25.04.2024

Orzeczenie z dnia 24 października 2013 r., Sygn. akt: D 90/2013

opublikowano: 2013-10-24 przez: Mika Ewelina

Orzeczenie z dnia 24 października 2013 r., Sygn. akt: D 90/2013
Orzeczenie prawomocne
 
Przewodniczący: r. pr. Tomasz Iwańczuk
Członkowie: r. pr. Krzysztof Woś
r. pr. Michał Rajski
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...]r. w Warszawie sprawy przeciwko r. pr. S, [...], Obwinionej o to, że: w okresie od [...] r. do [...] r. w Warszawie występując w charakterze pełnomocnika K w sprawie o sygn. akt. [...] przed Sądem Okręgowym w W {;;;} Wydziałem Ubezpieczeń Społecznych nie dokonała wniesienia w w/w terminie apelacji od wyroku tego sądu z dnia [...] r., co stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 oraz art. 28 ust. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, które to zachowanie stanowi czyn sprzeczny z zasadami etyki zawodowej w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.) oraz wyżej powołanym przepisem kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
 
orzeka:
 
  1. Uznaje r. pr. S, [...] winną popełnienia czynu polegającego na tym, że w okresie od [...] r. do [...] r. w W występując w charakterze pełnomocnika K w sprawie o sygn. akt. [...] przed Sądem Okręgowym w W {…} Wydziałem Ubezpieczeń Społecznych nie dokonała wniesienia w w/w terminie apelacji od wyroku tego sądu z dnia [...] r., który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany z ostrzeżeniem.
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od Obwinionej r. pr S. na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...] zł ([...]złotych).
 
 
Uzasadnienie
 
Pismem z dnia [...] roku (dalej: „Pokrzywdzona”) wniosła skargę na radcę prawnego S (dalej: „Obwiniona”) podnosząc, iż dopuściła się ona naruszenia zasad etyki zawodowej. Pokrzywdzona podnosiła, iż w [...] roku zwróciła się do Obwinionej o świadczenie pomocy prawnej w zakresie reprezentacji przed Sądem Okręgowym w W, w sprawie przeciwko Z. W dniu [...] roku radca prawny S złożyła do akt sprawy pełnomocnictwo, a następnie pismo procesowe i reprezentowała Pokrzywdzoną podczas rozprawy w dniu [...] roku. W sprawie wydano wyrok niekorzystny dla Pokrzywdzonej i zwróciła się ona do Obwinionej z żądaniem złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku, a następnie wniesienie apelacji. Radca prawny nie wniosła w terminie apelacji i w dniu [...] roku bezskutecznie zwracała się o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Pokrzywdzona deklarowała, iż dowiedziała się o tych faktach dopiero w [...] roku otrzymując wezwanie do zapłaty kosztów procesu. Do tego czasu Obwiniona nie kontaktowała się z Pokrzywdzoną. Pokrzywdzona była przekonana, że czekają na termin rozprawy apelacyjnej. Po nawiązaniu kontaktu Obwiniona w ramach rekompensaty proponowała Pokrzywdzonej sporządzenie „gratis” skargi do E […].

Radca prawny S wezwana przez Rzecznika Dyscyplinarnego w do złożenia pisemnych wyjaśnień podniosła, iż zarzuty podniesione przez Pokrzywdzoną są bezpodstawne. Deklarowała, iż w [...] roku informowała Pokrzywdzoną o zaistniałej sytuacji i proponowała wtedy Pokrzywdzonej sporządzenie „gratis” skargi do E.{…}. Pokrzywdzona nie chciała skorzystać z tej propozycji i nie kontaktowała się z Obwinioną przez półtora roku. Radca prawny przyznała, iż uchybiła terminowi do wniesienia apelacji, ponieważ zatrudniony przez nią pracownik zaniedbał wpisania sprawy do właściwego terminarza.

Postanowieniem z dnia [...] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie wszczął dochodzenie w sprawie, następnie w dniu [...] roku postanowił przedstawić radcy prawnej S zarzuty, że w okresie od [...] roku do dnia [...] roku w W występując w charakterze pełnomocnika K, w sprawie [...] przed Sądem Okręgowym w W nie dokonała wniesienia w terminie apelacji od wyroku tego sądu z dnia [...] roku i nie poinformowała o tym klientki, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 oraz art. 28 ust. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

W dniu [...] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie wniósł o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko radcy prawnemu S.

Wykonując zarządzenie przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego z dnia [...] roku, sekretariat OSD doręczył Obwinionej wezwanie na rozprawę wyznaczoną na dzień [...] roku wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, pouczeniem o prawie wniesienia pisemnej odpowiedzi na wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i wezwaniem do składania wniosków dowodowych. Wezwanie to zostało odebrane przez Obwinioną w dniu [...] roku /potwierdzenie odbioru/.

W dniu [...]roku odbyła się rozprawa, na której stawiła się Obwiniona, Pokrzywdzona oraz Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego. Obwiniona złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze oraz przeprosiła Pokrzywdzoną.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
W dniu [...] roku radca prawny S zawarła z K umowę o świadczenie usług prawniczych i Pokrzywdzona ustanowiła Obwinioną swoim pełnomocnikiem w sprawie przeciwko Z w W dotyczącej obniżenia emerytury. Obwiniona w dniu [...] roku złożyła do akt sprawy [...] pełnomocnictwo. Sąd Okręgowy w W w dniu [...] roku w sprawie [...] wydał wyrok oddalający odwołanie Pokrzywdzonej od decyzji Dyrektora Z w W. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczono Obwinionej na adres kancelarii w dniu [...] roku. Termin do wniesienia apelacji przez stronę powodową upłynął w dniu [...] roku. W dniu [...] roku Obwiniona wniosła o przywrócenie terminu do złożenia apelacji od wyroku z dnia [...] roku powołując w uzasadnieniu wniosku, iż odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczono prawdopodobnie [...] roku osobie nieuprawnionej, która to osoba nie była pracownikiem kancelarii i nie przekazała korespondencji sądowej. Postanowieniem z dnia [...] roku Sąd Okręgowy w W odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji od wyroku z dnia [...] roku. W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż okoliczności uzasadniające wniosek nie zostały uprawdopodobnione, bowiem na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki z odpisem wyroku wraz z uzasadnieniem widnieje data [...] roku, pieczątka oraz własnoręczny podpis Obwinionej. Następnie postanowieniem z dnia [...] roku Sąd Okręgowy w W odrzucił apelację strony powodowej wniesioną w dniu [...] roku.

Pokrzywdzona otrzymała wezwanie do zapłaty (datowane na dzień [...]) kwoty [...] zł na rzecz Z tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Z uwagi na to, iż Pokrzywdzona podnosiła, iż radca prawny S nie powiadomiła jej o odrzuceniu apelacji, natomiast Obwiniona deklarowała, iż dopełniła tego obowiązku telefonując osobiście do Pokrzywdzonej, a rozbieżności tych nie dało się rozstrzygnąć (nie uzyskano bilingu połączeń telefonicznych), wątpliwości te należało rozstrzygnąć na korzyść Obwinionej.

Obwiniona na rozprawie dniu [...] roku wyznaczonej przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie złożyła wyjaśnienia, przyznała się do winy oraz wniosła o dobrowolne poddanie się karze oraz przeprosiła Pokrzywdzoną.

Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu akta sprawy o sygn. [...], tj. zeznania Pokrzywdzonej K, wyjaśnienia Obwinionej radcy prawnego S oraz dokumentów.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje: 
Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że Obwiniona dopuściła się zarzucanego jej we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego czynu.

Dokonane ustalenia pozwalają na stwierdzenie, że radca prawny S podjęła się prowadzenia sprawy przed Sądem Okręgowym w W w sprawie o sygn. akt [...], jednak z obowiązku tego nie wywiązała się należycie, ponieważ w okresie od dnia [...] roku do dnia [...] roku występując w charakterze pełnomocnika K nie dokonała wniesienia w powołanym terminie apelacji od wyroku tego sądu z dnia [...] roku.

W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego nie mogą w przedmiotowej sprawie umniejszać wagi przewinienia obwinionego okoliczności tego rodzaju, iż radca prawny  zatrudniała w tym okresie niewykwalifikowanego pracownika, który zaniedbał wpisania terminu do wniesienia apelacji we właściwym terminarzu.

Działania takie, a w konsekwencji niewykonanie przyjętego zlecenia wniesienia apelacji od wydanego przez sąd wyroku stanowi oczywiste działanie na szkodę Pokrzywdzonej K. To zaniechanie samo w sobie stanowi naruszenie obowiązku z art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, tj. obowiązku wykonywania pomocy prawnej rzeczowo i z należytą starannością. W toku postępowania ujawniono okoliczności wyjaśniające powody zaniechania, niemniej okoliczności te nie wyłączają odpowiedzialności Obwinionej, a jedynie mają znaczenie dla ustalenia stopnia winy i oraz uwzględniane są przy doborze środka karnego.

Uznając winę Obwinionej w zakresie objętym zarzutem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, mając na uwadze zawiniony charakter popełnionego przewinienia dyscyplinarnego, uznał, że adekwatne będzie orzeczenie wobec Obwinionej kary nagany z ostrzeżeniem. Wymierzona kara jest uzasadniona stopniem winy i charakterem dokonanego naruszenia, skutkującym wystawieniem na szwank godności zawodowej i niezbędnego zaufania klientów do radców prawnych.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 70(6) ustawy o radcach prawnych, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.
 
(EM)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy