25.04.2024

Orzeczenie z dnia 21 stycznia 2022 r. Sygn. akt: D 125/21

opublikowano: 2023-11-03 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 21 stycznia 2022 r. Sygn. akt: D 125/21
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:                  r. pr. Tomasz Iwańczuk
CZŁONKOWIE:                 r. pr. Anita Żołyniak-Piętka
r. pr. Gerard Madejski
PROTOKOLANT:                                      Ewelina Raczko
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w składzie następującym po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu W. J. ([…]), obwinionemu o to, że:
nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał żadnego z 40 wymaganych od niego punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. - czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych, tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 KERP w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t.j. uchwała Nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku).
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego W. J. ([…]), winnym zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 KERP w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t.j. uchwała Nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku) i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego W. J. ([…]), na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę 800 (osiemset) zł.
 
Uzasadanienie
 
Pismem z dnia […] r. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. przekazała wykaz radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym za okres od […] r. do […] r. W przedmiotowym wykazie znalazł się r.pr W. J. (dalej jako „Obwiniony”) (k 1-2)
 
Wobec powyższego, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego postanowieniem z dnia […] r. wszczął dochodzenie w sprawie naruszenia przez Obwinionego zasad etyki w związku z niedopełnieniem przez niego obowiązku dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązku stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych tj. o czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 64 KERP. (k 3-4)
 
Pismem z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wezwał Obwinionego do osobistego stawiennictwa w dniu […] r. celem przesłuchania w charakterze obwinionego. Kolejnym krokiem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego było wystąpienie do Działu Członkowskiego Doskonalenia Zawodowego OIRP w W. z prośbą o przekazanie informacji jak wyglądała korespondencja Obwinionego z działem szkoleń, w szczególności jakie pisma kierowano do Obwinionego, w jakich datach oraz czy zostały skutecznie doręczone. W odpowiedzi na powyższe pismo dział szkoleń udzielił informacji, iż skierowano do Obwinionego łącznie 10 pism w formie e-mailowej, jak i papierowej. Obwiniony nie udzielił odpowiedzi na żadne z kierowanych do niego pism. ( k 5-12)
 
W dniu […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów. W uzasadnieniu podkreślił, iż OIRP przedsięwzięła szeroko zakrojone działa, by umożliwić każdemu radcy prawnemu zrealizowanie obowiązku szkoleniowego w wybrany przez siebie sposób. Obwiniony nie uzyskał wymaganej liczby punktów celem wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz nie wypełniając minimalnego wymiaru szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego działał w opozycji do uchwał organów samorządu radców prawnych. (k 13 – 14)
 
Dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wydał postanowienie o zamknięciu dochodzenia wraz z wnioskiem o ukaranie Obwinionego skierowany do OSD. ( k 18 – 24)
 
Dnia […] r. przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym OIRP w W. odbyła się rozprawa przeciwko Obwinionemu. Na rozprawie stawił się Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego. Nie stawił się Obwiniony prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:

Po rozpoznaniu na rozprawie sprawy Obwinionego r.pr. W. J. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny orzekł Obwinionego winnym zarzucanego mu we wniosku o ukaranie czynu dyscyplinarnego wypełniającego znamiona art. 64 ust. 1 ustawy o radach prawnych w zw. z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 KERP w związku z art. § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku. Za powyższe przewinienie OSD wymierzył Obwinionemu karę nagany oraz zasądził zwrot kosztów postępowania dyscyplinarnego w wysokości 800 zł.
 
Zgodnie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( Dz.U. 2020 r., poz. 75) radca prawny podlega odpowiedzialności za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego i za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub zasadami etyki radcy prawnego. W świetle powyższego wszczęcie postępowania dyscyplinarnego może nastąpić, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie dopuszczenia się przez radcę prawnego naruszenia przepisów prawa, zasad etyki radcy prawnego lub godności zawodu bądź czynów naruszających obowiązki zawodowe radcy prawnego. W ocenie OSD wina Obwinionego jest niepodważalna. Postępowanie dowodowe wykazało bowiem, iż nie istnieją żadne dowody przemawiające na korzyść Obwinionego.
 
Przechodząc do wyjaśnienia wskazać należy, iż radca prawny zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 KERP ma obowiązek dbać o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne i jest obowiązany brać udział w szkoleniach zawodowych na zasadach określonych przez właściwy organ samorządu, a zgodnie z art. 61 ust. 2 KERP ma obowiązek stosować się do uchwał organów samorządu radców prawnych.
 
Do zadań samorządu radców prawnych należy m.in. doskonalenie zawodowe radców prawnych. Wynika to z art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o radcach prawnych Z kolei w art. 60 pkt 7 ustawy o radcach prawnych zapisano, że do zakresu działań Krajowej Rady Radców Prawnych należy „koordynowanie doskonalenia zawodowego radców prawnych”. Działając na podstawie art. 60 pkt 8 lit. h ustawy o radcach prawnych Krajowa Rada Radców Prawnych uchwałą Nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. uchwaliła „Regulamin zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku”. W § 7 ust. 1 tegoż Regulaminu wskazano, iż obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za wypełniony, jeżeli w każdym cyklu szkoleniowym radca prawny uzyska minimalną liczbę 40 punktów szkoleniowych, natomiast § 11 zawiera konsekwencję nieuzyskania przez radcę prawnego minimalnej liczby punktów szkoleniowych rozumianą jako niewypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.
 
Skoro więc w stanie faktycznym sprawy Obwiniony nie uzyskał w cyklu szkoleniowym od […] r. do […] r. nawet jednego punktu szkoleniowego, oczywistym jest, że doszło do naruszenia przez niego w/w zasad. W konsekwencji, należy uznać, że wniosek o ukaranie Obwinionego został złożony w uzasadnionych okolicznościach.
 
Jednocześnie Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zauważa, że obowiązek doskonalenia zawodowego, poza uczestnictwem w różnego rodzaju wykładach i szkoleniach, mógł być też realizowany w innych formach, np. poprzez publikacje, udział w konferencjach i seminariach, prowadzenie szkoleń. Ponadto, Obwiniony miał łatwy dostęp do informacji o organizowanych szkoleń przez OIRP w W. (zakładka „Doskonalenie Zawodowe” na stronie internetowej izby czy Newsletter OIRP). Nie ulega więc wątpliwości, że Obwiniony miał możliwość zrealizowania obowiązku doskonalenia zawodowego w sposób przez siebie wybrany.
 
Zważyć w tym miejscu należy, że wyznaczony okres rozliczeniowy obejmujący dwa lata kalendarzowe jest na tyle długi, że umożliwia, uwzględniając obowiązki zawodowe, rodzinne, a także nieprzewidziane sytuacje osobiste, wykonanie tego obowiązku, czego dowodem jest to, że pozostali radcowie prawni OIRP w W. obowiązek ten wykonali. Wobec tego należało przyjąć, że zaniechanie Obwinionego miało charakter zawiniony.
 
Należy także podnieść, iż obowiązek doskonalenia zawodowego pozwala poszerzać wiedzę radcy prawnego co bezpośrednio przekłada się na profesjonalizm świadczonej pomocy prawnej. Na powyższe stanowisko przytoczyć można chociażby stanowisko Sądu Najwyższego z którego wynika, że „To sami radcowie prawni w uchwale dookreślili na czym polegają czyny nieetyczne przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego i radcowie prawni są zobowiązani dotrzymywać narzuconych sobie norm. Z kolei zachowania stypizowane w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego jako normy korporacyjne (samorządowe) otrzymały dodatkowe wsparcie ustawodawcy w art. 64 i n. ustawy z 1982 r. o radcach prawnych w postaci obowiązku ich egzekwowania pod groźbą sankcji dyscyplinarnych. Naruszenie powyższych norm stanowi również naruszenie uprawnień klientów radców prawnych do posiadania przez ich pełnomocników wystarczającego zasobu wiedzy do obsługi klientów. Zobowiązuje do tego stricte profesjonalny charakter usług radcowskich, wymagających stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym w formach zorganizowanych w ramach korporacji (szkoleń).” (Postanowienie SN z 6.10.2020 r., II DSI 33/20, LEX nr 3067430.)
 
Mając na uwadze powyższe rozważania, zważywszy, że nieuzyskanie wymaganej obowiązującymi regulacjami liczby punktów szkoleniowych w danym cyklu szkoleniowym, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. uznał, że Obwiniony dopuścił się zaniechań w wykonywaniu obowiązków radcy prawnego skutkujących powstaniem odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 
W kwestii wymiaru kary Sąd uznał, że ze względu na charakter deliktu jest ona adekwatna do wagi i stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przewinienia dyscyplinarnego. Obwiniony bowiem nie uzyskał żadnego punktu szkoleniowego, jednocześnie kara pieniężna może okazać się zbyt dotkliwa. Wymierzona kara z kolei spełni funkcję w zakresie prewencji indywidulanej i spowodowuje, że w przyszłości Obwiniony nie dopuści się ponownie popełnienia czynu dyscyplinarnego.
 
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych w zw. z § 1 ust. 1 Uchwały Nr 86/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 maca 2015 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
 
JR

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy