26.05.2024

Orzeczenie z dnia 28 lipca 2015 r. Sygn. akt: D 31/2015

opublikowano: 2016-01-28 przez:

Orzeczenie z dnia 28 lipca 2015 r. Sygn. akt: D 31/2015
Orzeczenie prawomocne
 

Przewodniczący: radca prawny Tomasz Iwańczuk
Członkowie: radca prawny Agnieszka Świstak
radca prawny Andrzej Szmigiel
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu J., [...], obwinionej o to, że:   
 1. podejmowała od dnia [...] r. co najmniej do dnia [...] r. czynności jako pełnomocnik w sprawie z powództwa B. przeciwko O. o rozwód przed Sądem Okręgowym w W., [...] Wydział Cywilny Rodzinny-Odwoławczy, sygn. akt: [...] pomimo zawieszenia jej w prawie do wykonywania zawodu,tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 28 ust. 2 w zw. z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 507),
 2. podejmowała od dnia [...] r. co najmniej do dnia [...] r. czynności jako pełnomocnik w sprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. o sygn. akt: [...] i [...] pomimo zawieszenia jej w prawie do wykonywania zawodu,tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 28 ust. 2 w zw. z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 507);
orzeka:
 1. Uznaje radcę prawnego J., [...], winną zarzucanego w pkt 1 wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego czynu, przy czym ustala, że czyn ten wypełnia znamiona określone w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 5 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego; 
 2. Uznaje radcę prawnego J., [...], winną zarzucanego w pkt 2 wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego czynu, przy czym ustala, że czyn ten wypełnia znamiona określone w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 5 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego; 
 3. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w pkt 1 i 2 orzeczenia łączy w ten sposób, że orzeka karę łączną karę pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego; 
 4. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego J., [...], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...] zł ([...] złotych).
Uzasadnienie
 
Pismem z dnia [...] roku (data prezentaty) znajdującym się w aktach sprawy o sygn.
D 31/2015 do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynęło zawiadomienie Sądu Okręgowego w W., [...] Wydziału Cywilny Rodzinny Odwoławczy w związku ze sprawą z powództwa B. przeciwko O. o rozwód z informacją, iż radca prawny J. (dalej jako: „Obwiniona”) występowała we wskazanej sprawie jako pełnomocnik procesowy pomimo zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu (k [...]).
W dniu [...] roku (data stempla pocztowego) do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z informacją, iż radca prawny J. pomimo, że jest zawieszona w prawie do wykonywania zawodu radcy prawnego to nadal podejmuje czynności w postępowaniu przez tut. Sądem w sprawach o sygn. akt [...] oraz [...] (k [...]).
Postanowieniem z dnia [...] roku Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po przeprowadzeniu czynności wstępnych na skutek powyższych zawiadomień, na podstawie art. 303, art. 305 § 1 w zw. z art. 325a § 2 oraz art. 325e § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku – Kodeks Postępowania Karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) w zw. z art. 741 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) postanowił wszcząć dochodzenie w sprawie dotyczącej:
 1. podejmowania od dnia [...] roku co najmniej do dnia [...] roku czynności jako pełnomocnik w sprawie z powództwa B. przeciwko O. o rozwód przed Sądem Okręgowym w W., [...] Wydział Cywilnym Rodzinnym – Odwoławczym, sygn. akt [...] pomimo zawieszenia radcy prawnemu prawa do wykonywania zawodu tj. w sprawie czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określone w art. 28 ust 2 w zw. z art. 6 kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w zw. z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 637 z późn. zm.),
 2. podejmowania od dnia [...] roku co najmniej do dnia [...] roku czynności jako pełnomocnik w sprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. o sygn. akt [...] i [...] pomimo zawieszenia radcy prawnemu prawa do wykonywania zawodu tj. w sprawie czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określone w art. 28 ust 2 w zw. z art. 6 kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w zw. z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. Nr 637 z późn. zm.).
W uzasadnieniu powyższego postanowienia Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wskazał, iż jego zdaniem zachowanie obwinionej może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej, albowiem polega ono na zachowaniu sprzecznym z zasadami etyki radcy prawnego. Co więcej wskazano na art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, zgodnie z którym radca prawny jest obowiązany wykonywać czynności zawodowe zgodnie z prawem, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością, jak również obowiązany jest dbać o godność zawodu przy wykonywaniu czynności zawodowych, a także w działalności publicznej i w życiu prywatnym. W dalszej części uzasadnienia podkreślono również, iż zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, oznacza nic innego jak to, że radca prawny nie wykonuje i nie może podejmować czynności zawodowych w okresie zawieszenia (k [...]).
W dniu [...] roku Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wydał postanowienie o przedstawieniu obwinionemu radcy prawnemu J. następujących zarzutów:
 1. podejmowania od dnia [...] roku co najmniej do dnia [...] roku czynności jako pełnomocnik w sprawie z powództwa B. przeciwko O. o rozwód przed Sądem Okręgowym w W., [...] Wydział Cywilnym Rodzinnym – Odwoławczym, sygn. akt [...] pomimo zawieszenia radcy prawnemu prawa do wykonywania zawodu tj. w sprawie czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określone w art. 28 ust 2 w zw. z art. 6 kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w zw. z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 637 z późn. zm.),
 2. podejmowania od dnia [...] roku co najmniej do dnia [...] roku czynności jako pełnomocnik w sprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. o sygn. akt [...] i [...] pomimo zawieszenia radcy prawnemu prawa do wykonywania zawodu tj. w sprawie czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określone w art. 28 ust 2 w zw. z art. 6 kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w zw. z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 637 z późn. zm.), (k [...]).
W dniu [...] roku Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wniósł do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, o to że:
 1. podejmowania od dnia [...] roku co najmniej do dnia [...] roku czynności jako pełnomocnik w sprawie z powództwa B. przeciwko O. o rozwód przed Sądem Okręgowym w W., [...] Wydział Cywilnym Rodzinnym – Odwoławczym, sygn. akt [...] pomimo zawieszenia radcy prawnemu prawa do wykonywania zawodu tj. w sprawie czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określone w art. 28 ust 2 w zw. z art. 6 kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w zw. z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 637 z późn. zm.),
 2. podejmowania od dnia [...] roku co najmniej do dnia [...] roku czynności jako pełnomocnik w sprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. o sygn. akt [...] i [...] pomimo zawieszenia radcy prawnemu prawa do wykonywania zawodu tj. w sprawie czynu naruszającego podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określone w art. 28 ust 2 w zw. z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w zw. z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 637 z późn. zm.).
W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku Rzecznik Dyscyplinarny uznał, że czyny zarzucane obwinionemu radcy prawnemu stanowią podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej, gdyż jego zdaniem doszło do naruszenia przez obwinioną art. 28 ust. 2 w zw. z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Wskazano, iż Obwiniona nie powinna wykonywać zawodu radcy prawnego, albowiem Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie orzeczeniem z dnia [...] roku w sprawie o sygn. akt [...] wymierzył obwinionej karę roku zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, zaś wskazane orzeczenie stało się prawomocne z dniem [...] roku i od tego właśnie momentu obwiniona była zawieszona w prawie wykonywania zawodu. Jak wskazano w uzasadnieniu niniejszego wniosku obwiniona nie miała prawa do reprezentowania stron przed Sądem Okręgowym w W., [...] Wydziałem Cywilny Rodzinny - Odwoławczy w związku ze sprawą z powództwa B. przeciwko O. o rozwód, jak również w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawach o sygn. akt [...] oraz [...]. Mając na uwadze powyższe Rzecznik Dyscyplinarny wskazał, iż jego zdaniem doszło do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez obwinioną (k [...]).
Pismem z dnia [...] roku (zwrotne poświadczenie odbioru) zostało doręczone obwinionej wezwanie na rozprawę, jak również odpis wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wraz z pouczeniem o prawie wniesienia odpowiedzi na w/w wniosek w terminie 7 dni (k [...]).
Pismem z dnia [...] roku (data wpływu do sekretariatu Okręgowej Izby Radców Prawnych), (dołączonym do akt niniejszej sprawy w dniu [...] roku) Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do tutejszej Okręgowej Izby Radców Prawnych z pytaniem, czy obwiniony radca prawny wykonuje zawód radcy prawnego, albowiem reprezentuje stronę w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt. [...] (k [...]).
Na rozprawie w dniu [...] roku przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., nikt się nie stawił z wyjątkiem Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W..
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
W postępowaniu toczącym się przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w sprawie o sygn. akt [...] radca prawny J. została obwiniona o to, że:
 1. nie dochowała należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków radcy prawnego, jako pełnomocnik P. Z. S. „C.” Sp. z o. o. poprzez złożenie w Sądzie Rejonowym dla W. w dniu [...] roku pozwu z powództwa P. Z. S. „C.” Sp. z o. o. przeciwko F. I. Sp. z o. o. o zapłatę obarczonego brakami formalnymi, co skutkowało dwukrotnym wezwaniem z dnia [...] oraz [...] roku P. Z. S. „C.” Sp. z o. o. do uzupełnienia braków formalnych pisma poprzez załączenie dokumentów potwierdzających umocowanie, wskazanie daty końcowej, od której spółka domaga się odsetek, sprecyzowanie jakie należności składają się na dochodzoną pozwem kwotę główną, tj. popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6 ust 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w zw. z art. 64 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.).
 2. nie dochowała należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków radcy prawnego, jako pełnomocnik P. Z. S. „C.” Sp. z o. o. poprzez wniesienie w dniu [...] roku do Sądu Rejonowego w O. pozwu z powództwa P. Z. S. „C.” Sp. z o. o. przeciwko P. o zapłatę obarczonego brakami formalnymi, co skutkowało wezwaniem z dnia [...] roku radcy prawnego do uzupełnienia braków formalnych poprzez uiszczenie opłaty sądowej od pozwu, złożenie podpisanego pozwu w formie zwykłej, a także prawidłowe, tj. zgodne z art. 6 ust 3 ustawy o radcach prawnych poświadczenie załączników do pozwu i jego odpisu, tj. popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6 ust 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w zw. z art. 64 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.);
 3. wystosowała w dniu [...] roku wezwanie do zapłaty wynagrodzenia P. Z. S. „C.” Sp. z o. o. pomimo wypowiedzenia pełnomocnictwa, zwolnienia radcy prawnego z obowiązku świadczenia pomocy prawnej i wbrew ustaleniom umowy między radcą prawnym, a P. Z. S. „C.” Sp. z o. o., tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 29 ust 1 i 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w zw. z art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.).
W związku z zarzucanymi obwinionej czynami Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w dniu [...] roku:
 1. Uznał radcę prawnego J. winną zarzucanego w pkt 1 czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne, jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 3a) ustawy o radcach prawnych wymierzył karę pieniężną w kwocie [...] zł;
 2. Uznał radcę prawnego J. winną zarzucanego w pkt 2 czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne, jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 3a) ustawy o radcach prawnych wymierzył karę pieniężną w kwocie [...] zł;
 3. Uniewinnił radcę prawnego J. od zarzucanego w pkt 3 czynu;
Dowód: Odpis prawomocnego orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia [...] roku k [...].
W kolejnym postępowaniu toczącym się przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w sprawie o sygn. akt [...] radca prawny J. została obwiniona o to, że:
 1. naruszyła zakaz działania w konflikcie interesów polegającego na złożeniu w dniu [...] r. do Sądu Okręgowego w W., [...] Wydział Cywilny pisma procesowego pełnomocnika powoda B. zastępowanego przez radcę prawnego i prowadzenia sprawy o rozwód z powództwa B. przeciwko O. pomimo, że wcześniej radca prawny była pełnomocnikiem O. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej w dniu [...] r. w tożsamej sprawie, tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 22 ust. 1 pkt a) Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.);
 2. nienależycie wykonywała obowiązki radcy prawnego działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia [...] r., jako pełnomocnik O. przeciwko B. poprzez złożenie do Sądu Okręgowego w W. pozwu o rozwód obarczonego brakami formalnymi, co skutkowało dwukrotnym wezwaniem z dnia [...] oraz [...] r. skierowanym do radcy prawnego do uzupełnienia braków formalnych a następnie wydaniem przez Sąd Okręgowy w Warszawie zarządzenia z dnia [...] r. o zwrocie pozwu na zasadzie art. 130 § 2 k.p.c., tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.).
W związku z zarzucanymi obwinionej czynami Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w dniu w sprawie [...] w dniu [...] roku:
 1. Uznał radcę prawnego J., [...], winną czynu zarzuconego w pkt 1 wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, który to czyn stanowił przewinienie dyscyplinarne, jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3a) ustawy o radcach prawnych wymierzył karę pieniężną w kwocie [...] zł;
 2. Uznał radcę prawnego J., [...], winną czynu zarzuconego w pkt 2 wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, który to czyn stanowił przewinienie dyscyplinarne, jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 22 ust. 1 pkt a) Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierzył karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas [...] ([...]) roku oraz na podstawie art. 65 ust. 2b) ustawy o radcach prawnych orzeka zakaz wykonywania patronatu na czas [...] ([...]) lat.
Niniejsze orzeczenie [...] uprawomocniło się w dniu [...] roku.
Dowód: Odpis prawomocnego orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia [...] roku.
W świetle zgromadzonego materiału dowodowego należy stwierdzić, iż obwiniona podejmowała od dnia [...], co najmniej do dnia [...] roku czynności w charakterze pełnomocnika strony w sprawie o sygn. akt [...]z powództwa B. przeciwko O., toczącej się w Sądzie Okręgowym w Warszawie, [...] Wydziale Cywilnym Rodzinnym – Odwoławczym.
Dowód: Pismo z Sądu Okręgowego w W., [...] Wydziału Cywilnego Rodzinnego – Odwoławczego z dnia [...] roku k [...].
Obwiniona podejmowała od dnia [...] roku do dnia [...] roku czynności, jako pełnomocnik w sprawach toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. o sygn. akt [...] oraz [...].
Dowód: Pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia [...] roku k [...].
Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o akta sprawy o sygn. [...], tj. dokumenty złożone do akt sprawy w tym pisma oraz odpisy orzeczeń z innych spraw dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko obwinionej.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
Sąd uznał, że zebrany w sprawie materiał dowodowy daje dostateczne podstawy do uznania, że obwiniona dopuściła się wskazanych we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego czynów.
W ocenie Sądu przewinienie radcy prawnego w tym zakresie było zawinione, tzn. obwiniona w sposób świadomy działa w charakterze pełnomocnika doskonale zdając sobie sprawę z tego, iż w postępowaniu toczącym się przed tutejszym Sądem Dyscyplinarnym orzeczeniem wydanym w sprawie [...] z dnia [...] roku, prawomocnym z dniem [...] roku została zawieszona w prawie do wykonywania zawodu. Co więcej należy zauważyć, iż wskazane orzeczenie zostało wydane w związku ze sprawą toczącą się przed Sądem Okręgowym w W., [...] Wydziałem Cywilnym Rodzinnym – Odwoławczym w sprawie z powództwa B. przeciwko O. tj. tej samej sprawie na podstawie której m. in. zostało zainicjowane niniejsze postępowanie. Dodatkowo obwiniona działała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w dwóch sprawach o czym jednoznacznie stanowi materiał dowodowy zebrany w trakcie niniejszego postępowania. Na marginesie należy podkreślić, że w toku tego postępowania do akt sprawy wpłynęło kolejne pismo z Naczelnego Sądu Administracyjnego, z którego wynika, iż obwiniona była również pełnomocnikiem w sprawie przed wskazanym Sądem o sygn. akt [...]. 
Postępowanie obwinionej narusza w sposób zasadniczy dobre imię i wizerunek zawodu radcy prawnego. Tym samym nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego, w tym gwarancji, że tytuł zawodowy, wiedza i umiejętności prawnicze nie będą przez nią wykorzystywane w złej wierze. Obwiniona swoim postępowaniem dowiodła, że w swoim działaniu nie przyczynia się do umacniania porządku prawnego i ochrony słusznych praw lecz przeciwnie, traktuje prawo i swoje obowiązki instrumentalnie, sprzeniewierzając się ślubowaniu radcowskiemu. Podkreślić bowiem należy, iż takie zachowanie obwinionej rodzi negatywne skutki dla stron postępowania, w których reprezentuje jedną z nich w charakterze pełnomocnika, albowiem takie postępowanie jest dotknięte nieważnością. Zdaniem Sądu jedynie surowa kara w tej sprawie daje szansę na zniwelowanie szkód w tym zakresie, jakie m.in. wizerunkowi radców prawych wyrządziła swoim postępowaniem obwiniona. W odniesieniu do czynu popełnionego przy najwyższym stopniu winy, motywowanego własnym interesem, jak również z uwagi na wskazane okoliczności adekwatna i uzasadniona jest najsurowsza kara dyscyplinarna – pozbawienia prawa do wykonywania zawodu. Wskazać należy, że zachowanie obwinionej stanowi zaprzeczenie elementarnego nakazu – działania zgodnego z prawem i osobistej uczciwości. Popełniając świadomie i w zamiarze bezpośrednim takie przewinienie obwiniona jednoznacznie dowiodła, że nie posiada kwalifikacji etycznych do wykonywania zawodu radcy prawnego i nie może być obdarzona niezbędnym w tym zakresie zaufaniem. Podkreślić jeszcze raz należy, iż reprezentując strony we wskazanych wcześniej procesach miała pełną świadomość, że nie ma do tego prawa, w związku z uprawomocnieniem się wcześniejszych orzeczeń, jednakże pomimo tego dalej występowała w charakterze pełnomocnika procesowego występując, jako radca prawny. Takie zachowanie zdaniem Sądu nie zasługuje na uznanie ze strony samorządu radcowskiego i powinno spotykać się z najsurowszą karą tj. karą skreślenia z listy radców prawnych.
Biorąc powyższe pod uwagę Okręgowy Sąd Dyscyplinarny orzekł jak na wstępie.
(AG)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy