pokrzywdzonej osiągnięcie korzystnego dla niej konsensusu. Co więcej, Obwiniona naraziła Pokrzywdzoną na dalsze nieprzewidziane przez nią koszty (k. […]). Działanie Obwinionej znamionuje nieprofesjonalne podejście do klienta wyrażające się w niedbałości o prowadzenie sprawy Pokrzywdzonej, co pozostaje w sprzeczności z normą postępowania wyrażoną w art. 12 ust. 1 KERP.
 
Wobec działań Obwinionej nie sposób znaleźć jakichkolwiek okoliczności łagodzących z uwag na to w ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego orzeczona kara jest adekwatna do stopnia winy i naruszenia obowiązków zawodowych.
 
W zakresie orzeczonych kosztów wzięto pod uwagę wszystkie aspekty sprawy oraz nakład pracy przy jej rozstrzyganiu.
 
Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.
 
E.R

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy