25.04.2024

Orzeczenie z dnia 28 maja 2019 r. Sygn. akt: D 62/19

opublikowano: 2021-01-08 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 28 maja 2019 r. Sygn. akt: D 62/19
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:     r. pr. Katarzyna Kosicka - Polak
CZŁONKOWIE:           r. pr. Agnieszka Świstak
r. pr. Michał Rajski
PROTOKOLANT:          Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu K.(1), […], obwinionemu o to, że:
nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał […] z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się  do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku),  (t. j. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku,
 
orzeka:
 
  1. Na podstawie art. 17 § 1 punkt 11 kpk w związku z art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych umarza postępowanie,
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowanie pokrywa Okręgowa Izba Radców w W.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem z dnia […] roku (data wpływu do Sądu: […] roku) Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., radca prawny K.(2) wniósł o ukaranie r. pr. K.(1), wpisanego na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. pod nr […] (dalej: „Obwiniony”), obwinionego o to, że nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał […] z wymaganych, co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] roku do […] roku, czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych, tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z art. 7 § 1 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
 
Obwiniony nie uczestniczył czynnie w postępowaniu.
 
Na rozprawie w dniu […] roku Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. ustalił, że Obwiniony został skreślony z ewidencji radców prawnych, mając status „SK” i nie wykonuje już zawodu radcy prawnego.
 
Mając na uwadze powyższe Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w związku z wykreśleniem radcy prawnego z listy radców prawnych zobowiązany był na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 741 ustawy o radcach prawnych, postępowanie w niniejszej sprawie umorzyć.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy