16.07.2024

Orzeczenie z dnia 21 września 2020 r. Sygn. akt: D 160/19

opublikowano: 2021-04-26 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 21 września 2020 r. Sygn. akt: D 160/19
Orzeczenie jest prawomocne.
WSD orzeczeniem z dnia 10 stycznia 2022 r. sygn. WO-63/21 zmienił  zaskarżone orzeczenie w pkt. 1 w ten sposób, że orzekł za czyn opisany w punkcie 1 karę pieniężną w wysokości (…).  W pozostałym zakresie utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie.


 
PRZEWODNICZĄCY: r. pr. Artur Załuski
CZŁONKOWIE:   r. pr. Igor Bąkowski
r. pr. Katarzyna Szwed - Kawka
PROTOKOLANT:              Karolina Szymala
              
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu S. ([…]) obwinionej o to, że:
  • w okresie od dnia […] r. do dnia […] r. w W. wykonywała czynności zawodowe wobec D. w sposób nieprofesjonalny i sprzeczny z dobrem klienta – poprzez to, że mimo podjęcia się reprezentowania ww. przed Urzędem Patentowym w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy „F.”, po otrzymaniu postanowienia z dnia […] r. wzywającego do usunięcia wskazanych usterek w wykazie towarów i usług w zgłoszeniu znaku towarowego, nie wykonała przedmiotowego postanowienia i nie skontaktowała się w tej sprawie z klientką, a następnie, po otrzymaniu w dniu […] r. decyzji Urzędu P. z dnia […] r. o umorzeniu postępowania – ani nie skontaktowała się w tej sprawie z klientką ani nie złożyła odwołania od przedmiotowej decyzji, jak również nie reagowała na próby kontaktu klientki,
    tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego,
 
orzeka:
 
Uznaje radcę prawnego S. ([…]) winną zarzucanego w punkcie 1 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 12 ust. 1  Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych wymierza karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas […] ([…]) lat;
 
  1. Na podstawie art. 65 ust. 2b ustawy o radcach prawnych dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas […] ([…]) lat;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionej radcy prawnego S. ([…]) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) złotych.
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] r. do OIRP w W. wpłynął wniosek Pani D. o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec radcy prawnego S. w związku z nierzetelnym wykonywaniem czynności zawodowych.
 
Skarżąca zarzuciła radcy prawnemu, że postępowała w sposób nieprofesjonalny i nieetyczny w sprawie zgłoszenia znaku towarowego „F.”, które okazało się nieskuteczne i naraziła ją na straty finansowe w wysokości […] zł.
 
Skarżąca dołączyła do wniosku dokumenty z których wynika, że postępowanie przed Urzędem P. zakończyło się umorzeniem postępowania wobec nieusunięcia istotnych braków lub usterek.
 
W dniu […] r. radca prawny została wezwana do złożenia pisemnych wyjaśnień.
 
W dniu […] r. Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych wszczął dochodzenie w sprawie nierzetelnego wykonywania czynności zawodowych przez r.pr. S.
 
W dniu […] r. Pani D. została przesłuchana w charakterze świadka.
 
W dniu […] r. radca prawny przekazała pismo oświadczając, że nie ma wiedzy kogo dotyczy sprawa.
 
W dniu […] r. Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów radcy prawnemu S. w związku z wykonywaniem czynności zawodowych przed Urzędem Patentowym w sposób nieprofesjonalny i sprzeczny z dobrem klienta Pani D. poprzez to, że mimo podjęcia się reprezentowania w/w w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy „F.”, po otrzymaniu postanowienia z dnia  […] r. wzywającego do usunięcia wskazanych usterek w wykazie towarów i usług w zgłoszeniu znaku towarowego, nie wykonała przedmiotowego postanowienia i nie skontaktowała się w tej sprawie z klientką, a następnie, po otrzymaniu w dniu […] r. decyzji Urzędu Patentowego z dnia [...] r. o umorzeniu postępowania - ani nie skontaktowała się w tej sprawie z klientką ani nie złożyła odwołania od przedmiotowej decyzji, jak również nie reagowała na próby kontaktu klientki.
 
W dniu […] r. Obwiniona przekazała do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego […] e-maile z informacją o zamiarze ustosunkowania się do sprawy. Oba pisma zostały skierowane do Okręgowego Rzecznika OIRP w W.
 
Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego pismem z dnia […] r. skierowanym do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w W., Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w W. wniósł o ukaranie radcy prawnego S. zarzucając, że w okresie od […] r. do […] r. wykonywała czynności zawodowe wobec Pani D. w sposób nieprofesjonalny i sprzeczny z dobrem klienta poprzez to, że mimo podjęcia się reprezentowania w/w przed Urzędem Patentowym w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy „F.”, po otrzymaniu postanowienia z dnia […] r. wzywającego do usunięcia wskazanych usterek w wykazie towarów i usług w zgłoszeniu znaku towarowego, nie wykonała przedmiotowego postanowienia i nie skontaktowała się w tej sprawie z klientką, a następnie, po otrzymaniu w dniu […] r. decyzji Urzędu P. z dnia […] r. o umorzeniu postępowania - ani nie skontaktowała się w tej sprawie z klientką ani nie złożyła odwołania od przedmiotowej decyzji, jak również nie reagowała na próby kontaktu klientki.
 
Powyższe zachowanie stanowi naruszenie podstawowych wartości i zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
 
Obwiniona r. pr. S. nie stawiła się na rozprawie w dniu […] r. pomimo, że została prawidłowo powiadomiona o terminie rozprawy.
 
OSD zważył co następuje.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w W. uznał r.pr. S. winną zarzucanego jej czynu określonego we wniosku o ukaranie.
 
Okoliczności przedmiotowej sprawy nie budzą wątpliwości. W zakresie ustalenia faktów niedochowania należytej staranności OSD oparł się na następujących dokumentach:
- postanowienie Urzędu P. z dnia […] r. z potwierdzeniem odbioru
- decyzja Urzędu P. z dnia […] r. z potwierdzeniem odbioru
- mail Pani D. do r.pr. S. z dnia […]  r.
- pismo Pani D. do r.pr. S. z dnia […]  r. z potwierdzeniem odbioru
Na rozprawie w dniu […] r. Sąd przesłuchał świadka D.
 
Z zeznań świadka wynika, że w […] r. zwróciła się do r.pr. S. z prośbą o reprezentowanie przed Urzędem P. w związku ze znakiem towarowym.
 
Podczas wizyty w Urzędzie P. […] r. świadek ustaliła, że mimo „pism, które były wysyłane do pani mecenas” nie było reakcji na wezwanie do uzupełnienia braków i na kolejne pisma. W konsekwencji okazało się, że rejestracja znaku, będąca przedmiotem zlecenia nie może dojść do skutku, gdyż minął czas na uzupełnienie wniosku i wniesienie poprawek.
 
Próby skontaktowania się świadka z radcą prawnym okazały się nieskuteczne.
 
Sąd dał wiarę zeznaniom świadka, które są spójne i logiczne.
 
Zdaniem OSD Obwiniona nie dochowała należytej staranności w powierzonej jej sprawie, nie podjęła jakichkolwiek działań mimo wezwań do uzupełnienia braków formalnych w wykazie towarów i usług w zgłoszeniu znaku towarowego. Powyższe zaniechanie doprowadziło do umorzenia sprawy przed Urzędem P.
 
Jednym z obowiązków organów dyscyplinarnych, w kontekście uznania ewentualnego naruszenia obowiązków zawodowych, jest ocena sposobu postępowania radcy prawnego w aspekcie dochowania wymogów formalnych i terminów, czy też zaniechania podjęcia stosownych działań radcy prawnego.
 
Ich niedochowanie lub niepodjęcie działań mających na celu ochronę interesów klienta skutkuje naruszeniem zasad wynikających z kodeksu etyki radcy prawnego, w szczególności zasady należytej staranności.
 
W ocenie OSD czyny te wypełniają dyspozycję art. 64 ust. 1 Ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 6, art. 8 i art. 12 ust. 1 KERP, przepisów nakazujących radcy prawnemu „wykonywanie czynności zawodowych sumiennie oraz z należytą starannością” a także „rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami”. Radca prawny „odpowiada za formę i treść pism procesowych i innych dokumentów przez siebie sporządzonych w związku ze świadczoną pomocą prawną.” Tejże staranności w działaniu obwinionej zabrakło.
 
W zakresie kary, a więc zarówno jego rodzaju jak i wysokości OSD OIRP w W. orzekł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uznając, że rodzaj kary jak i jej wysokość są adekwatne do popełnionego przez obwinioną czynu biorąc przy tym pod uwagę dotychczasową postawę radcy prawnego oraz co istotne jej postawę w trakcie toczącego się postępowania.
 
Z tych powodów należało orzec jak w sentencji.
 
E.R.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy