25.04.2024

Orzeczenie z dnia 23 lipca 2013 r., Sygn. akt: D 67/2013

opublikowano: 2014-09-30 przez:

Orzeczenie z dnia 23 lipca 2013 r., Sygn. akt: D 67/2013
Orzeczenie prawomocne
 
Przewodniczący: r. pr. Artur Załuski
Członkowie: r. pr. Marzena Okła-Anuszewska
r. pr. Andrzej Szmigiel
Protokolant: Karolina Izdebska
 
Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] r. w W. sprawy przeciwko r. pr. S,  [...] obwinionej o to, że działając jako pełnomocnik procesowy na Z w okresie od dnia [...] r. do dnia [...] r. nie złożyła w terminie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w W z dnia [...] r. w sprawie o sygn. akt [...], tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w związku z art. 2 ww. ustawy oraz art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego,

orzeka:
 
  1. Uznaje r. pr. S, [...], winną popełnienia czynu polegającego na tym, że działając jako pełnomocnik procesowy Z w okresie od dnia [...] r. do dnia [...] r. nie złożyła w terminie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w W z dnia [...] r. w sprawie o sygn. akt [...], który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o radcach prawnych i na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza jej karę nagany z ostrzeżeniem;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od Obwinionej r. pr. S na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...] ([...]) złotych.
 
Uzasadnienie
Pismem z dnia [...] r. Z wniósł skargę na działanie radcy prawnego S. W skardze swej skarżący podniósł, iż r.pr. S nie wywiązała się ze swoich obowiązków i poprzez zaniechanie czynności procesowych doprowadziła do uniemożliwienia wniesienia apelacji w sprawie rozpatrywanej przez Sąd Apelacyjny w W.

Odpowiadając na skargę r.pr. S pismem z dnia [...]r. podniosła, że istniała możliwość, iż podpisała tzw. zwrotkę, zaś po zorientowaniu się w możliwości uchybienia terminu do wniesienia apelacji natychmiast [...]r. złożyła wniosek o przywrócenie terminu i apelację, którą jednak sąd odrzucił .
Postanowieniem z dnia [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie wszczął dochodzenie w sprawie niezłożenia przez r.pr. S w okresie od [...] r. do [...] r. jako pełnomocnika Z w terminie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w W z dnia [...] r. w sprawie o sygn. akt [...]. 

Przeprowadzone przez Z-cę Rzecznika Dyscyplinarnego czynności wyjaśniające doprowadziły do wydania postanowienia z dnia [...] r. o przedstawieniu zarzutów. Przesłuchana w dniu [...] r. w charakterze obwinionej r.pr. S przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, tj. niezłożenia jako pełnomocnik Z w terminie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia [...] r. w sprawie o sygn. akt [...].  

Działając w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego pismem z dnia [...] r. wniósł o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

OSD zważył, co następuje:
Fakt niezłożenia przez obwinioną r.pr. S działająca jako pełnomocnik skarżącego Z w sprawie o sygn. akt [...] przed Sądem Okręgowym w W apelacji w terminie, OSD uznał za udowodniony. W tym zakresie OSD oparł się na wyjaśnieniach Obwinionej złożonych przed Zastępcą Rzecznika dyscyplinarnego OIRP w W w dniu [...] r. ([...]), jak i na dokumentach zgromadzonych w toku postępowania wyjaśniającego ([...]).  Dokonując zestawienia dowodów przeprowadzonych w toku postępowania przed Zastępcą Rzecznika dyscyplinarnego OIRP w Warszawie z wyjaśnieniami Obwinionej złożonymi na rozprawie w dniu [...] r. OSD doszedł do przekonania, iż obwiniona popełniła zarzucany jej czyn polegający na niezłożeniu w przewidzianym przez przepisy prawa terminie środka odwoławczego w postaci apelacji od wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w W w sprawie o sygn. akt [...]. Jakkolwiek bowiem samo przyznanie się obwinionego do popełnienia zarzucanego mu czynu co do zasady nie jest rozstrzygające o jego winie, niemniej jednak w okolicznościach przedmiotowej sprawy oraz w świetle dowodów wskazanych powyżej nie ulega, zdaniem OSD, wątpliwości, iż do popełnienia przez Obwinioną zarzucanego jej czynu doszło.

Radca prawny podlega stosownie do dyspozycji art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego oraz za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub zasadami etyki radcy prawnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego radca prawny obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe zgodnie z prawem, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością. Popełnienie czynu polegającego na niezłożeniu przez radcę prawnego w terminie środka odwoławczego w sytuacji braku jakichkolwiek okoliczności mogących usprawiedliwić takie zaniechanie jest zdaniem OSD naruszeniem wskazanej wyżej normy. Naruszenie to przede wszystkim polega na uchybieniu zapisanego we wskazanej  normie obowiązku starannego działania. Od profesjonalnego pełnomocnika klient ma prawo bowiem oczekiwać, iż ten realizując swe obowiązki działać będzie tak, aby w każdym zakresie chronić interesy klienta w sposób najlepszy z możliwych. Zatem w zakresie tym mieści się z całą pewnością również nakaz wykonywania obowiązków w sposób terminowy, w szczególności w sytuacji, gdy z zachowaniem określonych terminów wiążą się częstokroć bardzo doniosłe skutki prawne, w sposób bezpośredni oddziaływujące na sytuację klienta.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.
(EM)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy