17.05.2022

Orzeczenie z dnia 23 lipca 2021 r. Sygn. akt: D 8/21

opublikowano: 2022-04-08 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 23 lipca 2021 r. Sygn. akt: D 8/21
Orzeczenie nie jest prawomocne.
 
PRZEWODNICZĄCY: r. pr. Artur Załuski
CZŁONKOWIE: r. pr. Paulina Sibilska
r. pr. Mikołaj Pedrycz
PROTOKOLANT: Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu J. ([…]) obwinionemu o to, że:
działając jako radca prawny naruszył zasady etyki zawodu radcy prawnego w ten sposób, że w piśmie z dnia […] r. kierowanym do P. Sp. z o.o. oraz do wiadomości C. Sp. z o.o. groził P. Sp. z o.o. wszczęciem postępowania karnego w przypadku nie uiszczenia na rzecz jego mocodawcy określonych kwot pieniężnych, tj. o czyn określony w art. 64 ust. 1 ustawy w zw. z art. 38 ust. 2 KERP.
 
orzeka:
 
  1. Uniewinnia radcę prawnego J. ([…]) od zarzucanego wnioskiem o ukaranie czynu;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym ponosi Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] r. do OIRP w W. wpłynęła skarga P. Sp. z o.o. (Skarżąca) z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec radcy prawnego J. w związku z nierzetelnym wykonywaniem czynności zawodowych.
 
Skarżąca zarzuciła radcy prawnemu J., że w piśmie datowanym na dzień […] r. grozi Skarżącej zgłoszeniem nieuregulowanych przez Skarżącą zobowiązań do rejestru długów oraz że dokonane zostanie zawiadomienie prokuratury o popełnieniu przez Skarżącą oszustwa.
 
Skarżąca dołączyła do zawiadomienia kopię pisma skierowanego do niej przez radcę prawnego J. z dnia […] r.
 
W wyjaśnieniach skierowanych do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego zaskarżony wskazał, iż nie groził Skarżącej, zaś intencją wysłanego do Skarżącej pisma z dnia […] r. było wskazanie konsekwencji braku podjęcia działań przez adresata pisma. Dodatkowo Zaskarżony informuje że w dniu […] r. klient Zaskarżonego złożył do Prokuratury Rejonowej W. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Skarżącą.
 
W dniu […] r. Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych wszczął dochodzenie w sprawie kierowania przez radcę prawnego J. gróźb wszczęcia postępowania karnego.
 
W dniu […] r. Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych wydał postanowienie i przedstawił zarzuty radcy prawnemu J. i następnie w tym samym dniu radca prawny J. został przesłuchany w charakterze obwinionego.
 
Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego pismem z dnia […] r. skierowanym do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w W, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. wniósł o ukaranie radcy prawnego J. zarzucając, że naruszył zasady etyki zawodu radcy prawnego w ten sposób, iż w piśmie z dnia […] r. kierowanym do P. Sp. z o.o. oraz do wiadomości C. Sp. z o.o. groził P. Sp. z o.o. wszczęciem postępowania karnego w przypadku nie uiszczenia na rzecz jego mocodawcy określonych kwot pieniężnych.
 
OSD zważył co następuje.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w W. uznał r.pr. J. niewinnym zarzucanego mu we wniosku o ukaranie czynu.
 
Okoliczności przedmiotowej sprawy nie budzą wątpliwości. W zakresie ustalenia faktów OSD oparł się na dokumentach zgromadzonych w aktach sprawy, w szczególności na treści pisma z dnia […] r. (k.[…]).
 
Na rozprawie w dniu […] r. przesłuchał zarówno Pokrzywdzonego jak i Obwinionego. Całokształt ustalonych przez OSD okoliczności potwierdza, iż doszło do wysłania przez Obwinionego do Pokrzywdzonego pisma z dnia […] r. o treści jak w załączniku do zawiadomienia z dnia […] r. (k. […]). Skoro tak to zadaniem OSD OIRP w W. było dokonanie wykładni tego pisma z punktu widzenia przesłanek uzasadniających popełnienie deliktu dyscyplinarnego. Zdaniem OSD OIRP w W. w/w pismo zawiera wyłącznie informację o decyzjach podjętych przez klienta radcy prawnego w sytuacji braku spełnienia świadczenia wskazanego w piśmie. Taka konstrukcja wypowiedzi pisemnej , zdaniem OSD OIRP w W. w ogóle wyklucza jakiekolwiek możliwości przypisania radcy prawnemu odpowiedzialności dyscyplinarnej w przedmiotowym przypadku. Dla jej powstania bowiem niezbędny jest element przypisywalności danego czynu sprawcy. W tej zaś konkretnej sytuacji radca prawny jest jedynie tym, kto komunikuje wolę swojego klienta w zakresie konkretnego stanu faktycznego. Nie oznacza to wszak, iż radca prawny jest uprawniony do bezrefleksyjnego przekazywania wszystkim przeciwnikom swoich klientów wszelkich informacji, które tym klientom wydają się słuszne dla osiągnięcia ich celów (biznesowych lub innych). W tym jednak przypadku nie ma i nie było żadnych przeciwwskazań aby klient – kontrahent Pokrzywdzonego – zbadał prawno-karny aspekt działań jego niegdysiejszego kontrahenta, a radca prawny o inicjatywie takiej, dopuszczalnej wszak całkowicie prawnie, poinformował dawnego kontrahenta swego klienta.
 
Z tych powodów należało orzec jak w sentencji.
 
E.R.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy