20.04.2024

Orzeczenie z dnia 24 marca 2015 r. Sygn. akt: D 6/2015

opublikowano: 2015-07-17 przez:

Orzeczenie z dnia 24 marca 2015 r. Sygn. akt: D 6/2015
Orzeczenie prawomocne
 
Przewodniczący: radca prawny Michał Rajski
Członkowie: radca prawny Agnieszka Świstak
radca prawny Artur Załuski
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu P., [...], obwinionemu o to, że:
od dnia [...] r. w sposób notoryczny uchylał się od obowiązku regulowania kosztów utrzymania infrastruktury technicznej Wspólnoty Mieszkaniowej W., której jest członkiem, pomimo zawarcia ugody sądowej w dniu [...] r., na mocy której uznał całość dochodzonych przez Wspólnotę Mieszkaniową W. roszczeń w kwocie [...] zł i zobowiązał się do ich zapłaty, a ponadto - zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami z dnia [...] r. - zobowiązał się do rozliczenia ze Skarżącą w miesiącu [...] r., co nie nastąpiło,
tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 637),
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego P., [...], winnym zarzucanego wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany z ostrzeżeniem;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego P., [...], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...] zł ([...] złotych).
 
Uzasadnienie
 
W dniu [...] r. do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej: „OIRP”) wpłynęło zawiadomienie Pani A. i Pani . W., działających w imieniu zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej W. (dalej: „Wspólnota”), dotyczące radcy prawnego P. (dalej: „Obwiniony). W przedmiotowym zawiadomieniu wskazano, że Obwiniony notorycznie, począwszy od [...] roku uchyla się od obowiązku uiszczania kosztów związanych z utrzymaniem wspólnej infrastruktury technicznej. W związku z powyższym Wspólnota prowadziła przeciwko Obwinionemu proces o zapłatę od [...] roku, który finalnie zakończył się zawarciem ugody sądowej w dniu [...] r., na mocy której Obwiniony uznał całość roszczeń dochodzonych przez Wspólnotę i zobowiązał się do ich zapłaty. Dodatkowo zobowiązał się również do zapłaty pozostałych, nieuregulowanych należności na rzecz Wspólnoty. Obwiniony nie uregulował jednak wspomnianych należności, wobec czego Wspólnota skierowała sprawę do postępowania egzekucyjnego.
W dniu [...] r., po dwukrotnym wezwaniu Obwinionego do złożenia wyjaśnień, do OIRP wpłynęło pismo, w którym Obwiniony wskazał, że istniejący spór ze Wspólnotą jest sporem cywilnym i nie dotyczy wykonywania zawodu radcy prawnego, jak również wskazał, że we [...] r. ureguluje wszelkie zobowiązania pieniężne w stosunku do Wspólnoty.
Postanowieniem z dnia [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP wszczął dochodzenie w sprawie naruszenia przez Obwinionego zasad etyki radcy prawnego poprzez notoryczne uchylanie się od dnia [...] r. od ponoszenia kosztów utrzymania infrastruktury technicznej Wspólnoty, a mianowicie art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 637).
W toku prowadzonego dochodzenia świadek Pani A. podtrzymała wniesioną skargę, jak również wskazała, że ostatecznie należności na rzecz Wspólnoty w łącznej kwocie [...] zł zostały uregulowane, jednakże Obwiniony nie uczynił tego dobrowolnie, ale kwota ta została wyegzekwowana w wyniku egzekucji komorniczej.
W związku z powyższym w dniu [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP postanowił przedstawić Obwinionemu zarzut, że od dnia [...] r. w sposób notoryczny uchylał się od obowiązku regulowania kosztów utrzymania infrastruktury technicznej Wspólnoty Mieszkaniowej W., której jest członkiem, pomimo zawarcia ugody sądowej w dniu [...] r., na mocy której uznał całość dochodzonych przez Wspólnotę W. roszczeń w kwocie [...] zł i zobowiązał się do ich zapłaty, a ponadto – zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami z dnia [...] r. – zobowiązał się do rozliczenia ze skarżącą w miesiącu [...] r., co nie nastąpiło, tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 ust. 2 Kodeksy Etyki Radcy Prawnego, którego  tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 637).
Dnia [...] r. przedstawiono Obwinionemu zarzuty wraz z pisemnym pouczeniem o jego prawach i obowiązkach. Obwiniony odmówił potwierdzenia odbioru postanowienia o przedstawieniu zarzutów, wskazując jednocześnie podniesionym tonem głosu na swój staż wykonywania zawodu, jak również wskazał, że nie rozumie, o co chodzi w tej sprawie i że w związku z tym pójdzie na skargę do Dziekana Rady OIRP w W.. Wskutek wspomnianej postawy Obwinionego nie doszło do jego przesłuchania w charakterze obwinionego. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w związku z powyższym postanowił doręczyć Obwinionemu postanowienie o przedstawieniu zarzutów wraz z pouczeniami, co skutecznie nastąpiło w dniu [...] r.
W dniu [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP skierował do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.  (dalej: „OSD”) wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Obwinionego.
W uzasadnieniu wniosku wskazano, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych radca prawny podlega odpowiedzialności za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego oraz za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub zasadami etyki radcy prawnego. Z kolei zgodnie z art. 6 ust 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego radca prawny obowiązany jest dbać o godność zawodu przy wykonywaniu czynności zawodowych, a także w działalności publicznej i życiu prywatnym.
W ocenie Zastępcy Rzecznika  Dyscyplinarnego OIRP zebrany w sprawie wskazuje, że Obwiniony dopuścił się zarzuconego mu czynu. Dodatkowo wskazano na brak współpracy Obwinionego w toku całego dochodzenia oraz na jego arogancką reakcję w momencie przedstawienia mu zarzutów.
W dniu [...] r. odbyła się rozprawa przed OSD, na którą nie stawił się prawidłowo wezwany Obwiniony, wobec czego Sąd postanowił w oparciu o art. 377 § 3 k.p.k. w zw. z art. 741 ustawy o radcach prawnych, prowadzić postępowanie bez jego udziału, uznając, że obecność Obwinionego nie jest niezbędna, bowiem stan faktyczny sprawy może zostać ustalony w oparciu o przedstawione przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP dokumenty i zeznania świadka A..
Na rozprawę stawiła się świadek A. w charakterze przedstawiciela Wspólnoty Mieszkaniowej W.. W toku przesłuchania świadek potwierdziła, że Obwiniony nie regulował kosztów oświetlenia, odśnieżania, utrzymania portiera, drogi dojazdowej. Świadek potwierdziła również, że w wyniku procesu sądowego z Obwinionym została zawarta ugoda sądowa, w której Obwiniony uznał całość roszczeń i zobowiązał się do płacenia przyszłych zobowiązań. Świadek wskazała, że Obwiniony mimo zawarcia ugody nie zapłacił dobrowolnie wskazanej w niej sumy, wobec czego należności ściągnął komornik. Dodatkowo świadek zeznała, że Obwiniony nadal nie uiszcza opłat na rzecz Wspólnoty.
Na podstawie dowodów zgromadzonych w toku przewodu sądowego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił, co następuje:
Od dnia [...] r. Obwiniony w sposób notoryczny uchylał się od obowiązku regulowania kosztów utrzymania infrastruktury technicznej Wspólnoty Mieszkaniowej W., której jest członkiem, co doprowadziło do wytoczenia powództwa przez Wspólnotę przeciwko Obwinionemu. W toku procesu doszło do zawarcia ugody sądowej w dniu [...] r., na mocy której Obwiniony uznał całość dochodzonych przez Wspólnotę W. roszczeń w kwocie [...] zł i zobowiązał się do ich zapłaty. Dodatkowo Obwiniony zobowiązał się do regularnego płacenia przyszłych zobowiązań na rzecz Wspólnoty. Ostatecznie nie nastąpiło dobrowolne uregulowanie kosztów przez Obwinionego, wskutek czego Wspólnota skierowała sprawę do postępowania egzekucyjnego. Finalnie, zaległości w opłatach stwierdzone ugodą sądową zostały wyegzekwowane przez komornika sądowego.
Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o:  zawiadomienie (k. [...]), wyjaśnień Obwinionego z dnia [...] r. (k. [...]), protokół przesłuchania świadka Pani A. z dnia [...] r. (k. [...]), postanowienie o wszczęciu dochodzenia z dnia [...] r. (k. [...]), postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 1[...] r. (k. [...]), potwierdzenie odbioru przez Obwinionego postanowienia o przedstawieniu zarzutów (k. [...]), notatka służbowa Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP z dnia [...] r. (k. [...]), wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (k. [...]).
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że Obwiniony dopuścił się zarzucanego mu we wniosku o wszczęcie postępowania czynu.
Okoliczność, że Obwiniony nie regulował zobowiązań na rzecz Wspólnoty związanych z kosztami utrzymywania wspólnej infrastruktury publicznej nie budzi wątpliwości. Powyższe potwierdza nie tylko treść zeznań przedstawiciela Wspólnoty – Pani A. (k. [...], [...]), ale również wyjaśnień samego Obwinionego, w których przyznał, że posiada nieuregulowane zobowiązania względem Wspólnoty, jak również z tego powodu toczy się przeciwko niemu postępowanie cywilne (k. [...]).
OSD dał w całości wiarę zeznaniom świadka A., która konsekwentnie wskazywała, że Obwiniony nie zapłacił dobrowolnie należności wynikających z zawartej ugody sądowej, wskutek czego kwotę z niej wynikającą musiał wyegzekwować komornik sądowy. Dodatkowo świadek wskazała, że Obwiniony nadal uchyla się od regulowania opłat na rzecz Wspólnoty (k. [...]).
Nie może budzić wątpliwości, że postępowanie Obwinionego uznać należy za naganne i naruszające godność zawodu, której radca prawny zobowiązany jest dochować nie tylko przy wykonywaniu zawodu, ale również w życiu prywatnym. Nie można podzielić stanowiska Obwinionego, że spór cywilny związany z oczywistym naruszeniem przez Obwinionego obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również obowiązek realizowania prawomocnych wyroków sądów, choćby zapadłych w sprawach dotyczących życia prywatnego radcy prawnego, nie ma związku z wykonywaniem zawodu i w konsekwencji ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności zawodowej. W ocenie OSD brak respektowania przez Obwinionego zawartej ugody sądowej nie tylko narusza wiarygodność i rzetelność Obwinionego, jako osoby wykonującej zawód radcy prawnego, która – co oczywiste, winna respektować obowiązujący porządek prawny, ale przede wszystkim godzi w powagę i godność wykonywanego przez Obwinionego zawodu. Niedopuszczalne jest bowiem, aby radca prawny nie wykonywał dobrowolnie ugody sądowej, powodując konieczność wszczęcia postępowania egzekucyjnego względem niego.
W ocenie OSD czyn zarzucany Obwinionemu stanowi podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawiera przesłanki opisane w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o radcach prawnych, jest bowiem sprzeczny z zasadami etyki radcy prawnego wskazanymi w art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego nakazującymi dbanie o godność zawodu przy wykonywaniu czynności zawodowych a także w działalności publicznej i w życiu prywatnym.
Uznając winę Obwinionego w zakresie objętym we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego OSD, mając na uwadze zawiniony charakter popełnionego przewinienia dyscyplinarnego uznał, że adekwatne będzie orzeczenie wobec obwinionego na podstawie art. 65 ust. 1 pkt.2 ustawy o radcach prawnych kary nagany z ostrzeżeniem. Wysokość wymierzonej kary jest uzasadniona znacznym stopniem winy i charakterem dokonanego naruszenia, skutkującym wystawieniem na szwank godności zawodowej i niezbędnego zaufania klientów do radców prawnych.
O kosztach postępowania OSD orzekł na podstawie art. 706 ustawy o radcach prawnych, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.
(AG)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy