25.04.2024

Orzeczenie z dnia 28 lutego 2022 r. Sygn. akt: D 120/21

opublikowano: 2023-11-03 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 28 lutego 2022 r. Sygn. akt: D 120/21
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:                  r. pr. Radosław Radosławski
CZŁONKOWIE:                 r. pr. Agnieszka Korpas-Mattusch
r. pr. Katarzyna Szwed-Kawka
PROTOKOLANT:                                      Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w składzie następującym po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu D. N. ([…]) obwinionemu o to, że:
nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i uzyskał 0 z 40 wymaganych od niego punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. - czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t.j. uchwała Nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku).
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego D. N. ([…]) winnym zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t.j. uchwała Nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku) i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego D. N. ([…]) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę 1 200 (jeden tysiąc dwieście) złotych.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem o ukaranie z dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (zwany dalej „Rzecznikiem”) wniósł o ukaranie r. pr. D. N., wpisanego na listę radców prawnych pod numerem […] (zwanego dalej „Obwinionym”) obwiniając go o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (dalej: „KERP”) w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu  przestrzegania tego obowiązku (zwanego dalej „Regulaminem Doskonalenia”) przez to, że nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i uzyskał 0 z 40 wymaganych od niego punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od dnia […] r. do […] r., czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych.
 
Obwiniony nie złożył wyjaśnień w toku prowadzonego przez Rzecznika postępowania przygotowawczego. 
 
Sąd rozpoznał sprawę na rozprawie w dniu […] r. pod nieobecność Obwinionego, prawidłowo powiadomionego o terminie rozprawy. Obwiniony nie usprawiedliwił swojej nieobecności ani nie wniósł o odroczenie rozprawy.
 
Jednocześnie Sąd uznał, że nie występują przyczyny uznania obecności Obwinionego na rozprawie za konieczną, gdyż stan faktyczny sprawy może być ustalony w oparciu o przedstawione przez ZRD dokumenty i postanowił prowadzić postępowanie bez udziału Obwinionego na podstawie art. 683 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił, co następuje:

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że Obwiniony nie uzyskał punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. (vide: pismo Dziekan Rady OIRP w W. k. 1 i zestawienie k. 2). Dział Członkowski Doskonalenia Zawodowego OIRP w W. wielokrotnie kierował do Obwinionego zawiadomienia dotyczące obowiązku doskonalenia zawodowego (k. 9-13).
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych radcowie prawni podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.
 
Zgodnie z art. 14 KERP radca prawny ma obowiązek dbać o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne (ust. 1) oraz obowiązany jest brać udział w szkoleniach zawodowych na zasadach określonych przez właściwy organ samorządu (ust. 2).
 
Ponadto na podstawie art. 61 ust. 2 KERP radca prawny obowiązany jest stosować się do uchwał organów samorządu radców prawnych.
 
Nieuzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów w cyklu szkoleniowym jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego i może spowodować odpowiedzialność dyscyplinarną radcy prawnego. W związku z tym zaniechanie Obwinionego w zakresie realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego stanowi naruszenie przepisów KERP, co podlega odpowiedzialności na podstawie art. 64 ustawy o radcach prawnych.
 
Cechą zawodu radcy prawnego, warunkującą zaufanie do niego, jest profesjonalizm i umiejętności praktyczne, od których zależy odpowiednie tzn. skuteczne wykonywanie pomocy prawnej. Radca prawny nieprzygotowany merytorycznie, szczególnie wobec powszechnych szybkich zmian prawnych, nie tylko nie udzieli pomocy ale może spowodować szkody po stronie klienta i swojej, ujemnie wpływając na wizerunek zawodu.
 
Biorąc pod uwagę całkowity brak wypełnienia obowiązku szkoleniowego przez Obwinionego Sąd uznał, że adekwatną karą dyscyplinarną jest kara nagany.

W sprawie kosztów postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 706 ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych, zgodnie z którymi zryczałtowane koszty postępowania ponosi Obwiniony, jeżeli został skazany. Ustalając koszty postępowania w niniejszej sprawie Sąd uwzględnił charakter sprawy i związany z tym nakład pracy organów dyscyplinarnych.
 
JR

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy