25.04.2024

Orzeczenie z dnia 24 czerwca 2019 r. Sygn. akt: D 80/19

opublikowano: 2020-11-25 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 24 czerwca 2019 r. Sygn. akt: D 80/19
Orzeczenie jest prawomocne
 
 
PRZEWODNICZĄCY:    r. pr. Robert Karpiński
CZŁONKOWIE:           r. pr. Michał Rajski
r. pr. Katarzyna Szwed - Kawka
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu T. ([…]) obwinionej o to, że:
nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskała wymaganych […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszyła obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się  do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku  (t. j. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku).
 
orzeka:
 
  1. Radcę prawnego T. ([…]) uniewinnia od zarzucanego jej czynu,
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia […] roku Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (zwany dalej „Rzecznikiem”) wniósł o ukaranie radcy prawnego T. wpisanej na listę radców prawnych pod numerem […] (zwanej dalej „Obwinioną”) zarzucając popełnienie przewinienia dyscyplinarnego naruszającego z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (zwanego dalej „KERP”) w związku z art. 7 § 1 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (zwanym dalej „Regulaminem Doskonalenia”) przez to, że nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskała co najmniej […] ([…]) punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od dnia […] r. do […] r., czym naruszyła obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
 
Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że Obwiniona uzyskała […] z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od dnia […] r. do […] r. (k. […] i […]-[…]).
 
W toku rozprawy głównej Obwiniona powołała się na uczestnictwo w szkoleniu, które nie zostało zaliczone na poczet realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego we wskazanym wyżej cyklu szkoleniowym. Z zaświadczenia załączonego do akt sprawy wynika, że Obwiniona uczestniczyła w szkoleniu pt.: Specjalista ds. zamówień publicznych – […]-dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów, w okresie od […] do […] r. (k. […]). Powyższe szkolenie nie zostało zaliczone na poczet realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego z tego powodu, że nie zostało ono zorganizowane przez podmiot objęty patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych lub właściwej rady okręgowej izby radców prawnych. Powyższy wymóg patronatu wynikał z treści § 12 pkt 1 Regulaminu Doskonalenia w brzmieniu obowiązującym do […] r. (k. […]).
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje.
 
Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Doskonalenia, Obwiniona miała obowiązek odbycia szkoleń zawodowych lub innych form doskonalenia w celu zgromadzenia minimum […] punktów rozliczeniowych w okresie rozliczeniowym […]-[…].
 
Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że przy uwzględnieniu szkolenia powoływanego przez Obwinioną dla swojej obrony (k. […]), Obwiniona wykonała obowiązek doskonalenia zawodowego w okresie od dnia […] r. do […] r. Wprawdzie, jak zasadnie wynika z treści pisma Przewodniczącego Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego z […] r.(k. […]), powoływane wyżej szkolenie nie spełniało kryteriów wymaganych § 12 pkt 1 Regulaminu Doskonalenia w brzmieniu obowiązującym do […] r. Jednakże, Sąd stanął na stanowisku, że dla oceny wypełnienia przez Obwinioną obowiązku objętego treścią zarzutu miarodajne powinno być zmienione brzmienie Regulaminu Doskonalenia, jako względniejsze dla Obwinionej. Zmiana postanowienia § 12 pkt 1 Regulaminu Doskonalenia zmierza w kierunku otwarcia możliwości realizacji obowiązku doskonalenia poprzez uczestnictwo w szerszym, niż dotychczas, katalogu szkoleń oferowanych na rynku. Działanie uchwałodawcze Samorządu zmierzało więc do ułatwienia radcom prawnym wykonania przedmiotowego obowiązku. W takiej sytuacji, nie sposób czynić Obwinionej zarzutu wobec uczestniczenia w szkoleniu, które, w przypadku przesunięcia jego terminu o niespełna miesiąc na przód, stanowiłoby niewątpliwie podstawę do przyznania kolejnych punktów szkoleniowych. Takie podejście stanowiłoby przejaw zbyt surowego formalizmu wobec radców prawnych, grożącego nieuzasadnioną odpowiedzialnością w postępowaniu dyscyplinarnym, a więc represyjnym.
 
Mając powyższe na uwadze, dostrzegając literalnie odczytywaną treść wymogów w zakresie realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego, Sąd doszedł do przekonania, że Obwiniona zrealizowała swój obowiązek w tym zakresie, brak jest podstaw do przypisania jej winy popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.
 
W sprawie kosztów postępowania, Sąd orzekł na podstawie art. 70 (6) ust. 2 zd. 2 ab initio ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku, Dz. U. 1982 Nr 19 poz. 145 z póź. zm.
 
(WK)
 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy