25.04.2024

Orzeczenie z dnia 28 maja 2013 r., Sygn. akt: D 45/2013

opublikowano: 2013-05-28 przez: Mika Ewelina

Orzeczenie z dnia 28 maja 2013 r., Sygn. akt: D 45/2013
Orzeczenie prawomocne
 
Przewodniczący: r. pr. Arkadiusz Famirski
Członkowie: r. pr. Tomasz Iwańczuk
r. pr. Paweł Kokieć
Protokolant:  Karolina Izdebska
 
Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...]r. w W sprawy przeciwko r. pr. K, [...] obwinionemu o to, że w okresie od […] roku nie uzyskał żadnego punktu szkoleniowego w ciągu Pierwszego Cyklu Szkoleniowego pomimo ciążącego na nim obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych i uzyskania co najmniej 30 punktów szkoleniowych, tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych w związku z art. 23 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r.
 
orzeka:
 
  1. Uznaje r. pr. K, [...], za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu tj. przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w związku z art. 23 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za ten czyn na podstawie art. 65 ust. 1 pkt. 1 ustawy o radcach prawnych i wymierza mu karę upomnienia;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego r. pr. K na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...] ([...]) złotych.
 

Uzasadnienie

 
Na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego w toku przewodu sądowego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił, że radca prawny K, nie wykonał obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych w okresie pierwszego cyklu szkoleń zawodowych tj. od [...].  W okresie tym, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie uzyskał żadnego punktu szkoleniowego. 

W tracie przesłuchania przed Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego odmówił składania wyjaśnień. W toku postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym nie stawił się na rozprawę pomimo prawidłowego zawiadomienia o jej terminie.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył co następuje.
Zgromadzone w sprawie dowody w postaci pisma Kierownika Działu Doskonalenia Zawodowego Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz złączonego do niego wykazu radców prawnych, którzy […] nie wykonali obowiązku doskonalenia zawodowego, wynika bezspornie, iż radca prawny K nie wykonał obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych. Z przedmiotowego zestawienia ([...]), wynika jednoznacznie, iż w cyklu szkoleń zawodowych trwającym […] obwiniony nie uzyskał żadnego punktu szkoleniowego. Zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego informacja zawarta w tym dokumencie nie budzi jakichkolwiek wątpliwości co do jej zgodności z prawdą. Zestawienie radców prawnych, którzy nie wykonali obowiązku szkoleniowego zostało bowiem sporządzone przez uprawnioną do tego osobę tj. Kierownika Działu Doskonalenia Zawodowego Radców Prawnych i w ramach wykonywania obowiązków służbowych.

Mając powyższe na uwadze Okręgowy Sad Dyscyplinarny uznał, że radca prawny K popełnił przewinienie dyscyplinarne zarzucane mu we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Zgodnie z Uchwałą nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, każdy radca prawny wpisany na listę radców prawnych obowiązany był uzyskać co najmniej 30 punktów szkoleniowych w ciągu pierwszego cyklu szkoleń zawodowych, który rozpoczął się w dniu […] Ponadto zgodnie z Uchwałą nr 74 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, radca prawny który w trakcie Cyklu Szkoleń Zawodowych rozpoczętego w dniu […] nie uzyskał wymaganej liczby punktów szkoleniowych obowiązany był uzyskać brakujące punkty do dnia […] Zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego niewykonanie wynikającego z powyższych uchwał Krajowej Rady Radców Prawnych obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych stanowi przewinienie dyscyplinarne określone w art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 23 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych, radca prawny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyny sprzeczne z zasadami etyki radcy prawnego. Stosownie zaś do art. 23 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, radca prawny obowiązany jest brać udział w szkoleniach zawodowych na zasadach określonych przez właściwy organ samorządu zawodowego. 

Wymierzając obwinionemu, na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych karę upomnienia Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał, że jest ona wystarczająca dla osiągniecia wobec obwinionego celu prewencyjnego. W ocenie Okręgowego Sadu Dyscyplinarnego kara upomnienia powinna wpłynąć dyscyplinująco na obwinionego i zapobiec podobnym przewinieniom w przyszłości. Ponadto kara ta będzie stanowić swoistego rodzaju ostrzeżenie dla obwinionego, mające skłonić go do przestrzegania zasad wykonywania zawodu radcy prawnego.

O kosztach Sąd orzekł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mając powyższe na względzie Sąd Dyscyplinarny orzekł jak na wstępie.
 
(EM)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy